Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης του Γεωπάρκου

33 Προβολές

Συνήλθε χθες σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας και ενέκρινε τη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την διενέργεια της« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΕΡΚΟΥ» παραδοτέο 4.2.4. της πράξης CEO-IN, πρ/μού 35.000,00 € συ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 40/2019 τροποποιημένη μελέτη και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών.

Ο πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας κ.Λαντζανάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε τα ακόλουθα: Με την υπ. αριθ. 30/2019 απόφασή μας εγκρίναμε τη διενέργεια της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ» παραδοτέο 4.2.4. της πράξης GEO-IN με συνοπτικό διαγωνισμό, επίσης εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσαμε τους όρους της διακηρυξης. Με την υπ. αριθ. 50/2019 απόφασή μας εγκρίναμε το από 18-3-2019 πρακτικό της Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμών και Αξιολόγησης ∆ημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών του ∆ήμου, απορρίψαμε την προσφορά της εταιρείας:ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε. κρίνοντάς την ακατάλληλη και τέλος εγκρίναμε την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού, με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθ. 11/1-2-2019 τεχνικής μελέτης του ∆ήμου. Στη συνέχεια το τμήμα προμηθειών συνέταξε την υπ. αριθ. 40/2019 τροποποιημένη μελέτη και μας διαβίβασε σχέδιο διακήρυξης, το οποίο σας θέτω υπόψη και ζητά την έγκριση επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τον καθορισμό των όρων για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας, εκτιμώμενης αξίας 35.000,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για τη συντήρηση επισκευή κτιρίου του ∆ήμου για τη δημιουργία κέντρου ενημέρωσης Γεωπάρκου του Παραδοτέου 4.2.4.: ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΑ (ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙ»), της Πράξης ̈ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS ̈ και Ακρωνύμιο GEO-IN του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο ∆ήμος Σητείας ως ∆ικαιούχος 2. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 35.000,00 €, στους Κ.Α. 70-6261.001 και 70-7135.006 πρ/μού οικ. έτους 2019 του ∆ήμου. Με τις 331/19-2-2019 και 332/19-2-2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίθηκε η ως άνω δαπάνη, καθώς και η διάθεση της. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ για λήψη σχετικής απόφασης.

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΣΗΤΕΙΑ
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»
ΚΡΗΤΗ
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»