1,100,000 ευρώ ο νέος ΧΥΤΑ της Σητείας

64 Προβολές

Εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, η τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 52287/27.4.2015 απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, ως προς τη δημιουργία ενός (1) νέου υποέργου για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο:«ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ» και με Κ.Α 2015ΕΠ50200001, αναλυτικά ως εξής: Υποέργο (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ» ποσού 1.100.000,00 €

Φορέας υλοποίησης θα είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣ∆ΑΚ)

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα