Την υποβολή ένστασης κατά του με αριθ πρωτ 1337/3-4-2018 πίνακα αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης αποφάσισε η Οικονομικής Επιτροπής

53 Προβολές

Την υποβολή ένστασης αποφάσισε χθες στην συνεδρίαση της, η Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατά του υπ’αρ.1337/3-4-2018 πίνακα αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με τον οποίο απορρίπτεται η πρόταση του ∆ήμου με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006127664 και τίτλο πράξης « Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ. κ. Παπαγιαννάδων ∆ήμου Σητείας

Εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθμ. 262/2017 απόφαση του ∆.Σ Σητείας εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ. κ. Παπαγιαννάδων ∆ήμου Σητείας » πρ/σμού 560.000,00 € στα πλαίσια του προγράμματος ΑγροτικήςΑνάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – ΜΕΤΡΟ 04: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: « Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή γεωργίας και της δασοπονίας » ∆ΡΑΣΗ 4.3.4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αρ. πρόσκλησης της Ε.Υ.∆. Περιφ. Κρήτης 3792/27-07-017, όπως τροποποιήθηκε με την 5142/26-10-017 μεταγενέστερη).

Στη συνέχεια υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και επιτυχώς, από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου, η υπ’ αριθμ.5712/21-11-2017 αίτηση στήριξης της παραπάνω πράξης. Κατά την αξιολόγηση της πράξης εστάλη από την Ε.Υ.∆ το υπ’ αριθ. 805/2018 έγγραφο που αφορούσε στην υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η υποβληθείσα πρόταση, στα οποία η Υπηρεσία απάντησε με τα υπ’ αρ. 1207/2018, 1208/2018 και 6119/2017 έγγραφα .

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης με το υπ’ αριθ. 1337/4-4-2018 έγγραφό της, το οποίο σας θέτω υπόψη, διαβίβασε Πίνακα Αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου σύμφωνα με τον οποίο η πρόταση του ∆ήμου απορρίπτεται με την αιτιολογία ότι δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, η οποία αποτελούσε προϋπόθεση της πρόσκλησης.
Ως προς το λόγο της απόρριψης η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται τα ακόλουθα: « Σύμφωνα με το άρθρο 209 του ∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (N.3463/2006), το οποίο αναφέρει ότι « η εγκριτική
απόφαση των μελετών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν.3316/2005 – και του νεότερου Ν.4412/2016 άρθρου 189 – εκδίδεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» εξάγεται το συμπέρασμα ότι το ∆ημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να εγκρίνει μελέτες. Ορθά λοιπόν στοπεδίο της πρόσκλησης, που υπάρχει απαίτηση για υποβολή εγκριτικής απόφασης της μελέτης δεν απαιτείται έγκριση από συγκεκριμένο συλλογικό όργανο αλλά εννοείται από το αρμόδιο.
Έτσι λοιπόν μνημονεύουμε τον αριθμό καταχώρησης της μελέτης στο βιβλίο μελετών της ∆ιευθύνου σας υπηρεσίας, καθώς και το ότι η μελέτη έχει εγκριθεί και θεωρηθεί από τη ∆/νση Τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήμου που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα είναι η αρμόδια υπηρεσία να εγκρίνει τις μελέτες και όχι το ∆ημοτικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι δεν συνιστά παράλειψη της υπηρεσίας μας η μη έγκριση της μελέτης από το ∆.Σ. δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Επιπροσθέτως όσον αφορά τη μελέτη του έργου « Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ.κ. Παπαγιαννάδων ∆ήμου Σητείας», είναι προφανές ότι το ∆ημοτικό Συμβούλιο Σητείας με τις υπ’ αρ. 262/2017 και 263/2017 ομόφωνες αποφάσεις του περί έγκρισης υποβολής πρότασης και περί δέσμευσης ένταξης του εν λόγω έργου στο Ε.Π. του ∆ήμου
Σητείας αντιστοίχως, έχει λάβει γνώση της μελέτης και έχει συμφωνήσει. Σημειωτέο ότι στις εν λόγω αποφάσεις έχουν συμπεριληφθεί τόσο η τεχνική έκθεση του έργου όσο και ο πρ/σμός του, με τα οποία τεκμαίρεται η πλήρης ενημέρωση και συμφωνία του σώματος του ∆.Σ. για την εν λόγω μελέτη.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η υπηρεσία μας εισηγείται την υποβολή ένστασης σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ».
Ο Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου με την από 5-4-2018 γνωμοδότηση, την οποία σας θέτω υπόψη, συμφωνώντας και με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συνηγορεί με την υποβολή ένστασης διότι θεωρεί ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι και πιθανολογεί περίπτωση ευδοκίμησήςτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 περ ιβ, ιγ και παρ. 2του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, και για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτάύστερα από
γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ για λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση του προέδρου -Τις διατάξεις των ν.3463/2006 και 3852/2010.-Την από 4-4-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας -Την από 5-4-2018 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου.

-Το υπ’ αριθμ. 1337/3-4-2018 έγγραφο της Ε.Υ.∆. Ε.Π.Περ.Κρήτης
Αποφάσισε την υποβολή ένστασης κατά του υπ’αρ.1337/3-4-2018 πίνακα αποτελεσμάτων ∆ιοικητικού Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με τον οποίο απορρίπτεται η πρόταση του ∆ήμου με κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006127664 και τίτλο πράξης « Βελτίωση πρόσβασης σεγεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην τ. κ. Παπαγιαννάδων ∆ήμου Σητείας ».

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη