Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων στο Δήμο Σητείας

61 Προβολές

κ. Πλατανάκη Ελένη ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με διετή θητεία από 3-9-2019 μέχρι 2-9-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτήν:

1) τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

α) την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα:

– την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– την ευθύνη για τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και χώρων πρασίνου.

– την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου.

– την ευθύνη των δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.

– την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

– την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων, εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).

β) τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

γ) την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικών και δράσεων που αποσκο-

πούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη

συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των

ορίων του Δήμου.

δ) την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων

ε) την προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

2) Τις παρακάτω, κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σητείας:

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στη « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

κ. Μακρυνάκη Νικόλαο ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με διετή θητεία από 3-9-2019 μέχρι 2-9-2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν:

 

1)  τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

α)  τη  εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Αυτοτελών

Τμημάτων Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Πληροφορικής και Οικονομικής

Ανάπτυξης:

 

–       την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου καθώς και όλων των

οργανικών μονάδων που ανήκουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

–       την υπογραφή όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και

πράξεων που αφορούν στην Οικονομική Υπηρεσία.

–       την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση  όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπε-ριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφω-ση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

–       την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο δράσεων και πολιτικών που αποσκο-πούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και στην είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.

–       την υπογραφή των αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

–       την ευθύνη για τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει

θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων

χρηματοδότησης.

–      την ευθύνη για την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τα ζητήματα της Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης.

–      την υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.

–      την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελί-

δας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

–        τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής.

–        την εποπτεία και τον έλεγχο των Τ.Ο.Ε.Β. που λειτουργούν στα όρια του

Δήμου.

–        τις αρμοδιότητες του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών

δραστηριοτήτων.

–       την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων λειτουργίας και χωροθέ-

τησης περίπτερων.

–       την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικών και δράσεων που

αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον

πρωτογενή τομέα.

–       την ευθύνη για θέματα προβολής και τουρισμού.

–        την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων

και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄

ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος

σημασίας και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα

που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).

β)   Την τέλεση πολιτικών γάμων.

γ)   Την ευθύνη για την άρδευση όλων των περιοχών του  Δήμου, που δύνανται

να αρδευτούν και τη σωστή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος.

δ)   Την προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας.

ε)    Αναπληρώνει το Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας.

 

2)  Τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητας Ανάληψης:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι  εγκατεστη-

μένες στη δημοτική ενότητα.

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας.

 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της δημοτικής  ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής

περιφέρειας της  Δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των

αποβλήτων.

 • Την αναπλήρωση της Ληξιάρχου Μαρίας Κόλοβρατ σε περίπτωση απουσίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

κ. Αϊλαμάκη Γεώργιο, ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με διετή θητεία από 3-9-2019 μέχρι 2-9-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτόν:

 

1.  τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

α) την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς

Τμήματος Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων.  
 • την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
 • το σχεδιασμό και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
 • την έκδοση των αποφάσεων δημοτικής κατάστασης και ληξιαρχείου.
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού.
 • την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών.
 • την εποπτεία της λειτουργίας των Κ.Ε.Π.
 • την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.
 • την ευθύνη χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
 • την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία και προαγωγή  της δημόσιας υγείας.
 • την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβα-τικότητας, την εποπτεία και λειτουργία του και την εισήγηση για δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 • την εισήγηση και εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • την εποπτεία λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ και του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
 • την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
 • την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων, εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).

 

β)  Την ευθύνη για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής

Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των

καταστροφών στην περιοχή του Δήμου Σητείας.

 

2.  Τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου:

 • την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι  εγκατεστη-

μένες στη δημοτική ενότητα.

 • την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας.
 • τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της Δημοτικής  Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν:

–  της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης  και των

αντλιοστασίων.

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας

της  Δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

 • την αναπλήρωση του Ληξίαρχου Τσιμητάκη Ευάγγελου σε περίπτωση απουσίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Γιάννης Παπαδάκης

κ. Παπαδάκη Ιωάννη, ως  Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με διετή θητεία από 3-9-2019 μέχρι 2-9-2021 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν:

 

1)   τις παρακάτω, καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

α) την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς

Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) και συγκεκριμένα:

την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων

οργανικών μονάδων του Δήμου πλην του Τμήματος Άρδευσης.

 • τον προγραμματισμό και οργάνωση μελετών – επίβλεψης έργων.
 • την έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων.
 • την επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων.
 • την επίβλεψη της κυκλοφορίας στην πόλη και τις κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.
 • την εποπτεία και ευθύνη του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα

αρμοδιότητες πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών

μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου,

αυθαιρέτων, τεχνικού αρχείου – γραμματείας.

 • την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών

διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των

ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα

έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και απαιτούν αποφασιστική

αρμοδιότητα καθώς και όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται προς υπερκείμε-

νη αρχή (Περιφέρεια, Υπουργεία κ.λ.π.).

β)  την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού και

μηχανολογικού εξοπλισμού, της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, και ανταλλα-

κτικών.

γ) την ευθύνη προγραμματισμού και ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

δ) την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

2)  Τις παρακάτω, κατά τόπο, αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητας Λεύκης:

Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι  εγκατεστη-

μένες στη Δημοτική Ενότητα.

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Τη μέριμνα για τη διατήρηση σε κατάσταση καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κλπ. διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής  ενότητας.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Την ευθύνη λειτουργίας, στα όρια της Δημοτικής  Ενότητας  και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν:

–  της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης  και των

αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας

της  Δημοτικής  ενότητας, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

 • Την αναπλήρωση της Ληξιάρχου Χρυσουλάκη Μαρίας σε περίπτωση απουσίας.

Σε περίπτωση απουσίας ή  κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού  και να αναρτηθεί στη « ΔΙΑΥΓΕΙΑ » και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Λαμπρή η πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας. (Φωτό)
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Λαμπρή η πανήγυρη της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τοπλού Σητείας. (Φωτό)
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΚΡΗΤΗ
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΡΗΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
Εγκαινιάστηκε το «Παπατζιρίτειο γήπεδο» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Εγκαινιάστηκε το «Παπατζιρίτειο γήπεδο» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου