Έγκριση 5ηςαναμόρφωσης πρ/σμού, οικ. έτους 2019.

89 Προβολές

Στην χθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Σητείας αποφάσισε ομόφωνα την 5ηςαναμόρφωσης πρ/σμού, οικ. έτους 2019. Ποιο συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα

Α)Αναμορφώνει τον πρ/σμό του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, ως ακολούθως:

Ως προς τα έσοδα:

Αποδέχεται χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια Κρήτης(υπ’ αριθ. 98426/23-4-2019 και 96862/22-4-2019 αποφάσεις Γ.Γ.Περιφέρειας Κρήτης) συνολικού ποσού 325.000,00 € και το Υπ.Εσωτερικών(υπ’αριθ.30540/22-4-2019 Υ.Α)ποσού 400.000,00 € και τις εγγράφει στους παρακάτω νέους Κ.Α.Ε:

-1216.003 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για: Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων » με ποσό 245.000,00 €.

-1216.004 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για: πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες » με ποσό 30.000 €.

-1322.034 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ: Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της επ. οδού προς Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού » με ποσό 80.000 €

.-1322.035 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες » με ποσό 370.000 €.Μεταφέρει συνολικό ποσό 725.000 € στο αποθεματικό.

 

Ως προς τα έξοδα:

Μειώνει τα ποσά των παρακάτω Κ.Α:

-20-7135.003 με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία » κατά 45.840 € διαμορφούμενης της πίστωσης σε 12.678,35 € βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία. Χρηματοδότηση μειούμενου ποσού: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019. Η διαμορφούμενη πίστωση στον Κ.Α. προέρχεται από: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019 (9.640 €)και πιστώσεις πυροπροστασίας π.ο.ε. (3.038,35 €)
.-30-7323.005 με τίτλο « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης » κατά 110.000 € διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00 € βάσει του από 9-5-2019 e-mail της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου αναφέρεται η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Κ.Α.Ε. για την επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω θεομηνίας, ως φαίνεται παρακάτω. Χρηματοδότηση μειούμενου ποσού: 100.000 € ΣΑΤΑ 2019 10.000 € ΑΠΕ 2019.
Μεταφέρει ποσό 155.840 € στο αποθεματικό.Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει συνολικό ποσό 884.317,06 €και το εγγράφει στους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Ενισχύει τους ακόλουθους Κ.Α.Ε:
-00-6495.009 με τίτλο « Δαπάνη πληρωμής αποζημίωσης για ζημιές σε οχήματα του Δήμου » με ποσό 1.800 € ανερχόμενης της πίστωσης σε 3.000 € βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας. -00-8261.001 με τίτλο « Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τέλη άρδευσης » με ποσό 1.677,06 € ανερχόμενης της πίστωσης σε 2.408,92 € βάσει της υπ’αριθ. 123/2019 ΑΔΣ που αφορά διαγραφή και επιστροφή οφειλών άρδευσης 2018 των πληγέντων από θεομηνία παραγωγών της περιοχής Γούδουρα.
-30-6279.001 με νέο τίτλο « Εργασίες προληπτικού καθαρισμού και απομάκρυνσης βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας » με ποσό 16.000 € ανερχόμενης της πίστωσης σ’ αυτό το ποσό βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία. Χρηματοδότηση: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019. -30-7131.001 με νέο τίτλο « Προμήθεια αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες πυροπροστασίας » με ποσό 19.840 € ανερχόμενης της πίστωσης σ’ αυτό το ποσό ως παραπάνω. Χρηματοδότηση: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019. Δημιουργεί τους παρακάτω νέους Κ.Α.Ε:-00-6739.005 με τίτλο « Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων Δήμου Σητείας » με ποσό 10.000 € βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία. Χρηματοδότηση: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019.
-63-7135.001 με τίτλο « Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης λόγω θεομηνίας » με ποσό 80.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α. και του από 9-5-2019 e-mailτης Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την κατανομή της σχετικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της από 6-4-2019 θεομηνίας που έπληξε το Δήμο Σητείας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ.
-64-6233.001 με τίτλο « Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων » με ποσό 275.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 98426/23-4-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης (245.000€), της υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α. (30.000 €) και του από 9-5-2019 e-mail της Τεχνικής Υπηρεσίας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ.
-64-7323.005 με τίτλο « Αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας λόγω θεομηνίας » με ποσό 155.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α. και του από 9-5-2019 e-mail της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την κατανομή της σχετικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της από 6-4-2019 θεομηνίας που έπληξε το Δήμο Σητείας.
Χρηματοδότηση: ΠΔΕ.
-. 64-7323.006 με τίτλο « Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών λόγω θεομηνίας » με ποσό 245.000 € ως παραπάνω. Χρηματοδότηση: 135.000 € ΠΔΕ (υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α.), 100.000 € ΣΑΤΑ 2019 και 10.000 € ΑΠΕ 2019.
-64-7413.001 με τίτλο « Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της επ. οδού προς Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού » με ποσό 80.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 96862/22-4-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ. Με τις παραπάνω αναμορφώσεις το αποθεματικό μειώνεται από 94.332,61 σε 90.855,55 € και δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), υφίσταται η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ.3 παρ.Β.1 της 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/2018 τ.Β ́) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρ/σμού των δήμων οικον. έτους 2019» ως προς την ομάδα εσόδων Ι .
Β)Τροποποιεί τους τίτλους των παρακάτω Κ.Α.Ε:
-30-6279.001 από « Δαπάνες για εργασίες προληπτικού καθαρισμού βλάστησης για πυροπροστασία » σε « Εργασίες προληπτικού καθαρισμού και απομάκρυνσης βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας ».
-30-7131.001 από « Προμήθεια πυροσβεστικού φορητού αυτόνομου συγκρο-τήματος για ανάγκες πυροπροστασίας » σε« Προμήθεια αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες πυροπροστασίας ».
Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα