Έγκριση 5ηςαναμόρφωσης πρ/σμού, οικ. έτους 2019.

90 Προβολές

Στην χθεσινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Σητείας αποφάσισε ομόφωνα την 5ηςαναμόρφωσης πρ/σμού, οικ. έτους 2019. Ποιο συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα

Α)Αναμορφώνει τον πρ/σμό του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, ως ακολούθως:

Ως προς τα έσοδα:

Αποδέχεται χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια Κρήτης(υπ’ αριθ. 98426/23-4-2019 και 96862/22-4-2019 αποφάσεις Γ.Γ.Περιφέρειας Κρήτης) συνολικού ποσού 325.000,00 € και το Υπ.Εσωτερικών(υπ’αριθ.30540/22-4-2019 Υ.Α)ποσού 400.000,00 € και τις εγγράφει στους παρακάτω νέους Κ.Α.Ε:

-1216.003 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για: Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων » με ποσό 245.000,00 €.

-1216.004 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για: πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες » με ποσό 30.000 €.

-1322.034 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ: Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της επ. οδού προς Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού » με ποσό 80.000 €

.-1322.035 με τίτλο « Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες » με ποσό 370.000 €.Μεταφέρει συνολικό ποσό 725.000 € στο αποθεματικό.

 

Ως προς τα έξοδα:

Μειώνει τα ποσά των παρακάτω Κ.Α:

-20-7135.003 με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για πυροπροστασία » κατά 45.840 € διαμορφούμενης της πίστωσης σε 12.678,35 € βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία. Χρηματοδότηση μειούμενου ποσού: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019. Η διαμορφούμενη πίστωση στον Κ.Α. προέρχεται από: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019 (9.640 €)και πιστώσεις πυροπροστασίας π.ο.ε. (3.038,35 €)
.-30-7323.005 με τίτλο « Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης » κατά 110.000 € διαμορφούμενης της πίστωσης σε 0,00 € βάσει του από 9-5-2019 e-mail της Τεχνικής Υπηρεσίας όπου αναφέρεται η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Κ.Α.Ε. για την επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης λόγω θεομηνίας, ως φαίνεται παρακάτω. Χρηματοδότηση μειούμενου ποσού: 100.000 € ΣΑΤΑ 2019 10.000 € ΑΠΕ 2019.
Μεταφέρει ποσό 155.840 € στο αποθεματικό.Από το ενισχυμένο αποθεματικό μεταφέρει συνολικό ποσό 884.317,06 €και το εγγράφει στους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Ενισχύει τους ακόλουθους Κ.Α.Ε:
-00-6495.009 με τίτλο « Δαπάνη πληρωμής αποζημίωσης για ζημιές σε οχήματα του Δήμου » με ποσό 1.800 € ανερχόμενης της πίστωσης σε 3.000 € βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας. -00-8261.001 με τίτλο « Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από τέλη άρδευσης » με ποσό 1.677,06 € ανερχόμενης της πίστωσης σε 2.408,92 € βάσει της υπ’αριθ. 123/2019 ΑΔΣ που αφορά διαγραφή και επιστροφή οφειλών άρδευσης 2018 των πληγέντων από θεομηνία παραγωγών της περιοχής Γούδουρα.
-30-6279.001 με νέο τίτλο « Εργασίες προληπτικού καθαρισμού και απομάκρυνσης βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας » με ποσό 16.000 € ανερχόμενης της πίστωσης σ’ αυτό το ποσό βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία. Χρηματοδότηση: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019. -30-7131.001 με νέο τίτλο « Προμήθεια αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες πυροπροστασίας » με ποσό 19.840 € ανερχόμενης της πίστωσης σ’ αυτό το ποσό ως παραπάνω. Χρηματοδότηση: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019. Δημιουργεί τους παρακάτω νέους Κ.Α.Ε:-00-6739.005 με τίτλο « Ενίσχυση εθελοντικών ομάδων Δήμου Σητείας » με ποσό 10.000 € βάσει της από 8/5/2019 εισήγησης του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την πολιτική προστασία. Χρηματοδότηση: πιστώσεις πυροπροστασίας 2019.
-63-7135.001 με τίτλο « Προμήθεια σωλήνων και υλικών άρδευσης λόγω θεομηνίας » με ποσό 80.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α. και του από 9-5-2019 e-mailτης Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την κατανομή της σχετικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της από 6-4-2019 θεομηνίας που έπληξε το Δήμο Σητείας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ.
-64-6233.001 με τίτλο « Αποκατάσταση υποδομών Δήμου Σητείας που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία με χρήση μηχανημάτων » με ποσό 275.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 98426/23-4-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης (245.000€), της υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α. (30.000 €) και του από 9-5-2019 e-mail της Τεχνικής Υπηρεσίας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ.
-64-7323.005 με τίτλο « Αποκατάσταση υποδομών οδοποιίας λόγω θεομηνίας » με ποσό 155.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α. και του από 9-5-2019 e-mail της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά την κατανομή της σχετικής χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της από 6-4-2019 θεομηνίας που έπληξε το Δήμο Σητείας.
Χρηματοδότηση: ΠΔΕ.
-. 64-7323.006 με τίτλο « Επανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδών λόγω θεομηνίας » με ποσό 245.000 € ως παραπάνω. Χρηματοδότηση: 135.000 € ΠΔΕ (υπ’ αριθ. 30540/22-4-2019 Υ.Α.), 100.000 € ΣΑΤΑ 2019 και 10.000 € ΑΠΕ 2019.
-64-7413.001 με τίτλο « Μελέτες για ανάσχεση βραχοπτώσεων σε τμήματα της επ. οδού προς Γούδουρα, περιοχή Καλού Νερού » με ποσό 80.000 € βάσει της υπ’ αριθ. 96862/22-4-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ. Με τις παραπάνω αναμορφώσεις το αποθεματικό μειώνεται από 94.332,61 σε 90.855,55 € και δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), υφίσταται η ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ.3 παρ.Β.1 της 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/2018 τ.Β ́) ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του πρ/σμού των δήμων οικον. έτους 2019» ως προς την ομάδα εσόδων Ι .
Β)Τροποποιεί τους τίτλους των παρακάτω Κ.Α.Ε:
-30-6279.001 από « Δαπάνες για εργασίες προληπτικού καθαρισμού βλάστησης για πυροπροστασία » σε « Εργασίες προληπτικού καθαρισμού και απομάκρυνσης βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας ».
-30-7131.001 από « Προμήθεια πυροσβεστικού φορητού αυτόνομου συγκρο-τήματος για ανάγκες πυροπροστασίας » σε« Προμήθεια αυτόνομων πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες πυροπροστασίας ».
Κατηγορία : ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
ΚΡΗΤΗ
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
ΣΗΤΕΙΑ
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΤΕΙΑ
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων
ΛΑΣΙΘΙ
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων