Από το 2016 η απλούστευση της ΚΑΠ

39 Προβολές
Χαλαρότητα μεν αλλά στενή παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της ΚΑΠ ζητά το κοινό κείμενο για την απλοποίηση των κανόνων εφαρμογής της νέας ΚΑΠ στο οποίο κατέληξε το συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. που συνεδρίαζε χθες, Δευτέρα 11 Μαΐου, στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά την αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων μέτρων και την απλούστευσή τους αυτή μετατίθεται για το νέο έτος, προφανώς ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ το 2017.
Σε σχετική ανακοίνωση της Λιθουανικής Προεδρίας της Ε.Ε. αναφέρονται τα εξής: «Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την απλοποίηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Από τις αρχές του 2015, το θέμα αυτό έχει γίνει μία από τις προτεραιότητες για το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Τους τελευταίους μήνες, η Προεδρία ζήτησε τη γνώμη των υπουργών και συνοπτικά τις απόψεις τους σχετικά με τους τομείς προτεραιότητας για την απλούστευση, με βάση τις εθνικές εμπειρίες εφαρμογής της πρόσφατα αναθεωρημένης ΚΓΠ».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, υπουργός Jānis Dūklavs δήλωσε: «Με τα συμπεράσματα αυτά, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή του να κάνει τη νέα ΚΓΠ ευκολότερη να εφαρμοστεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

 

Το ψήφισμα για την απλοποίηση

 

Αναλυτικά το ψήφισμα που εγκρίθηκε αναφέρει τα εξής:

 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις πρωτοβουλίες απλούστευσης που ασκήθηκαν προηγουμένως από το Συμβούλιο, τη συμβολή στην απλούστευση που επετεύχθη με το «τσεκ απ» της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής το 2008, και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των ελέγχων των γεωργικών δαπανών των κρατών μελών (έγγραφο 13616/14.) και της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το ποσοστό σφάλματος για τις γεωργικές δαπάνες (έγγραφο 16798/14.)

 

2. ΕΠΙΚΡΟΤΩΝΤΑΣ την προτεραιότητα που δίνει η Επιτροπή σε μια διεξοδική διαδικασία απλούστευσης και το γεγονός ότι έχει ήδη προτείνει ή θα προτείνει σύντομα την απλοποίηση ορισμένων πράξεων της Επιτροπής

 

3. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επιτροπή να επανεξετάσει τις διατάξεις για πρασίνισμα μετά το πρώτο έτος εφαρμογής, καθώς και την παράγραφο 67 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2013 (έγγραφο EUCO 37/13.)

 

4. ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι η απλούστευση της ΚΓΠ αποτελεί κοινό στόχο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των εθνικών διοικήσεων, των ενδιαφερομένων μερών, των αγροτών καθώς και των λοιπών δικαιούχων και σημειώνοντας ότι όλοι έχουν ευθύνη για την επίτευξη αυτού του στόχου

 

5. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να συνεχίσει και να εμβαθύνει τη συζήτηση σχετικά με το σχέδιο της απλούστευσης πριν από την έγκρισή τους, δεδομένου ότι η εκ των προτέρων προσέγγιση είναι η πιο αποτελεσματική για την αποφυγή διοικητικού φόρτου

 

6. ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι, κατά την εφαρμογή της ΚΓΠ, περισσότερο πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή:

-να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ πιο εύκολη να κατανοηθεί και να εφαρμοστεί στην πράξη, ως εκ τούτου χρειάζεται αύξηση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου

-να λαφθούν δεόντως υπόψη οι εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες

-στη μείωση του διοικητικού φόρτου και των συναφών δαπανών για τους αγρότες, τους άλλους δικαιούχους, τις οργανώσεις παραγωγών και τις εθνικές διοικήσεις

 

7. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι η απλούστευση της ΚΓΠ θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:
-Τη διατήρηση των στόχων της πολιτικής και τα κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, καθώς και τη διασφάλιση της νομικής σταθερότητας για τους αγρότες, έτσι η απλούστευση δεν θα οδηγήσει σε απορρύθμιση ή περιορισμένη πρόσβαση στις ενισχύσεις της ΚΓΠ

-Δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ

-Να εστιάσει σε περιοχές που εφαρμόζουν την ΚΓΠ, καθώς και στους δικαιούχους της που θα ωφεληθούν περισσότερο από την άποψη της μείωσης του διοικητικού φόρτου, π.χ. σχετίζονται τις πληροφορίες, τον έλεγχο και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

-Στη βελτίωση της σαφήνειας της νομοθεσίας και της συνέπειάς της, ιδιαίτερα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, όπου απαιτείται, καθώς και μεταξύ των βασικών πράξεων, των πράξεων της Επιτροπής και των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής

 

8. Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2014, ΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το 2015, ως πρώτο έτος της πλήρους εφαρμογής της ΚΓΠ, θα είναι δύσκολο για τους γεωργούς και τις εθνικές διοικήσεις, ιδίως όσον αφορά την ισχύ των νέων καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων και των νέων μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμοστεί ευελιξία, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, όσον αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της ΚΓΠ και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην παροχή συμβουλών και προληπτικών μέτρων.

 

9. Ενώ λαμβάνει υπόψη την αναλυτική περίληψη των προτάσεων για απλούστευση των αντιπροσωπιών που συνέταξε η Προεδρία (βλέπε έγγραφο 8483/15), και έχοντας επίγνωση του ότι ορισμένα θέματα είναι σχετικά με περισσότερους από έναν τομέα πολιτικής, σημειώνει ειδικότερα τα ακόλουθα θέματα οριζόντιας φύσης με υψηλό δυναμικό απλούστευσης:
-Οδηγίες που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και πράξεις της Επιτροπής θα πρέπει πραγματικά να βοηθήσουν την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ΚΓΠ και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής των νομικών διατάξεων που συμφωνήθηκαν από τους συν-νομοθέτες, δημιουργώντας πρόσθετες υποχρεώσεις. Επιπλέον, μεγαλύτερη διαφάνεια είναι απαραίτητη όσον αφορά την περαιτέρω ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων που προβλέπονται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης

-Η ανάγκη να διασφαλιστεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις “μηδενικής αναφοράς”

 

10. υπογραμμίζει τις ακόλουθες βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες:

-Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές: τα οικολογικά μέτρα, ιδιαίτερα η εφαρμογή των κανόνων για τις μόνιμες χορτολιβαδικές εκτάσεις, η απαίτηση για μια περίοδο διαφοροποίησης των καλλιεργειών, των ορισμών των τύπων των περιοχών οικολογικής εστίασης (EFA) και την απαίτηση για μια πιθανή EFA στο στρώμα ΕΕΣ, και οι απαιτήσεις για ισοδύναμες πρακτικές, όπου υπάρχει περιθώριο απλούστευσης παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή, λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη τις φυσικές συνθήκες και επιτρέποντας πιο στοχευμένους ελέγχους, τους ενεργούς γεωργούς όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του ορισμού, την αξιολόγηση των λεπτομερειών για την εφαρμογή των δικαιωμάτων ενίσχυσης, τους νέους αγρότες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη για την επιλεξιμότητα των νομικών προσώπων για το σύστημα, την ανάγκη για περισσότερη ευελιξία στο πλαίσιο του καθεστώτος μικροκαλλιεργητών και προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης

-σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της ομάδας εργασίας ΚΟΑ: αποφυγή των περιττών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, εξορθολογισμό των κανόνων εμπορίας, προκειμένου να καταργηθούν οι περιττές επιβαρύνσεις, αναγνωρίζοντας τη σημαντική απλούστευση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στον τομέα των φρούτων και λαχανικών το 2008, εξορθολογισμό των απαιτήσεων για τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των φρούτων και λαχανικών για να αποφεύγεται η άσκοπη επιβάρυνση (αναθεώρηση διατάξεων που αφορούν το περιβαλλοντικό πλαίσιο, την απλούστευση των ετήσιων εκθέσεων, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, των εθνικών στρατηγικών, κλπ), παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για την εφαρμογή των κρατών μελών και την κατάργηση των περιττών κανόνων και των διαδικασιών σχετικά με τα μέτρα για το δίχτυ ασφαλείας όπως η ιδιωτική αποθεματοποίηση και τη δημόσια παρέμβαση, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος των μηχανισμών εμπορίου, την εκτίμηση της νομικής δυνατότητας να καταστεί η εφαρμογή των μέσων κρίσης προαιρετική για τα κράτη μέλη, όταν εμπλέκονται μόνο μικρές ποσότητες των προϊόντων

-όσον αφορά την αγροτική ανάπτυξη: ο προγραμματισμός και η έγκριση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να απλουστευθεί και η παρακολούθηση και αξιολόγηση τους να γίνετουν λιγότερο επαχθείς. Δεν θα πρέπει να προστεθούν συνθήκες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης των προγραμμάτων οι οποίες δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την εναρμόνιση των διατάξεων του ΕΓΤΑΑ σχετικά με τον προγραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων με αυτές που ισχύουν για άλλα ταμεία ESI. Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η καθαρότητα θα πρέπει να δίνεται μαζί με την έγκριση του προγράμματος στο μέτρο του δυνατού, αγωνιζόμενοι για μια προσέγγιση μιας στάσης.

-Όσον αφορά τις οριζόντιες διατάξεις: μια πιο αναλογική και βάσει των κινδύνων προσέγγιση πρέπει να ισχύει για τους ελέγχους, με την ένταση των ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο και τα ποσά που εμπλέκονται, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και των διαφορετικών στόχων και των αποτελεσμάτων που επιδιώκονται, αποφυγή των πολλαπλών ελέγχων των απαιτήσεων πρασινίσματος καθώς και άλλων καθεστώτων στήριξης και μέτρων, αναλογικές μειώσεις και διοικητικές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πρασινίσματος, ιδίως όσον αφορά παραβάσεις ήσσονος σημασίας. Ο υπολογισμός των εν λόγω κυρώσεων θα πρέπει να απλουστευθεί, το σύστημα ελέγχου και κυρώσεων για την πολλαπλή συμμόρφωση πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί σε σχέση με την αναλογικότητα, διερεύνηση της δυνατότητας που επιτρέπει τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων πληρωμών, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων, θα πρέπει να εναρμονιστεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ποσοστών σφάλματος

 

11. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να επιτευχθεί η απλούστευση όσο το δυνατόν ταχύτερα και σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, ΣΥΝΙΣΤΑ ότι η βραχυπρόθεσμη εστίαση είναι σχετική με τα μέτρα που απαιτούν την πιο επείγουσα προσοχή, όπως η αναθεώρηση κατ ‘εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων (και της Επιτροπής πράξεις που εκδόθηκαν πριν η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας), η βελτίωση σημειωμάτων προσανατολισμού, παροχή τεχνικής βοήθειας και η διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των διοικήσεων, ενώ σημειώνει ότι, μακροπρόθεσμα, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της πλήρους ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες απλούστευσης όσον αφορά την εφαρμογή βασικών πράξεων

 

12. Αποφασίζει για τη διεξαγωγή τακτικής παρακολούθησης για να εξασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση της διαδικασίας απλούστευσης και, ιδίως:
-ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να παρουσιάσει πρωτοβουλίες για την απλούστευση το φθινόπωρο του 2015, λαμβάνοντας υπόψη τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου και να εξετάσει περαιτέρω πρωτοβουλίες απλούστευσης σε εύθετο χρόνο, και

-ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να αξιολογήσει το 2016, βάσει των δεδομένων της Επιτροπής, την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την απλούστευση της ΚΓΠ.

 

Επίσης, δείτε εδώ το πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά:

 

Στέφανος Παπαπολυμέρου

papapolimerou@paseges.gr

Κατηγορία : ΑΓΡΟΤΙΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


Τελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων