ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας

91 Προβολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ), στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134/τ.Α/17-7-1980)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ) Μιχαήλ Περάκης

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΑΡ.223 ΠΑΡ 5)
Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν.3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’ Β’ και Γ’ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους».
Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/06
Τις διατάξεις του ν. 4325/15 (άρ. 26 παρ.8)
Τις διατάξεις του Π.Δ 523/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/τΑ΄/1980 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.476/1981 ΠΔ (ΦΕΚ 132/τ.Α΄/21-5-1980)
Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143/Α).
Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του αρ. 9 του ν. 3812/09 (καλλιτεχνικό προσωπικό)
Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/66 περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων
Τις διατάξεις του Β.Δ.57/57 περί κυρώσεως εσωτερικού κανονισμού Ωδείου Θεσσαλονίκης
Το με αρ. πρωτ. 1786/19-11-2019 αίτημα του ΔΟΚΑΣ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προγραμματισμού προσλήψεων
Το με αρ. πρωτ 12860/2-12-2019 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς του Υπουργείο Εσωτερικών.
Την αρ. πρωτ.οικ.91349/20-12-2019 (ΑΔΑ:Ψ4ΓΒ46ΜΤΛ6-4ΧΝ), απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης σύναψης σύμβασης
Το αρ. 92443/24-12-2019 διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Τις με αρ. πρωτ. 116,119/3-01-2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης στον π/υ έτους 2020. Αντίστοιχη πίστωση θα εγγραφεί και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους
Την αρ. 1/7-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΑΣ περί καθορισμού ειδικότητας
Την αρ. 65/27-8-2020 απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΚΑΣ περί έγκρισης έκδοσης ανακοίνωσης
Την αρ. 67/8-9-2020 απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΚΑΣ περί πρότασης συγκρότησης επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού προσωπικού αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης
Την αρ. πρωτ. 7907/18-9-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί συγκρότησης Καλλιτεχνικής επιτροπής προσωπικού στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΑΣ του Δήμου Σητείας, για την κατάταξη των υποψηφίων
Τα αρ. ΦΕΚ 813/10-5-2011 τ.β΄ σύστασης του ΔΟΚΑΣ
Τον τροποποιημένο ΟΕΥ (ΦΕΚ 5879/31-12-2018 τ.Β΄) του ΔΟΚΑΣ

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (ΔΟ.Κ.Α.Σ), που εδρεύει στη Σητεία του Νομού Λασιθίου, με αντικείμενο την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας «ο Στρατής Καλογερίδης», συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες .

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 Δ.Ο.Κ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 8 μήνες

1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης: Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 Α ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παράγρ. 13 α΄) του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003), ο Δ/ντής Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος), πρέπει να έχει 10ετή διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια και να είναι κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας και πτυχίου φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής.

Δυνατότητα έγκρισης προσλήψεως έχει κατ΄ εξαίρεση, κάτοχος των ανωτέρω αναφερομένων τίτλων και στερούμενος του πτυχίου φυγής ή δεκαετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, με την προϋπόθεση όμως ότι, έχει 10ετή και αποδεδειγμένη από παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία.
Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Κριτήριο Ανάλυση κριτηρίου Ανώτατη βαθμολόγηση
Τίτλοι σπουδών Βασικές και παρεμφερείς σπουδές Σχετική επιμόρφωση
·Πτυχίο: 10 μόρια

·Πτυχίο με Άριστα: 5 επιπλέον μόρια

·Δίπλωμα: 5 μόρια ·Δίπλωμα με Άριστα: 5 επιπλέον μόρια

·Δίπλωμα με Άριστα και διάκριση (βραβείο, αριστείο κλπ.): 5 μόρια

40 μόρια
Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο από 1 έως και 5 διδακτικά έτη 5 μόρια
από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη 5 μόρια

10 μόρια
Προϋπηρεσία στο αντικείμενο στον φορέα ΔΟΚΑΣ από 1 έως και 5 διδακτικά έτη 10 μόρια
από 6 έως και 10 ακαδημαϊκά έτη 5 μόρια

10 μόρια
Καλλιτεχνική δραστηριότητα Καλλιτεχνική δραστηριότητα νοείται η συμμετοχή ως σολίστ, μαέστρος, συνθέτης ή δημιουργός σε επαγγελματικές εκδηλώσεις έγκριτων φορέων ( ΚΟΑ, ΚΟΘ,ΜΜΑ, ΜΜΘ, Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Αθηνών κλπ) καθώς και η αποδεδειγμένη διεθνής καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία, Συστάσεις -Διακρίσεις, Συμμετοχή σε Σεμινάρια κλπ. Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδημαϊκή και άλλη) αποδεδειγμένη από έγγραφα : Συμμετοχή και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες, Καλλιτεχνική δραστηριότητα : 20 μόρια. Διάκριση μαθητών: 5 μόρια. Συμμετοχή σε ορχήστρα: 5 μόρια Ρεσιτάλ,ηχογραφήσεις, συναυλίες μουσικής δωματίου κλπ: 10 μόρια 40
ΣΥΝΟΛΟ 100 ΜΟΡΙΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει από την ορισθείσα επιτροπή εξέτασης των αιτήσεων με βάση τα παρακάτω:

Από τη διαδικασία της συνέντευξης, ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980 (κατόπιν τηλεφωνικής πρόσκλησης) θα περάσουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά και σε έντυπη μορφή, τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001) και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.
3.Βεβαίωση 10 ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα Ωδεία & μουσικές σχολές ,ελλείψει αυτής παραστατικά που να δικαιολογούν 10ετή καλλιτεχνική προϋπηρεσία

Πρόσφατο Βιογραφικό σημείωμα καλλιτεχνικής/εκπαιδευτικής δραστηριότητας,
(Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας : συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου, διακρίσεις μαθητών, ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου (εκθέσεις), συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των μαθητών, συστάσεις-διακρίσεις, παραστάσεις χορού – θεάτρου, χορογραφίες, συμμετοχές σε διαγωνισμούς, κινησιολογία, video , κλπ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας για να προσμετρηθούν θα πρέπει να πιστοποιούνται εντύπως εκτός των ηχογραφήσεων όπου θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (CD).

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (εντός τριμήνου)
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Τυχόν παράλληλη απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην προκήρυξη και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στην ιστοσελίδα και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας και στα γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ), Μ.Μερκούρη 11, Τ.Κ 72300, Σητεία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, (τηλ. επικοινωνίας: 28430 23775) υπόψιν κας Ρασούλη Αικατερίνης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατάταξη υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ.4 του ΠΔ 524/80 που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 7907/18-9-2020 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν τους υποψηφίους σε συνέντευξη και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά για την ημέρα της συνεδρίασης της επιτροπής

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα κατάταξης με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της, ο οποίος θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΚΑΣ μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

Κατά των πινάκων κατάταξης δεν προβλέπεται από τον νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟ.Κ.Α.Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΑΚΗΣ

Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
1η οργανωμένη δράση της “Save your hood Sitia”  με τη στήριξη του Δήμου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
1η οργανωμένη δράση της “Save your hood Sitia” με τη στήριξη του Δήμου Σητείας
Ελούντα: Εντυπωσιακές υποβρύχιες έρευνες σε αρχαία πόλη – Δείτε φωτογραφίες
ΛΑΣΙΘΙ
Ελούντα: Εντυπωσιακές υποβρύχιες έρευνες σε αρχαία πόλη – Δείτε φωτογραφίες
8η Μάρτη: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΣΗΤΕΙΑ
8η Μάρτη: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
ΑΠΟΨΕΙΣ
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Να συνεχίσουμε τον αγώνα μας.
Λαϊκή Συσπείρωση: Για τη στάση της περιφερειακής αρχής στο ζήτημα των δασικών χαρτών.
ΚΡΗΤΗ
Λαϊκή Συσπείρωση: Για τη στάση της περιφερειακής αρχής στο ζήτημα των δασικών χαρτών.
45 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο από την Περιφέρεια Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
45 επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο από την Περιφέρεια Κρήτης
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων»: «Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων»
ΣΗΤΕΙΑ
Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Σητείας «ο Μύσων»: «Να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων»
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΣΗΤΕΙΑ
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου