Απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Σητείας για τον ελλιμενισμό των σκαφών

85 Προβολές

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Στη Σητεία και στο Δημοτικό Κατάστημα την 02η του μηνός Μαΐου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», ύστερα από την υπ αριθμό 242/28-04-2014 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7
μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Πατεράκης Θεόδωρος Δήμαρχος Πρόεδρος 1. Κουρουπάκης Νικόλαος
2.- Αντωνιδάκης Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Μέλος 2. Ζερβάκη Αικατερίνη
3. Αντωνάκης Εμμανουήλ Μέλος 3. Τσιριγωτάκη Ντορέττα
4. Τσιριγώτης Δημήτριος Μέλος
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Φουντουλάκης Γιάννης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη συνεδρίασης του Δ.Σ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ κο Αντωνιδάκη Μιχαήλ να εισηγηθεί του θέματος. Ο Αντιπρόεδρος αφού έλαβε το λόγο ανάφερε ότι:
Στη μεικτή λιμενολεκάνη της Σητείας γίνεται ελλιμενισμός από σκάφη τριών (3) κατηγοριών.
Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τα ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής.
Επειδή μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάποιο σχέδιο χωροθέτησης τους , υπάρχει άναρχη και ανεξέλεγκτη κατάσταση σχετικά με το σημείο που ελλιμενίζονται τα σκάφη κάθε κατηγορίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η δυναμικότητα του λιμένα σε σκάφη έχει μειωθεί κατά πολύ αφού δεν τηρούνται ορθολογικά κριτήρια βάσει βυθίσματος του κάθε σκάφους, μήκος σκάφους αλλά και τρόπος ελλιμενισμού, (πρυμνοδέτηση ή πλαγιοδέτηση.) Έτσι τα ιστιοπλοϊκά σκάφη δεν έχουν χώρο πρόσδεσης παρά μόνο σε ένα μέρος του βορεινού μόλου όπου δεν υπάρχουν υποδομές για παροχή ρεύματος και νερού και επίσης ο χώρος δεν είναι αρκετός. Επίσης στο χώρο αυτό δεν υπάρχει σήμανση ούτε αγκυροβόλια και τα ιστιοπλοϊκά σκάφη πλαγιοδετούν με αποτέλεσμα 4-5 σκάφη να καταλαμβάνουν χώρο 20 σκαφών.
Επίσης ο Δήμος βάσει του προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος με τίτλο MARE TOURISM έχει επιδοτηθεί και προμηθευτεί 10 pilars (μηχανήματα παροχής ρεύματος και νερού) σε 40 τουριστικά σκάφη αναψυχής και πρέπει βάσει των υποχρεώσεων του να τα τοποθετήσει και θέσει σε λειτουργία.
Έτσι λοιπόν προτείνεται ο βορεινός μόλος από το τέρμα και μέχρι το σημείο νοητής ένωσης με τη μαρίνα να είναι για πλαγιοδέτηση μεγάλων σκαφών αφού είναι η είσοδος του λιμανιού και δεν μπορεί να γίνει πρυμνοδέτηση. Από εκεί και πέρα εκατό είκοσι (120) μέτρα επί του βορεινού μόλου για πρυμνοδέτηση τουριστικών σκαφών στη συνέχεια δέκα (10) μέτρα για πρυμνοδέτηση διερχόμενων αλιευτικών σκαφών όπου θα τοποθετηθούν και 5 νέα pilars.

Στον υπόλοιπο βορεινό μόλο να πρυμνοδετούν τα σκάφη των επαγγελματιών αλιέων.
Στη μαρίνα από το τέρμα και για 70 μέτρα τοποθετείται το σκάφος του λιμενικού και 8 θέσεις πρυμνοδέτησης για τουριστικά σκάφη. Στο υπόλοιπο της μαρίνας και συνεχόμενα σε τμήμα του προβλήτα επί της οδού Καραμανλή μήκους 300 μέτρων συνολικά ορίζεται για πρυμνοδέτηση από ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας. Το υπόλοιπο της λιμενολεκάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρυμνοδέτηση από οποιοδήποτε σκάφος θέλει να ελλιμενιστεί.
Επιπλέον στον προβλήτα που συνδέει τα 2 λιμάνια, μετά την σχεδιαζόμενη ράμπα ανέλκυσης μικρών σκαφών και μετά τον χώρο χωροθέτησης του υδατοδρομίου ορίζεται χώρος ογδόντα 90 μέτρων για πρυμνοδέτηση τουριστικών σκαφών και μεγαλύτερων γιώτ. Στη συνέχεια μέχρι το travel Lift μπορούν να πλαγιοδετούν πλοιάρια.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου του , το ΦΕΚ με αριθ. 910/15-04-2013 έναρξη λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Σητείας με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας», το αριθ. 996/04-04-2014 έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Σητείας, το αριθ. 7/7-4-2014 έγγραφο του ερασιτεχνικού αλιευτικού ομίλου Σητείας το οποίο υπογράφουν και άλλοι φορείς όπως (Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας Δήμου Σητείας, Εμπορικός Σύλλογος Σητείας, Ένωση Ξενοδόχων Σητείας, Σύλλογος Ο.Ε.Β.Ε.Ν. Λασιθίου και ο Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων εγκαταστατών Ν. Λασιθίου) τις διατάξει του Ν 3463/2016 (ΚΔΚ) και του Ν. 3852/2010, το άρθρο 28 του Ν. 2738/1999, τις διατάξεις των άρθρων 9,11 και 295 (ΦΕΚ 3336 Β΄/89) του Γενικού κανονισμού λιμένα, το Ν.Δ 178/73 και την αριθ. 8122.1/14/06 Κ.Υ.Α
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α. Εγκρίνει τη χωροθέτηση των επαγγελματικών ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών, τουριστικών σκαφών και σκαφών αναψυχής στη μικτή λιμενολεκάνη Σητείας με τις ακόλουθες θέσεις πρυμνοδέτησης-πλαγιοδετησης των σκαφών όπως:
-Από το τέρμα του βόρειου μόλου και μέχρι την νοητή προβολή της μαρίνας ορίζεται για πλαγιοδέτηση μεγάλων σκαφών.
-Στο βόρειο μόλο από κει και πέρα εκατό (120) μέτρα για πρυμνοδέτηση τουριστικών σκαφών στη συνέχεια δέκα (10) μέτρα για πρυμνοδέτηση διερχόμενων αλιευτικών σκαφών.
-Από κει και κάτω και μέχρι την αρχή του βόρειου μόλου θα πρυμνοδετούν τα σκάφη των επαγγελματιών αλιέων.
– Από το τέρμα της μαρίνας και για 70 μέτρα τοποθετούνται 8 θέσεις πρυμνοδέτησης τουριστικών σκαφών καθώς και το σκάφος του Λιμενικού.
Στο υπόλοιπο της μαρίνας και συνεχόμενα σε τμήμα του προβλήτα επι της οδού Καραμανλή μήκους 300 μέτρων συνολικά ορίζεται για πρυμνοδέτηση από ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας. Το υπόλοιπο της λιμενολεκάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρυμνοδέτηση από οποιοδήποτε σκάφος θέλει να ελλιμενιστεί.
Β. Επιπλέον στον προβλήτα που συνδέει τα 2 λιμάνια, μετά την σχεδιαζόμενη ράμπα ανέλκυσης μικρών σκαφών και μετά τον χώρο χωροθέτησης του υδατοδρομίου ορίζεται χώρος ενενήντα( 90) μέτρων για πρυμνοδέτηση τουριστικών σκαφών και μεγαλύτερων γιώτ. Στη συνέχεια μέχρι το travel Lift μπορούν να πλαγιοδετούν πλοιάρια.
Γ. Ανακαλεί στο σύνολο της την αριθ. 19/2013 απόφαση του Δ.Σ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 36/2014.
Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Μετά τη σύνταξη του Πρακτικού υπογράφουν

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΗΤΕΙΑ: 05-05-2014

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
ΛΑΣΙΘΙ
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
ΣΗΤΕΙΑ
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.