Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την ανέγερση του Νέου Δημαρχείου Σητείας.

43 Προβολές

Μετά την ένταξη από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα << ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι>>της ανέγερσης του Νέου Δημαρχείου Σητείας με προϋπολογισμό 4.700.000€, με την παρακάτω απόφαση εγκρίνεται όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, η χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Παραθέτουμε τη σχετική απόφαση:

Θέμα

:

«Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συνομολόγησή του, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει».

1. Σας πληροφορούμε ότι, κατά την 3683/09.05.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο σας, συνολικού ποσού € 4.700.000,00 , το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Σητείας», ως εξής:

Α] κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό €3.525.000,00 ,

Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό € 1.175.000,00

Όπως φαίνεται από την παραπάνω απόφαση ο πολίτης του Δήμου Σητείας δεν θα επιβαρυνθεί ούτε ένα ευρώ για την ανέγερση του Δημαρχείου της. Με σωστό σχεδιασμό πετύχαμε το στόχο μας να αποκτήσει ο Δήμος μας, που είναι ο μοναδικός Δήμος στην Κρήτη που δεν διαθέτει ιδιόκτητο Δημαρχείο, να αποκτήσει ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες και τα Νομικά του Πρόσωπα.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα