Δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ το ΠΔ για την επένδυση στο Τοπλού.

522 Προβολές

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ.) (“ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Α.Α.Π.) – ΦΕΚ Α.Α.Π. 38 – 11.03.2016) από το εθνικό τυπογραφείο το προεδρικό διάταγμα (Π.Δ.) για την επένδυση στην περιοχή της Μονή Τοπλού ως διάταγμα υπό τον τίτλο: “Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης «Ίτανος Γαία» στη θέση Χερσόνη− σος Σίδερο, στην περιοχή Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης”.

Στο συγκεκριμένο Π.Δ. δημοσιεύεται στο Άρθρο 1, το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης
της Στρατηγικής Επένδυσης «Ίτανος Γαία» (ΕΣΧΑΣΕ) στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης. Στο άρθρο 2, ο Χωρικός προορισμός εκτάσεως στρατηγικής επένδυσης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης. Στο άρθρο 3, οι Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ενώ η έναρξη ισχύος ξεκινά άμεσα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Δημοσιεύουμε όλο το κείμενο της έγκρισης. Το σύνολο της μελέτης μπορεί να το βρει κάποιος στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου στη αναζήτηση με τα στοιχεία που δίνουμε.

Πρέπει να πούμε ότι για όλα τα θέματα υπάρχει αναλυτική περιγραφή και περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απορίες που οι Σητειακοί για χρόνια εκφράζουμε. Αναμένεται η συνέχεια…

Άρθρο 1
Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης
της Στρατηγικής Επένδυσης «Ίτανος Γαία» (ΕΣΧΑΣΕ) στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στην περιοχή Δ.Ε. Ιτάνου, Δήμου Σητείας της Περιφέρειας Κρήτης
1. Εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για τη Στρατη− γική Επένδυση «Ίτανος Γαία» επί ακινήτου εκτάσεως 22.120.349 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Χερσόνησος Σίδερο, στο Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης της κτηματικής περιοχής Δ.Ε. Ιτάνου, νυν Δήμου Σητείας Νομού Λασιθίου, της Περιφέρειας Κρήτης, όπως το ακίνητο αυτό αποτυπώνεται στον σχετικό πρωτότυπο χάρτη σε πέντε διαγράμματα κλίμακας 1:5.000, που θεωρή− θηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την αριθμ. 13582/27−3−2015 πράξη του και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.
2. Στο παραπάνω ακίνητο εγκρίνεται οργανωμένος υποδοχέας τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. β, υποπερ. εε) του Ν. 4179/2013 (Α ́ 175).
Άρθρο 2
Χωρικός προορισμός εκτάσεως στρατηγικής επένδυσης και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης
1. Ως βασικός χωρικός προορισμός του παραπάνω ακινήτου ορίζεται η χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή» της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του Ν. 3986/2011.
2. Στο πιο πάνω ακίνητο καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες Α και Β, όπως αυτές απεικονίζονται στα διαγράμματα κλίμακας 1: 5.000 που εγκρίνονται με το προηγούμενο άρθρο, ως εξής:
α. Ζώνη Α: Περιοχή Τουρισμού−Αναψυχής
αα) Στη ζώνη αυτή, εκτάσεως 8.937.304 τ.μ., επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις: i) τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κλπ), ii) ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.), iii) ήπιες λιμενικές υποδομές (ενδεικτικά μόνιμες εγκαταστάσεις αγκυροβόλησης) iv) εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, v) αθλητικές εγκαταστάσεις, vi) πολιτιστικές εγκαταστάσεις, vii) θρησκευτικοί χώροι, viii) περίθαλψη, ιδίως σταθμός παροχής πρώτων βοη− θειών ix) χώροι συνάθροισης κοινού, x) εστίαση, xi) αναψυκτήρια, xii) στάθμευση (κτίρια – γήπεδα), xiii) πεδίο προσγείωσης ελικοπτέρων xiv) εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων για την προώθηση τοπικών και βιολογικών προϊόντων και xv) κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει τον γενικό προσδιορισμό του ακινήτου. Δεν επιτρέπονται χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας, κέντρα διασκεδάσεως και καζίνο. Ως συναφείς χρήσεις νοούνται οι χρήσεις που αναδεικνύουν παραδοσιακές ασχολίες της περιοχής (όπως βιολογικές καλλιέργειες, εργαστήρια παραγωγής τοπικών προϊόντων και χειροτεχνίας) καθώς και εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του παρόντος άρθρου (όπως αφαλάτωση, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιολογικός καθαρισμός λυμάτων).
αβ) Εντός της Ζώνης Α καθορίζονται υποζώνες Α1 – χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων και Α2 – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και υποδομών ως εξής: i) Στην υποζώνη Α1, συνολικής έκτασης 7.311.682 τ.μ., επιτρέπεται το σύνολο των αναφερόμενων στην υποπερίπτωση αα) χρήσεων τουρισμού−αναψυχής. Οι παραπάνω χρήσεις iii έως και xiii λειτουργούν στο πλαίσιο των τουριστικών καταλυμάτων ή των υποδομών.
ii) Στην υποζώνη Α2, συνολικής έκτασης 1.625.622 τ.μ., επιτρέπεται το σύνολο των προαναφερόμενων χρή− σεων τουρισμού−αναψυχής, πλην των εγκαταστάσεων διαμονής των τουριστικών καταλυμάτων. Επιτρέπονται ιδίως χρήσεις κέντρου πολιτισμού, κέντρου προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, αθλητικών εγκαταστάσεων, βιολογικής καλλιέργειας, μικρού Περιβαλλοντικού Κέντρου, βοτανικού κήπου ενδημικών ειδών, κέντρου πληροφόρησης επισκεπτών, εργαστηρίων πα− ραγωγής τοπικών προϊόντων και χειροτεχνίας, σταθμού παροχής πρώτων βοηθειών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, υπαίθριου θεάτρου και εν γένει κάθε χρήση για την προώθηση του πολιτιστικού και του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής.
αγ) Εφαρμόζεται κλιμακωτός μικτός συντελεστής δό− μησης για έκταση έως 2.000 στρέμματα 0,05, για έκταση από 2.000−4.000 στρέμματα 0,03 και για το υπόλοιπο της έκτασης 0,01, ενιαία στη Ζώνη Α του ακινήτου, (όχι ανά γήπεδο) με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση και μέ− γιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 108.000 τ.μ. στο σύνολο της εκτάσεως της Ζώνης Α. Για τον υπολογισμό των επιφανειών που προσμετρώνται στη μέγιστη επιτρεπό− μενη δόμηση και κάλυψη των 108.000 τ.μ. εφαρμόζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012.
αδ) Εντός της Ζώνης Α οι κτιριακές εγκαταστάσεις αναπτύσσονται σε θύλακες. Το σύνολο της έκτασης των θυλάκων ανάπτυξης δεν επιτρέπεται να υπερβαί− νει αθροιστικά το 25% της Ζώνης Α. Η έκταση κάθε θύλακα ανάπτυξης ορίζεται από τις προσμετρούμενες στη δόμηση κατά ΝΟΚ εγκαταστάσεις του θύλακα και τις μεταξύ αυτών εκτάσεις (ενδεικτικά αδόμητοι και ελεύθεροι χώροι, χώροι στάθμευσης, κήποι κ.λπ.). Στην έκταση των θυλάκων δεν προσμετράται το γήπεδο γκολφ (αφετηρίες, τερματισμοί, αγωνιστικές και φυσικές διαδρομές, διαμορφωμένα φυσικά εμπόδια και σχετικές περιβάλλουσες αδόμητες εκτάσεις). Σε κάθε υποπεριο− χή των υποζωνών Α1 και Α2 επιτρέπεται η χωροθέτηση περισσότερων του ενός θυλάκων ανάπτυξης. Επιπλέον για κάθε μία από τις τρεις υποπεριοχές της υποζώνης Α1 που βρίσκονται (α) βόρεια της αρχαιολογικής θέ− σης Ίτανος και εκατέρωθεν της οδού που οδηγεί στη ναυτική βάση Κυριαμάδι (εκτάσεως 1.094.234 τ.μ.), (β) στη δυτική – νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου (πλησίον του όρμου Αντζικιάρι − εκτάσεως 548.654,1 τ.μ.), και (γ) στη δυτική−βορειοδυτική πλευρά του ακινήτου (πλησίον όρμου Μαγατζέ εκτάσεως 184.915,9 τ.μ.) το σύνολο της έκτασης των θυλάκων ανάπτυξης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% της κάθε υποπεριοχής.
β) Ζώνη Β: Ειδική ζώνη προστασίας φυσικού και πολι− τιστικού κεφαλαίου και φυσιολατρικής αναψυχής
Στη ζώνη αυτή, συνολικής έκτασης 13.183.045 τ.μ. επι− τρέπονται δράσεις φυσιολατρικής αναψυχής (περιηγητικός, πεζοπορικός τουρισμός κλπ), αγροτικές δραστηρι− ότητες φιλικές προς το περιβάλλον, δίκτυα μονοπατιών και παρατηρητήρια, εξασφαλίζονται διαδρομές και οργανωμένη προσβασιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους, προστατεύεται και αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον. Εντός της Ζώνης Β καθορίζονται υποζώνες Β1, Β2, Β3, Β4 και Β5 ως εξής:
βα) Β1 − υποζώνη προστασίας λεκάνης απορροής του φοινικοδάσους Βάι:
i) Στην υποζώνη αυτή, συνολικής έκτασης 4.826.435 τ.μ. επιτρέπονται η βιολογική υπαίθρια καλλιέργεια, η ελεγχόμενη βόσκηση ζώων σε εκτατική μορφή και οι αναγκαίες σχετικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, στέγαστρα), η συντήρηση και βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και η διάνοιξη νέου, εφόσον δεν επηρεάζεται δυσμενώς η υδρογεωλογία της περιοχής και η αισθητική του τοπίου, η κατασκευή και διέλευση δικτύων τεχνικής υποδομής, εφόσον δεν επηρεάζεται η υδρολογία της περιοχής, η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής για την σήμανση και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών, η εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, η διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών και ερευνών, η επισκευή και συντήρηση υφισταμένων κτισμάτων. Ως προς τη δασική έκταση (επιφανείας 20 στρ. περίπου) εντός της υποζώνης Β1 ισχύουν και οι δεσμεύσεις της δασικής νομοθεσίας.
ii) Ειδικά για τις εγκαταστάσεις (π.χ. αποθήκες, στέγαστρα) που σχετίζονται με την χρήση βιολογικής καλλιέργειας και βόσκησης ζώων τίθεται περιορισμός επι− φάνειας 20 τ.μ. και μέγιστου ύψους 2,5 μ. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ. από τα όρια της ζώνης του αισθητικού δά− σους Φοινικοδάσους Βάι, όπως αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο στο παρόν διάγραμμα. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για το σύνολο της υποζώνης Β1 ανέρχεται σε 800 τ.μ.
ββ) Β2 − υποζώνη ειδικών όρων προστασίας φυσικού κεφαλαίου:
Στην υποζώνη αυτή, συνολικής έκτασης 4.548.005 τ.μ. επιτρέπονται η βιολογική υπαίθρια καλλιέργεια, η ελεγ− χόμενη βόσκηση ζώων σε εκτατική μορφή, η συντήρηση και βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και η διάνοιξη νέου, εφόσον δεν επηρεάζεται δυσμενώς η υδρογεωλογία της περιοχής και η αισθητική του τοπίου, η κατασκευή και διέλευση δικτύων τεχνικής υποδομής, εφόσον δεν επηρεάζεται η υδρολογία της περιοχής, η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής για την σήμανση και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών, η εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, η διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών και ερευνών, καθώς και η επισκευή και συντήρηση υφισταμένων κτισμάτων. Στην υποζώνη Β2 οριοθετού− νται οι εξής ειδικές περιοχές που διέπονται από τα εκάστοτε ισχύοντα καθεστώτα προστασίας τους, στις οποίες απαγορεύεται η δόμηση και επιτρέπεται μόνο η διατήρηση και συντήρηση υφιστάμενων κτισμάτων πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος:
i) Β2α− : Ειδική Περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού και Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, έκτασης 63.261 τ.μ.. Oποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ii) Β2β Ειδική Περιοχή Προστασίας Υγροτόπου Μαριδά− τη, έκτασης 6.690 τ.μ. Στην υποζώνη Β2β οποιαδήποτε επέμβαση γίνεται μετά από περιβαλλοντική μελέτη και έχει σκοπό την προστασία και ανάδειξη του υγροτόπου. Επιτρέπεται η επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση του οικοσυστήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται προβλήματα υποβάθμισης στο οικοσύστημα και μετά την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση συστή− ματος πυρασφάλειας. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή έργων μόνιμης ή εποχιακής τουριστικής υποδομής ως και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα ή επέμβαση, ο εμπλουτισμός της ενδημικής πανίδας και χλωρίδας, το κυνήγι, η βόσκηση, η κατασκήνωση, η χρήση φωτιάς, η υλοτομία, η κοπή, η εκρίζωση, η καταστροφή, η συλλογή και η μεταφορά φυτικών ειδών.
iii) Β2γ – Ζώνη κατά προτεραιότητα χωροθέτησης συνοδών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, έκτασης 86.553 τ.μ. Νέες μικρές ανεμογεννήτριες που τυχόν απαιτηθούν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων του σχεδίου χωροθετούνται κατά προτεραιότητα εντός της υποζώνης Β2γ, στην οποία κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι περιορισμοί της υποζώνης Β2.
βγ) Β3 − υποζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, συνολικής έκτασης 283.423 τ.μ..
Στην υποζώνη Β3 επιτρέπεται η δόμηση, μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, μικρής κλίμακας κτι− σμάτων για την πολιτιστική ενημέρωση των επισκεπτών με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 200 τ.μ.
βδ) Β4 − υποζώνη δασικών εκτάσεων, συνολικής έκτασης 2.469.234 τ.μ., στην οποία ισχύουν τα οριζόμενα από τη δασική νομοθεσία.
βε) Β5− υποζώνη προστασίας ακτών, συνολικής έκτα− σης 1.055.947 τ.μ., στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση ελαφράς υποδομής για την σήμανση και την περιβαλλοντική ενημέρωση των επισκεπτών, η συντήρηση και βελτίωση του υφισταμένου οδικού δικτύου και η διάνοιξη νέου εάν απαιτείται για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς για την πρόσβαση στις ακτές, η κατασκευή και διέλευση δικτύων τεχνικής υποδομής, η εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής, η διενέργεια αρχαιολογικών ανασκαφών και ερευνών, η ένταξη των απαραίτητων συνοδευτικών έργων και δικτύων για την λειτουργία των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, οι κατασκευές πρόσβασης προς τις ήπιες λιμενικές υποδομές, διαμορφώσεις για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών σε περιοχές με άμεση χωρική εξάρτηση με τους θύλακες ανάπτυξης των τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδομών, οι οποίοι θα προσδιοριστούν κατά τον λεπτομερή σχεδιασμό των τουριστικών έργων και των συνοδών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται εντός της Ζώνης Α στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στην υποζώνη Β5 δεν επιτρέπεται η δόμηση.
βστ) Ως προς το τμήμα του υπό επέκταση Κατα− φυγίου Άγριας Ζωής εντός της Ζώνης Β (συνολικής εκτάσεως 162.906,76 τ.μ.) ισχύουν και οι δεσμεύσεις του Ν. 3937/2011).
γ) Τα κτίρια τοποθετούνται κατ’ ελάχιστον στο εξωτε− ρικό όριο της υποζώνης Β5, εκτός εάν από τις κείμενες διατάξεις ορίζεται μεγαλύτερη απόσταση.
δ) Επιβάλλονται οι ακόλουθοι περιορισμοί ως προς το μέγιστο ύψος κτιρίων: i) Σε ζώνη 200 μ. από την γραμμή αιγιαλού το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζε− ται σε 7,5 μέτρα με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 4 μ. δεν θα υπερβαίνει το 50% της υλοποιούμενης κάλυψης των κτιρίων. ii) Σε ζώνη 300 μ. από το όριο της αμέσως προηγούμενης ζώνης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται σε 10,5 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 7,5 μ. δεν θα υπερβαίνει το 30% της υλοποιούμενης κάλυψης των κτιρίων. iii) Στις υπόλοιπες περιοχές το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων ορίζεται γενικά σε 10,5 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεταξύ 7,5 μ. και 10,5 μ. δεν θα υπερβαίνει το 30% της υλοποιούμενης κάλυψης των κτιρίων. Κατ’ εξαίρεση και σε ποσοστό έως 5% της υλοποιούμενης κάλυψης των κτιρίων επιτρέπεται ύψος μεταξύ 10,5 μ. και 13,0 μ., αποκλειστικά για τη δημιουργία στοιχείων ενδιαφέροντος της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
ε) Στο σύνολο του ακινήτου ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί:
εα) Σε περίπτωση κατασκευής κτιρίου με πρόσοψη μεγαλύτερη των 10,00μ. αυτή διασπάται μορφολογικά σε επιμέρους προσόψεις. Κατ’ εξαίρεση, για κτίρια χρήσης κεντρικών εξυπηρετήσεων των τουριστικών εγκαταστά− σεων το μέγιστο ενιαίο μήκος πρόσοψης ανέρχεται σε 15,00 μ.
εβ) Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης η κλίση της στέγης δεν υπερβαίνει τις 25 μοίρες. Επι− βάλλεται η αρχιτεκτονική εναρμόνιση των συστημάτων τεχνικής υποδομής που εγκαθίστανται στις στέγες ή στα δώματα των κτιρίων.
εγ) Τα υφιστάμενα μονοπάτια διατηρούνται και επι− σκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Σε περίπτωση δι− ανοίξεως νέων δρόμων αποκαθίσταται η συνέχεια των μονοπατιών. Οι διαμορφώσεις μονοπατιών, οι αναβαθμοί και οι συμπαγείς περιφράξεις κατασκευάζονται από ανεπίχριστη τοπική πέτρα, και οι πρόχειρες περιφράξεις από πλέγμα με πασσάλους.
εδ) Οι υφιστάμενες λιθόκτιστες περιφράξεις διατη− ρούνται και συντηρούνται. Οι νέες περιφράξεις κατασκευάζονται με ανεπίχριστη λιθοδομή ή με φυτεύσεις. Οι υφιστάμενες παλαιές λιθόκτιστες δεξαμενές νερού και τα λιθόκτιστα κτίσματα που εξυπηρετούσαν την κτηνοτροφία και την γεωργία (μητάτα, καταφύγια, βί− γλες κ.λπ.) διατηρούνται και συντηρούνται.
εε) Ενισχύονται οι φυτεύσεις τοπικών ενδημικών φυ− τών. Ειδικά για τη φύτευση φοινικόδενδρων επιτρέπεται αποκλειστικά το ενδημικό είδος «φοίνικας του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti)».
εστ) Οι επιτρεπόμενες περιφράξεις υλοποιούνται με τρόπο, ώστε να μην εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των μικρών ζώων της άγριας ενδημικής πανίδας.
εζ) Η διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων συντείνει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και γεωα− νάγλυφου με την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και τη διατήρηση κατά το δυνατόν φυσικών στοιχείων (φυτικά είδη, βράχια, κ.λπ.).
στ) Η χάραξη νέου οδικού δικτύου κατά τις κείμενες διατάξεις ακολουθεί το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους κατά το δυνατόν επί υφιστάμενων χωμάτινων οδών. Είναι δυνατή η εκτροπή του οδικού δικτύου από το υφιστάμενο ίχνος του στη φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού των έργων που χωροθετούνται εντός του ακινήτου, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τον σχεδιασμό των τουριστικών εγκαταστάσεων ή τα τεχνικά χαρα− κτηριστικά χάραξής τους ή για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας ή πρόσβασης στις ακτές.
ζ) Στο σύνολο των ζωνών επιτρέπεται η διέλευση υπόγειων δικτύων τεχνικής υποδομής.
η) Σε όλη την έκταση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) «Ίτανος Γαία» εντός των περιοχών ΕΖΔ και ΖΕΠ εφαρμόζονται και οι διατάξεις του N. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 60).
Άρθρο 3
Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
1. Εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανά− πτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης «Ίτανος Γαία», με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του σχεδίου, με μέριμνα της αρχής σχεδιασμού, καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομι− κών προσώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου:
α. Η κατανομή των ελεύθερων και αδόμητων χώρων που θα προκύψουν κατά την πορεία της ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων εντός του ακινήτου να σχεδιασθεί ισόρροπα και με λειτουργικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι στόχοι:
αα. Διατήρηση της ευρωστίας των φυσικών λειτουρ− γιών και των υπηρεσιών οικοσυστήματος της έκτασης (συνοχή πράσινων χώρων, κατείσδυση νερού, κυκλο− φορία αέρα κ.ά.).
αβ. Επαύξηση συνδυαστικού αποτελέσματος – ως προς το μέγεθος, τη διαμόρφωση και την οικολογική χωρική και αρχιτεκτονική λειτουργικότητα – των ελεύθερων χώρων με τις ελεύθερες ζώνες που ήδη προβλέπονται στη ΣΜΠΕ γύρω από τα σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος της έκτασης, όπως η λεκάνη απορροής του Φοινικοδάσους Βάι, η υποζώνη προστασίας φυσικού κεφαλαίου, η υποζώνη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι δασικές εκτάσεις και η υποζώνη προστασίας ακτών.
β. Οι επιμέρους ειδικές χρήσεις και εγκαταστάσεις (εντός του πλαισίου των προβλέψεων του παρόντος), να χωροθετηθούν με τρόπο που να εξασφαλίζει:
βα. περιορισμό των μορφολογικών αλλοιώσεων του φυσικού τοπίου,
ββ. λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, οικι− στικών συνόλων, ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων,
βγ. προσαρμογή των έργων στο περιβάλλον,
βδ. διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στα πολιτιστικά στοι− χεία, μέσα από το υφιστάμενο δημόσιο δίκτυο αλλά και μέσα από διαδρομές και στάσεις που θα διαμορ− φωθούν ως εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως τους αρχαιολογικούς χώρους και τις θέσεις στην περιοχή εκτέλεσης του εν λόγω έργου να παραμείνει ελεύθερη για τους υπαλλήλους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και τους μελετητές σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52 αναφερόμενη στο προοίμιο υπουργική απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α. Επί− σης, σε όσους χώρους μπορούν, κατά την κρίση των συναρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων, να καταστούν επισκέψιμοι, να υπάρχει η δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης και για το κοινό.
γ. Κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση των κτιριακών έργων να ενσωματώνεται με λεπτομερή τρόπο, ιδίως μέσω συστημάτων ανάπτυξης «πράσινων κτιρίων» (π.χ. LEED, BREEAM, ELGBC ή DGNB), όπου αυτό είναι εφικτό, η μέριμνα για:
γα. εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο στο παθητικό επίπεδο (σχεδιασμός προσαρμοσμένος στις τοπικές κλιματικές συνθήκες, μονώσεις, ψυχρά υλικά, σκιάσεις, βιοκλιματικό πράσινο κ.ά.), όσο και στο ενεργητικό επί− πεδο (εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, «έξυπνο» σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης κ.ά.),
γβ. ορθολογική χρήση νερού, με εφαρμογή προηγμέ− νων μεθόδων αποτελεσματικής άρδευσης και αξιοποίησης ομβρίων υδάτων,
γγ. διαχείριση των εκχωμάτων σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή επαναξιοποίηση.
δ. Στις ζώνες του ακινήτου που διατηρούνται αδόμητες να εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης με στόχο τη δι− ατήρηση της ευρωστίας των φυσικών οικοσυστημάτων, την αντιπυρική προστασία, καθώς και την ανασύσταση ή εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος, όπου αυτό έχει υποβαθμιστεί.
ε. Για την προστασία των δασικών εκτάσεων του ακινήτου να σχεδιαστεί και εγκατασταθεί το απαραίτητο σύστημα επιτήρησης και έγκαιρης ειδοποίησης για εστίες φωτιάς ή άλλων ενδεχόμενων παραγόντων υποβάθμισης, ενώ θα λαμβάνονται παράλληλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας και ελέγχου της πρόσβασης.
στ. Στην έκταση του ΚΑΖ, εντός της Ζώνης Β, ισχύουν οι περιορισμοί που καθορίζονται στον Ν. 3937/2011 (Α ́ 60) όπως εκάστοτε ισχύει.
ζ. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων στην περιοχή του σχεδίου δεν θα ενέχει κινδύνους για την υποβάθμιση στοιχείων του πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού περιβάλλο− ντος. Ειδικότερα, κατά την αδειοδοτική ωρίμανση και την εκτέλεση εργασιών κατασκευής να τηρηθούν οι κάτωθι όροι και περιορισμοί:
ζα. Θεσπίζεται περιμετρική ζώνη προστασίας ακτίνας 150 μ. γύρω από κάθε σημείο ως ακολούθως: i) από το μετόχι Στεφαναίς (Α1 υποζώνη), ii) από το μετόχι Καλαμάκι (εκτός των ορίων του ακινήτου), iii) από το όριο του αρχαιολογικού χώρου Μονής Τοπλού (στη νότια και νοτιοδυτική Α2 υποζώνη, ανατολικά και βορειοανατολικά του Προφήτη Ηλία), iv) από το ιερό κορυφής που βρίσκεται στην κορυφή Κεφάλα (υψόμετρο 183m) προς τον Όρμο Ατζικιάρη, v) από τα αρχαία λατομεία: ένα ανάμεσα στο Βάι και τον Όρμο Γκράντες, και το άλλο βόρεια του Μετοχίου «Καλαμάκι». Τυχόν έργα υποδομής ή δικτύων επιτρέπονται, εφόσον δεν θίγουν τα κτίσματα των μετοχίων.
ζβ. Για τη χωροθέτηση κάθε είδους εγκαταστάσεων εντός των υποζωνών Α2 (βόρεια και βορειανατολικά της Μονής Τοπλού) και Α1 – Α2 (βορειανατολικά και βορειο− δυτικά του αρχαιολογικού χώρου της Ιτάνου) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.
ζγ. Για οποιαδήποτε παρέμβαση στην Β2α «Ειδική περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού και Ι.Ν. Προφήτη Ηλία» υποβάλλονται οι επιμέρους μελέτες, ώστε να εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.
ζδ. Για το σπήλαιο Τέντας 4 ορίζεται περιμετρική ζώνη προστασίας 150 μ., όπου δεν επιτρέπεται η δόμηση και απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Παλαιο− ανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας για οποιαδήποτε παρέμβαση.
ζε. Για την προστασία των βραχογραφημάτων στη θέση «Βερνεγάδι» και της ευρύτερης περιοχής του, απαγορεύεται η λατόμευση υλικού για τις ανάγκες του έργου.
ζστ. Κατά τον σχεδιασμό χωροθέτησης των κατασκευών προηγείται επιφανειακή έρευνα από τις συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου και Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας), καθώς και από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων ως προς τα έργα που χωροθετούνται στον αιγιαλό ή στην παραλία.
ζζ. Όλα τα τεύχη των μελετών των επόμενων σταδί− ων αδειοδότησης της επένδυσης, υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις κατά νόμο εγκρίσεις.
ζη. Σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες ή σπηλαιώδης σχηματισμός κατά την εκτέλεση των ερ− γασιών, αυτές θα διακοπούν για τη διεξαγωγή ανασκα− φικής έρευνας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η οριστική χωροθέτηση των εγκαταστάσε− ων, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 6 του N. 3028/2002. Οποιαδήποτε εργασία να διεξαχθεί υπό την εποπτεία αρχαιολόγων που θα προσληφθούν από τον ανάδοχο και θα αμείβονται από τις πιστώσεις του έργου.
η. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία των χρήσεων που θα υποδεχθεί το ακίνητο θα πρέπει:
ηα. αναφορικά με τα απόβλητα αστικού τύπου, να ενσωματώσει προβλέψεις για την προώθηση δράσεων ελαχιστοποίησης της παραγωγής, καθώς και για τον διαχωρισμό στην πηγή και κατάλληλες μεθόδους χωριστής συλλογής και διάθεσης, ώστε να προωθείται στον μέγιστο εφικτό βαθμό η εκάστοτε σχετική εθνική στοχοθεσία,
ηβ. αναφορικά με τα απόβλητα από τις εργασίες πρασίνου, να προβλέψει ειδικές διαδικασίες διαχείρισης για τη μεγιστοποίηση της επιτόπου αξιοποίησης.
θ. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων αστικού τύπου να εγκατασταθεί σχετική μονάδα επεξεργασίας που πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης να γίνεται κατά τους ορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας από τους υδάτινους πόρους της περιοχής ή από μονάδα αφαλάτωσης που θα τροφοδοτείται με θαλασσινό νερό από περιορισμένο αριθμό παράκτιων γεωτρήσεων προσαγωγής. Η κάλυψη των αναγκών άρδευσης, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου γκολφ, να πραγματοποιείται από τη συλλογή και αξιοποίηση ομβρίων υδάτων, την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, καθώς και από τη μονάδα αφαλάτωσης.
ι. Η απόληψη και η εκβολή του παραγόμενου αλμόλοιπου της μονάδας αφαλάτωσης, που προβλέπεται για την κάλυψη των υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών, να σχεδιαστούν με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στα ευαίσθητα στοιχεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τόσο στη ζώνη που εφάπτεται με το ακίνητο όσο και κυρίως στις περί αυτής περιοχές. Η εκβολή του αλμόλοιπου να τοποθετηθεί εκτός περιοχών του οικοτόπου 1120* (εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με Posidonia oceanica) σε κατάλληλο βάθος και σε θέση με θαλάσσια δυναμική που θα εξασφαλίζει γρήγορη αραίωση.
κ. Κατά τη χωροθέτηση τυχόν τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης
κα. να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε ενάλια ή παράλια στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, με σύμ− φωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας,
κβ. να διερευνηθούν πρόσθετες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις όσον αφορά τις συνθήκες ελλιμενισμού με κυριότερη την ενθάρρυνση της πρόσδεσης και την ελαχιστοποίηση της αγκυροβόλησης στα ανοιχτά, τον εξοπλισμό της θαλάσσιας αντιρρύπανσης – απορρύπαν− σης και την υποδομή πυρασφάλειας.
λ. Οι οικότοποι προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ να προστατεύονται, ιδίως με:
λα. τη μη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ή επιβαρυντι− κών δραστηριοτήτων στις εκτάσεις που καταλαμβάνουν λβ. την οριοθέτηση των εκτάσεων αυτών με φυσικά ορόσημα πλήρως συμβατά με τη φυτοκοινωνία των θέσεών τους και τη σήμανσή τους με πληροφοριακές πινακίδες που θα ενημερώνουν μεταξύ άλλων για την οικολογική αξία των οικοτόπων αυτών.
μ. Προκειμένου να προστατευθούν τα υδατορέματα
της περιοχής του ΕΣΧΑΣΕ και να διατηρείται η υδραυλική ισορροπία, εφαρμόζονται τα εξής:
μα. Για το σύνολο των μη οριοθετημένων υδατορεμάτων του ακινήτου, όπως αυτά υποδεικνύονται στο συνημμένο διάγραμμα, καθορίζεται ζώνη προστασίας πλάτους 30 μ. εκατέρωθεν της κοίτης και σε κάθε περίπτωση απόσταση δόμησης 20 μ. από τις γραμμές πλημμύρας με βάση το άρθρο 9 παρ. 4 β του Ν. 4258/2014.
μβ. Εγκάρσια ή παράλληλα έργα υποδομής στα υδατορέματα σχεδιάζονται για περίοδο επανεμφάνισης πλημμύρας 50 ετών.
μγ. Αποφεύγονται διαμορφώσεις στη ζώνη προστασίας ή σε γειτονικά της σημεία που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού.
μδ. Σε περίπτωση επέμβασης πλησίον των μη οριοθετημένων υδατορεμάτων, αυτά θα οριοθετηθούν προ της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, εφόσον η οριοθέτηση απαιτείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
ν. Ο σχεδιασμός των εργασιών κατασκευής και της χωροθέτησης των προσωρινών εγκαταστάσεων υπο− στήριξης να ενσωματώνει μέριμνα για την ελαχιστο− ποίηση της επίπτωσης στα ευαίσθητα οικοσυστήματα, καθώς και της απομάκρυνσης της υγιούς υφιστάμενης βλάστησης. Μετά το πέρας της κατασκευής να φυτευτούν κατά το δυνατόν όλες οι επιφάνειες που υπέστησαν επέμβαση, με είδη συμβατά με την τοπική φυτοκοινωνία και προσαρμοσμένα στις τοπικές βιοκλιματικές συνθήκες.
ξ. Το ενεργειακό μίγμα για την κάλυψη των αναγκών των εγκαταστάσεων ενσωματώνει κατά το δυνατόν υψηλό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως από φωτοβολταϊκούς πίνακες ενταγμένους στον αρχι− τεκτονικό σχεδιασμό των κτιρίων και συμπληρωματικά από νέες μικρές ανεμογεννήτριες, η εγκατάσταση των οποίων θα πρέπει να γίνει κατά προτίμηση στη Ζώνη Β2γ και να συνδυαστεί κατά το δυνατόν αρμονικότερα με την υφιστάμενη και νέα βλάστηση της περιοχής. Να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι πλέον καινοτόμες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την ελαχιστοποίη− ση των ενεργειακών αναγκών των έργων του σχεδίου. Επιτρέπεται η σύζευξη της μονάδας αφαλάτωσης, των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και των λοιπών υποδομών με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας.
ο. Η ειδική τουριστική υποδομή του γκολφ να χωροθετηθεί εκτός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα (GR 4320009) και κατά την επιλογή των φυτικών ειδών να επιδιωχθεί η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως προς την κα− τανάλωση νερού, τις ανάγκες χρήσης αγροχημικών και γενικότερης συντήρησης της βλάστησης, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η «ευνοϊκή κατάσταση διατή− ρησης» της σύνθεσης της χλωρίδας, της πανίδας και των τύπων οικοτόπων μέσω της πιθανής εξάπλωσης εισηγμένων στην περιοχή ειδών.
π. Στις εκτάσεις του ακινήτου που κηρύσσονται ανα− δασωτέες επιτρέπονται επεμβάσεις που αποσκοπούν στον επανεποικισμό τους με δασική βλάστηση. Άλλες επεμβάσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία στις εκτάσεις αυτές είναι επιτρεπτές μόνον εφόσον λαμβάνεται μέριμνα για την ελαχιστοποίηση της επί− δρασης στο δασικό οικοσύστημα.
ρ. Να τηρούνται οι εξής όροι και περιορισμοί:
ρα. Στη Ζώνη Α να διατηρείται αδόμητη έκταση μεγέθους τουλάχιστον 75% της συνολικής επιφάνειας. Στη χωροθέτηση και τον σχεδιασμό των τουριστικών
εγκαταστάσεων να υιοθετείται η οργάνωση σε θύλακες και θα πρέπει να αποφεύγεται η διάχυτη τοποθέτηση των κτιρίων και να μεγιστοποιείται η συνεκτικότητα της δόμησης.
ρβ. Για τις τρεις υποπεριοχές της υποζώνης Α1 που βρίσκονται (α) βόρεια της αρχαιολογικής θέσης Ίτανος και εκατέρωθεν της οδού που οδηγεί στη ναυτική βάση Κυριαμάδι, (β) στη δυτική – νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου (πλησίον του όρμου Αντζικιάρι), και (γ) στη δυτική−βορειοδυτική πλευρά του σχεδίου (πλησίον όρμου Μαγατζέ), διατηρείται αδόμητο το 80% της επιφάνειας κάθε υποπεριοχής. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να προνοήσει ώστε να μην απομονώνεται το βόρειο από το νότιο τμήμα της υποπεριοχής (α) και να διατηρείται κατά το δυνατόν η συνέχεια των αδόμητων περιοχών στη δυτική πλευρά της έκτασης του σχεδίου.
ργ. Στην υποζώνη Α1, που βρίσκεται στη δυτική − βο− ρειοδυτική πλευρά του σχεδίου (πλησίον του όρμου Μα− γατζέ) ο σχεδιασμός του έργου να υλοποιηθεί με τρόπο, ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στον οικότοπο προτεραιότητας 6220* «Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero – Brachypodletea», που βρίσκεται εκτός της υποζώνης Α1 αλλά πλησίον αυτής. Στο πλαίσιο αυτό η υφιστάμενη χωμάτινη οδός που καταλήγει στον όρμο Μαγατζέ να μετατοπισθεί ώστε να παρακάμπτεται η περιοχή στην οποία έχει καταγραφεί η παρουσία του οικοτόπου 6220*.
ρδ. Στην υποζώνη Α2, που βρίσκεται δυτικά και βό− ρεια της θεσμοθετημένης αρχαιολογικής ζώνης Ιτάνου, λόγω της εγγύτητας προς αυτήν και προς τη ζώνη της λεκάνης απορροής του Φοινικοδάσους, οι υποστηρικτικές δραστηριότητες να επιλεγούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευαίσθητου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
ρε. Ο σχεδιασμός των μονοπατιών να λάβει υπόψη τις προτάσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος «Φυσικό Πάρκο Σητείας».
ρστ. Τα έργα για τα δίκτυα ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της προστατευόμενης περιοχής (π.χ. με υπογειοποίηση όπου χρειάζεται).
ρζ. Να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η διάνοιξη νέων δρόμων στις υποζώνες Β5 και Β4. Η κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων να ελαχιστοποιηθεί, με στόχο τελικώς να περιορισθεί μόνο σε σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας και απολύτως απαραίτητων προσβάσεων στις ακτές.
σ. Κατά την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων που χωροθετούνται εντός του ακινήτου να εκπονηθεί από τον φορέα του έργου υπό την επο− πτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περι− βάλλοντος και Ενέργειας, Σχέδιο Αειφορικής Διαχείρισης (Σ.Α.Δ) και λειτουργίας των σχεδιαζόμενων έργων εντός των περιοχών ΕΖΔ και ΖΕΠ. Το Σ.Α.Δ. επίσης να εξετάζει την συνέργεια των ως άνω έργων στο σύνολο των περιοχών ΕΖΔ και ΖΕΠ και να αποσκοπεί στη βέλτιστη ανάπτυξη του αειφορικού τουριστικού προϊόντος, με προστασία και ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού πλούτου στην έκταση του ακινήτου του άρθρου 1 της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, τις παραδοσιακές χρήσεις γης, καθώς και τις δραστηριότητες των κατοίκων των άμεσων γειτονικών οικισμών και πόλεων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της προστασίας και η ανάδειξη του περιβάλλοντος και των φυσικών διεργασιών του. Ενδεικτικά στο Σ.Α.Δ. περιλαμβάνονται: σχέδιο λιβαδοπονικής διαχείρισης για την ανόρθωση των βοσκοτόπων της περιοχής, η λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας, η λήψη μέτρων προώθησης βιολογικών καλλιεργειών, η συντήρηση και δημιουργία δικτύου μονοπατιών, η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιοποικιλότητας που θα περιλαμβάνει σχέδιο διαχείρισης των οικοσυστημάτων, η διαμόρφωση Σχεδίου Διακίνησης Επισκεπτών, η λήψη ειδικών μέτρων διαχείρισης και ανόρθωσης οικοτόπων, της βλάστησης και της χλωρίδας για την επίτευξη των στόχων διατήρη− σής τους, η λήψη μέτρων για την ενίσχυση και επέκταση των ενδιαιτημάτων των ειδών πανίδας στην περιοχή του σχεδίου, η δημιουργία μικρών υγροτόπων σε συνδυασμό με το γήπεδο γκολφ, η πόντιση μόνιμων αγκυροβολίων για προστασία λιβαδιών Ποσειδωνίας, η εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης των πληθυσμών των ειδών προτεραιότητας, των μεταναστευτικών πτηνών και της κατάστασης των βιοτόπων τους (συμβατό με το σύστημα παρακολούθησης που προδιαγράφεται παρακάτω), καθώς και προγράμματος πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης επισκεπτών.
2.α. Η παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΕΣΧΑΣΕ του σχεδίου «Ίτανος Γαία» πραγματοποιείται ως εξής:
αα. Στον σχεδιασμό της διαχείρισης και λειτουργίας των έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΧΑΣΕ να ενσωματωθεί ένας συστηματικός τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από τους συμμετέχοντες στην αξιοποίηση του ακινήτου, με βάση λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου, συναφές με το προτεινόμενο στη ΣΜΠΕ.
αβ. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να διεξάγεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Στη διάρκεια του έτους είναι δυνατόν να συλλέγονται στοιχεία σε τακτικότερη βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.
αγ. Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης να χρη− σιμοποιηθούν περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν με περιεκτικό, μετρήσιμο και αντι− προσωπευτικό τρόπο σημαντικές πτυχές των εξελίξεων ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
β. Οι σχετικοί περιβαλλοντικοί δείκτες καθορίζονται στο οικείο πρόγραμμα παρακολούθησης. Μεταξύ των δεικτών αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται:
βα. Δείκτες πληθυσμού. Αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του ΕΣΧΑΣΕ, στον μέσο χρόνο παραμονής τους και στις εποχιακές διακυμάνσεις.
ββ. Δείκτες απόδοσης κοινωνικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. Αναφέρονται στον αριθμό των εργαζομέ− νων στο στάδιο της κατασκευής και της λειτουργίας των έργων που εντάσσονται στην περιοχή του ΕΣΧΑΣΕ, στην απασχόληση στην περιοχή σε σύγκριση με την απασχόληση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, στο πλήθος των συνεργασιών με τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα ανά έτος,
στις δαπάνες για την προστασία και ανάδειξη του πο− λιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής ανά έτος.
βγ. Δείκτες οικολογικής κατάστασης και λειτουργίας. Αναφέρονται σε χαρακτηριστικά μεγέθη καταστάσεων και λειτουργιών των οικοσυστημάτων του ακινήτου και των όμορων εκτάσεων, με έμφαση στους οικοτόπους προτεραιότητας και τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης GR 4320006, στην ορνιθοπανίδα, ιδίως σε ό,τι αφορά πληθυσμούς, πυκνότητα και κατάσταση βιοτόπων για τα είδη χαρακτηρισμού της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 4320009, στα όμορα παράκτια θαλάσσια ύδατα, καθώς και στην ειδική ζώνη προστασίας φυσικού, πολιτιστικού κεφαλαίου και φυσιολατρικής αναψυχής (ζώνη Β).
βδ. Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αναφέρονται στις βελτιώσεις που επιφέρει η εφαρμογή των όρων του παρόντος άρθρου και άλλων περιβαλλοντικών πρα− κτικών σε σύγκριση με τυπικούς μέσους όρους στους τομείς της διαχείρισης νερού (συνολική κατανάλωση νερού, κατανάλωση νερού ανά φιλοξενούμενο, μεγέθη άρδευσης, συμμετοχή επαναξιοποιούμενων όμβριων υδάτων, κατεργασμένων νερών και αφαλάτωσης κ.ά.), − παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως ποσοστό της συνολικά καταναλι− σκόμενης ενέργειας, ηλεκτρισμός, καύσιμα, συνολικά, κατά κεφαλήν και κατά χρήση μεγέθη) και στερεών αποβλήτων (π.χ. ποσότητες απορριμμάτων συνολικά, ποσοστό απορριμμάτων που μπορούν να διατεθούν σε Χ.Υ.Τ.Α., ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά και ανά ρεύμα κ.ά.).
γ. Οι τιμές των δεικτών και άλλων μεγεθών της πα− ρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία θα πε− ριλαμβάνονται η επεξεργασία και αξιολόγηση των σχε− τικών αποτελεσμάτων, καθώς και προτάσεις για τις ενδεχομένως απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η έκθεση αυτή να κοινοποιείται σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία της επέν− δυσης, ενώ παράλληλα να δημοσιοποιείται με ανάρτησή της σε κατάλληλη ιστοσελίδα, στην οποία θα πρέπει επίσης να δίδεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει ενυπογράφως τις απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης.
Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στους Υπουργούς Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρι− σμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
ΣΗΤΕΙΑ
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
ΚΡΗΤΗ
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
ΛΑΣΙΘΙ
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ