84.203,01 € για την ανάδειξη διατηρητέου του κτιρίου οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου

55 Προβολές

Την « Ανάδειξη διατηρητέου του κτιρίου οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου και δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Πισκοκεφάλου Δήμου Σητείας »,με πρ/σμό 84.203,01 €, αποφάσισε στη τελευταία συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο της Σητείας. Η χρηματοδότηση θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 στο Υπομέτρο 19.2: « Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τ.κ.(CLLD/LEADER) » και στη Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση σε αγροτικές περιοχές ».

Το Δ.Σ αποφάσισε επίσης, να nγκρίνει την υπ’αρ. 45/2018 ομώνυμη τεχνική μελέτη την οποία συνέταξε η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, πρ/σμού 84.203,01 € με Φ.Π.Α., να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχο κ. Πατεράκη Θεόδωρο για την υποβολή της αίτησης στήριξης και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται και τέλος δεσμεύεται για την ένταξη της ως άνω πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Σητείας, όταν αυτό τροποποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων (ΟΤΑ α’ βαθμού) .

Ο κ. Τερζής που ήταν ο εισηγητής του θέματος παίρνοντας το λόγο είπε τα ακόλουθα:

Με την υπ’αρ. 186/018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας εγκρίθηκε η
υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης « Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου οικίας
Βιτσέντζου Κορνάρου – ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου στη θέση του κοινοτικού
κτιρίου και δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής στον οικισμό Πισκοκεφάλου Δήμου
Σητείας » πρ/σμού 100.000,00 €, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδος 2014-2020 στο Υπομέτρο19.2: « Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων των
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER) » και στη Δράση 19.2.4: « Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση σε
αγροτικές περιοχές ».
Κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της μελέτης της παραπάνω πράξης, σημειώθηκαν
τροποποιήσεις όσον αφορά τη χρήση των κτιρίων, γεγονός που διαφοροποίησε τις
εργασίες και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ικανοποίηση των εν λόγω
χρήσεων και κατ’ επέκταση υπήρξε διαφοροποίηση στον προϋπολογισμό. Επιπλέον
κρίθηκε αναγκαία η αλλαγή του τίτλου της πράξης.
Ως εκ τούτου η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται την ανάκληση της υπ’αρ.186/018
απόφασης, την υποβολή νέας πρότασης με τίτλο « Ανάδειξη διατηρητέου κτιρίου
οικίας Βιτσέντζου Κορνάρου και δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής στο πρώην
κοινοτικό κατάστημα Πισκοκεφάλου Δήμου Σητείας », πρ/σμού 84.203,01 € και
την έγκριση της υπ΄αριθ. 45/2018 μελέτης της πραναφερθείσας πράξης.
Η νέα πρόταση αφορά κτιριακές επεμβάσεις στο διατηρητέο κτίριο οικίας Β.
Κορνάρου και στο κοινοτικό κτίριο Πισκοκεφάλου Δήμου Σητείας, στα πλαίσια της
δημιουργίας πολιτιστικής ανάδειξης της κατοικίας του ποιητή Βιτσ. Κορνάρου.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την ανάδειξη της κατοικίας του Β. Κορνάρου,
δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν εντός της οικίας του
ποιητή και να πλησιάσουν τον τρόπο διαβίωσης του. Επίσης θα είναι εφικτή η
επίσκεψη στο πρώην κοινοτικό κατάστημα στην πλατεία του Πισκοκεφάλου, όπου
θα δίδεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν για τη ζωή και το έργο του
Ποιητή, διαμέσου προβολών και βιβλιογραφίας, καθώς επίσης θα έχουν την
ευκαιρία να θαυμάσουν αντικείμενα του ποιητή που θα είναι τοποθετημένα σε
προθήκες.
Σύμφωνα με την προτεινόμενη δράση, οι κτιριακές παρεμβάσεις που θα
πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
Διατηρητέο κτίριο οικίας Β. Κορνάρου: πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής
επιφάνειας 80,00τ.μ. που είναι κτισμένο εντός του οικισμού και αποτελείται από
ισόγειο και 1ο όροφο. Είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή με ξύλινα κουφώματα.
Μεγάλο τμήμα του δαπέδου είναι επικαλυμμένο με ξύλο και πέτρα (πωρόλιθος) ενώ
από προγενέστερη ανακαίνιση ένα τμήμα δαπέδου είναι επικαλυμμένο με κεραμικά
πλακίδια. Το δάπεδο του εξωτερικού χώρου είναι επικαλυμμένο με βότσαλο. Το
κτίσμα στον ισόγειο όροφο περιέχει ένα περίκλειστο χώρο (αίθριο) επιφάνειας
14,00τ.μ. και τρία δωμάτια συνολικής επιφάνειας 60,00τ.μ., ενώ στον 1ο όροφο
υπάρχει ένα δωμάτιο συνολικής επιφάνειας 19,30τ.μ. Μέσω του αίθριου χώρου
είναι εφικτή η πρόσβαση στους λοιπούς χώρους του ορόφου.
Αναλυτικότερα, στο σχετικό αίθριο χώρο υπάρχουν τρεις ανεξάρτητες θύρες
εισόδου και κάθε θύρα αντιστοιχεί στην είσοδο ενός δωματίου.
Τα παραπάνω δωμάτια περιέχουν ορισμένες κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες που
χαρακτηρίζουν την αρχική χρήση τους.
Για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Δημιουργία παταριού στο θολωτό κτίριο. Πρόκειται για προσθήκη καθ΄ ύψος
ξύλινης οροφής, συνολικής επιφάνειας 6.50τ.μ. περίπου. Η σχετική προσθήκη
θα δημιουργήσει ένα νέο χώρο στα πλαίσια ανάδειξης του τζακιού.
2. Αντικατάσταση των κεραμικών πλακιδίων δαπέδου με πέτρα. Κατόπιν της
ανακαίνισης που είχε υποστεί το κτίριο τοποθετήθηκαν στο δάπεδο του δωματίου
με χρήση κουζίνα – μαγειρείο- κλπ συνολικής επιφάνειας 19,50 τ.μ. κεραμικά
πλακίδια σύγχρονου τύπου, τα οποία δεν συμφωνούν με τα ύφος του χώρου.
Οπότε προτείνεται η αντικατάσταση αυτών με κατάλληλα επεξεργασμένη πέτρα
της περιοχής με την επωνυμία « πέτρα Ψαθά ». Επίσης στο δάπεδο του δωματίου
με χρήση τραπεζαρία συνολικής επιφάνειας 17,00 τ.μ. έχει τοποθετηθεί ξύλινο
δάπεδο, το οποίο έχει υποστεί βλάβες λόγω φθοράς και για το οποίο προτείνεται
να αντικατασταθεί με «πέτρα Ψαθά».
3. Αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και φωτισμού. Κρίνεται αναγκαία η
αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, όσον αφορά τις καλωδιώσεις των ισχυρών
και ασθενών ρευμάτων και η τοποθέτηση φωτισμού στον εσωτερικό και
εξωτερικό χώρο. Για τον εσωτερικό χώρο προτείνονται απλίκες παλαιού τύπου ή
κρυφός φωτισμός ενώ στον εξωτερικό χώρο προτείνεται η τοποθέτηση
φωτιστικού επάνω από την είσοδο κάθε δωματίου και επιδαπέδιος φωτισμός
περιμετρικά του αίθριου χώρου και περιμετρικά του κτιρίου
4. Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων. Η κεντρική πόρτα του κτιρίου, οι πόρτες
εισόδου στα δωμάτια, και τα παράθυρα είναι κατασκευασμένα από ξύλο και
χρωματισμένα. Με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί φθορές όπως
διόγκωση του ξύλου και αποσάθρωση του χρωματισμού. Για το λόγο αυτό πρέπει
να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης .
Επεμβάσεις στο κοινοτικό κτίριο : Το υφιστάμενο κτίριο αποτελείται από ισόγειο και
υπόγειο συνολικής επιφάνειας 72τ.μ. περίπου. Λόγω της υψομετρικής διαφοράς
του οικοπέδου στο οποίο υφίσταται ο υπόγειος όροφος παρουσιάζεται ως ισόγειος
όροφος όσο αφορά την πρόσοψη που βρίσκεται στην κεντρική οδό του οικισμού.
Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο και συγκεκριμένα στην πλατεία του
οικισμού. Είναι από παντού ελεύθερο και έχει πρόσοψη στην πλατεία όπου
βρίσκεται και η κεντρική είσοδος.
Το κτίριο, λόγω παλαιότητας, έχει υποστεί φθορές με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται
πλέον.
Στα πλαίσια της αποκατάστασης και κατ’ επέκταση ανάδειξής του προτείνεται, στο
ένα δωμάτιο του ισόγειου ορόφου επιφάνειας 15.00 τ.μ. η δημιουργία
αναγνωστηρίου τοποθετώντας τον ανάλογο εξοπλισμό ( τραπέζι συνεδριάσεων με 6
καθίσματα και βιβλιοθήκη), ενώ σε άλλο δωμάτιο του ισόγειου ορόφου επιφάνειας
15.00 τ.μ. η δημιουργία έκθεσης αντικειμένων εντός προθηκών.
Ο υπόγειος όροφος να διαμορφωθεί κατάλληλα με καθίσματα (25 καθίσματα) για
την παρακολούθηση προβολών διαμέσου μηχανής προβολής.
Για την υλοποίηση των παραπάνω προτείνονται οι ακόλουθες εργασίες :
1. καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων και σκυροδεμάτων καθώς και αποκατάσταση
αυτών
2. ενίσχυση του σιδηρού οπλισμού της οροφής του υπογείου ορόφου
3. αφαίρεση των κεραμικών πλακιδίων δαπέδου στον ισόγειο όροφο
4. τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου στον ισόγειο και υπόγειο όροφο
5. αποκατάσταση των όψεων
6. υγρομόνωση οροφής
7. συντήρηση δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
8. αποκατάσταση των όψεων (σκαλοπάτια)
9. τοποθέτηση γυψοσανίδας στον υπόγειο όροφο για τις απαραίτητες διαμορφώσεις
του χώρου
10. αλλαγή κουφωμάτων και θυρών.
11. προμήθεια και τοποθέτηση νέων εσωτερικών θυρών
12. εργασίες χρωματισμών και αρμολόγηση στις εξωτερικές και εσωτερικές παρειές
της τοιχοποιίας

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης