Σήμερα η Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στα πλαίσια του έργου ,Ολοκλήρωση τμήματος Αυχήν-Αγκαθιάς

76 Προβολές

Σήμερα στις 11:00, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, στην αίθουσα συσκέψεων του Οργανισμού στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανίων. Στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι και η “Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση τμήματος Αυχήν-Αγκαθιάς Χαμέζι Σητεία, μήκους 3.8χλμ».”

Θέματα Δ.Σ.

1. Ενημέρωση μελών Δ.Σ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για οικονομικά και λοιπά θέματα.

2. Ματαίωση διαδικασίας «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 74/2017 Ο.Α.Κ. Α.Ε Υποστήριξη νομικής υπηρεσίας Ο.Α.Κ. Α.Ε.».

3. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου πεπραγμένων 2017.

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής στα πλαίσια του έργου «Ολοκλήρωση τμήματος Αυχήν-Αγκαθιάς Χαμέζι Σητεία, μήκους 3.8χλμ».

5. Αποστολή απόψεων επί της από 09/01/2018 αίτησης θεραπείας, κατά της υπ΄ αρ. πρωτ. 536/19-01-2018 απόφασης Δ.Σ Ο.Α.Κ. Α.Ε, για την απόρριψη ένστασης κατά του 2ου ΑΠΕ στα πλαίσια του έργου «Γούρνες-Χερσόνησος».

6. Αποστολή απόψεων επί της από 10-01-2018 ένστασης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, της Κ/Ξ με την επωνυμία «Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΕΡΓΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», αναδόχου του έργου «Αξιοποίηση φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης. 6ο Υποέργο: Δίκτυα διανομής».

7. Εξέταση της από 29-01-2018 ένστασης κατά του 9ου αρνητικού λογαριασμού στα πλαίσια του έργου «Αξιοποίηση φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης. 6ο Υποέργο: Δίκτυα διανομής».

8. Αποστολή απόψεων επί από 20-11-2017 αίτησης θεραπείας κατά της σιωπηρής απόρριψης της 4976/23-06-2017 ένστασης της Κ/Ξ με την επωνυμία «Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΕ-ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ-ΕΡΓΟ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», αναδόχου του έργου «Αξιοποίηση φράγματος Ποταμών Ρεθύμνης. 6ο Υποέργο: Δίκτυα διανομής».

9. Εξέταση της από 26-01-2018 ένστασης της αναδόχου κατά της ειδικής διαταγής-απόφασης εκτέλεσης εργασιών της Δ/νουσας Υπηρεσίας και του Πρωτοκόλλου Διακοπής Προσωρινής Παραλαβής της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της παράκαμψης Ρεθύμνου».

10. Συμπλήρωση στη σύμβαση παροχής νερού ύδρευσης από ΕΕΝ Αποσελέμη, μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε και Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

11. Εξέταση έγκρισης χρήσης γης για την κατασκευή αντλιοστασίου του έργου «Μελέτη ύδρευσης-αποχέτευσης Ρογδιάς Παλαιοκάστρου».

12. Εξέταση αιτήματος χορήγησης παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητρόπολεως Κισάμου και Σελίνου».

13. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού στα πλαίσια του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Τεχνικός Σύμβουλος για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170-Χ.Θ.29+990).

14. Εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου-Α’ φάση».

15. Εξέταση αιτήματος παράτασης προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνική στήριξη για την τροποποίηση-συμπλήρωση γεωτεχνικής & γεωλογικής μελέτης κατασκευής φράγματος Λαδούκου».

16. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 01 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί απόρριψης της υπ’ αριθμ. 2471/30.11.2017 ένστασης κατά της απόφασης έκπτωσης του Αναδόχου του έργου «Ενίσχυση ανωδομής υφιστάμενης κοιλαδογέφυρας Χαμεζίου-Α’ φάση».

17. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 02 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης υδραυλικής μελέτης εφαρμογής με διατήρηση υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων (Φ600-Φ400) & στραγγιστηρίων (Φ200) μετά των φρεατίων επίσκεψης αυτών και κατάργηση αγωγού & φρεατίων επίσκεψης στον άξονα της αρτηρίας από Χ.Θ. 6+350 έως Χ.Θ. 6+850 του έργου «Γούρνες-Χερσόνησος».

18. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 03 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης υδραυλικής μελέτης εφαρμογής κατασκευής κιβωτοειδούς οχετού (2,00 x1,5) από την Χ.Θ. 0+330 του δρόμου Καστελίου-Χερσονήσου μέχρι την Χ.Θ. 0+030 του κλάδου ΙΙΙ του Α/Κ Καστελίου του έργου «Γούρνες-Χερσόνησος».

19. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 04 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης στατικής μελέτης τοίχου ποδός επί πασσάλων και κεφαλόδεσμου (Χ.Θ. 0+0 έως Χ.Θ. 0+40,62) και πασσαλότοιχου επί αναβαθμού (Χ.Θ. 0+040,00 έως Χ.Θ. 0+130,43) στην περιοχή του ορύγματος Β52 του Α/Κ Πανασού του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29-990)».

20. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 05 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης μελέτης οδοποιίας διαμόρφωσης προσωρινού ισόπεδου κόμβου Απομαρμά του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29-990)».

21. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 06 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης α) οριστικής μελέτης εργοταξιακής οδού με πρόσβαση στο μέτωπο της σήραγγας Αγ. Βαρβάρας & εναλλακτική λύση αποκατάστασης οδού προς Πανασό, β) Γεωτεχνικής μελέτης επιχώματος εργοταξιακής οδού πρόσβασης στο στόμιο εξόδου της σήραγγας Αγ. Βαρβάρας και γ) Γεωτεχνική μελέτη επιχώματος αποκατάστασης οδού προς Πανασό στην περιοχή των βάθρων της γέφυρας Αγ. Βαρβάρας του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29-990)».

22. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 07 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης α) Γεωτεχνικής μελέτης ευστάθειας του επιχώματος στο τμήμα του ορύγματος Β-08 από Χ.Θ. 25+411 έως Χ.Θ. 25+222) και β) Στατικής μελέτης των πασάλων αντιστήριξης του τοίχου ποδός της δεξιάς οριογραμμής του επιχώματος κλάδου προς Απομαρμά στο όρυγμα Β-08 του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα-Απομαρμά (Χ.Θ. 22+170 έως Χ.Θ. 29-990)».

23. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 08 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: «Εργασίες ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος-Καλό Χωριό-Α΄φάση».

24. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 09 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί έγκρισης μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής του ημικόμβου Κοκκίνη Χάνι του ΒΟΑΚ».

25. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 01 Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, περί έγκρισης γεωτεχνικής μελέτης αποκατάστασης υπερχειλιστή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη-Εργασίες παρακολούθησης 1ης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη».

26. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 02 Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη-Εργασίες παρακολούθησης 1ης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη».

27. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 02 Δ/νσης Υδραυλικών Έργων, περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου θηλέων Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου».

28. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Ο.Α.Κ. Α.Ε 2018.

29. Ορισμός εκπροσώπου για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Νομού Χανίων Α.Ε η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20/03/2018.

30. Διενέργεια Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για τα Τοπικά Προγράμματα του CLLD/LEADER και του ΕΠΑΛΘ.

31. Έγκριση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού υποστήριξης υπηρεσιών ΟΑΚ ΑΕ σε θέματα που αφορούν την διοικητική και τεχνική υποστήριξη διαφόρων Διευθύνσεων του Οργανισμού για το έτος 2018 και παράτασης υφιστάμενης σύμβασης.

32. Έγκριση προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη υποστήριξη της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών και της Δ/νσης Διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

33. Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για:

Α) Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού της ΕΕΝ Αποσελέμη.

Β) Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού για τις περιοχές Χανίων-Κολυμβαρίου (βόρειος άξονας, υψηλή ζώνη, κάμπος Χανίων), Ακρωτηρίου, Κισσάμου, Δυτικού και Κεντρικού Αποκόρωνα).

Γ) Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε για την συντήρηση και παρακολούθηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων της ΕΕΝ Αποσελέμη».34. Λήψη απόφασης κατόπιν της γνωμοδότησης του 2ου Τ.Σ 2018 Ο.Α.Κ. Α.Ε, θέμα Η.Δ. Νο 10 Δ/νσης Συγκοινωνιακών Έργων, περί αποδοχή μελέτης «Αρχική τεχνική λύση αναβάθμισης του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο από Χανιά (Σούδα) έως Αγ. Νικόλαο, τμήμα Ηράκλειο-Αγ. Νικόλαος».

35. Διάφορα.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων