65.000,00 € για προμήθεια -τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας

60 Προβολές

Την προμήθεια -τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων σε τρεις παιδικές χαρές του Δήμου Σητείας , αποφάσισε χθες στη συνεδρίαση της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σητείας, με το ποσό των 65.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Λαντζανάκης εισηγούμενος το θέμα , είπε ότι “Με την υπ. αριθ. 205/2018 απόφασή του το ∆.Σ. ενέκρινε τη διενέργεια της προμήθειας – τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του ∆ήμου Σητείας, ποσού 65.000,00 € με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. 789/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εγκρίθηκε πολυετής δαπάνη για την πληρωμή της ως άνω προμήθειας, συνολικού ποσού 65.000,00 € για τα έτη 2018 ( 1.000,00 € σε βάρος του ΚΑΕ 30-7135.011 του πρ/σμού) και 2019 (64.000,00 €).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010: «[…]ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. […]»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : «….Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τασυντασσόμενα τεύχη».

Το Τμήμα Προμηθειών του ∆ήμου μας διαβίβασε την υπ’ αρ. 44/018 μελέτη της « προμήθειας – τοποθέτησης οργάνων και δαπέδων ασφαλείας σε τρεις παιδικές χαρές του ∆ήμου Σητείας », ποσού 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Αντιπεριφέρειας
ΛΑΣΙΘΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Αντιπεριφέρειας
Διαπεριφερειακή συνεργασία για την ποιότητα των τροφίμων και παράταση της προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών “Arepo”
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Διαπεριφερειακή συνεργασία για την ποιότητα των τροφίμων και παράταση της προεδρίας της Περιφέρειας Κρήτης στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών “Arepo”
Σητεία-Αλμυρολαγνεία
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σητεία-Αλμυρολαγνεία
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Με μεγάλη ικανοποίηση ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
ΚΡΗΤΗ
Με μεγάλη ικανοποίηση ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Την άρση των περιοριστικών μέτρων σε Ηράκλειο και Χανιά ζητά ο Περιφερειάρχης Κρήτης με στόχο την στήριξη του τουρισμού
ΚΡΗΤΗ
Την άρση των περιοριστικών μέτρων σε Ηράκλειο και Χανιά ζητά ο Περιφερειάρχης Κρήτης με στόχο την στήριξη του τουρισμού
Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Ευχές Περιφερειάρχη Κρήτης για ταχεία ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
αιτήσεις καταχώρησης στο μητρώο προϊόντων Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
αιτήσεις καταχώρησης στο μητρώο προϊόντων Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.-Ε.Π.Ι.Π.
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη ανακοίνωσε ο ΥπουργόςΝαυτιλίας στην Περιφέρεια Κρήτης
VIDEO ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την Κρήτη ανακοίνωσε ο ΥπουργόςΝαυτιλίας στην Περιφέρεια Κρήτης
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (Β.Ο.Α.Κ.)