Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας: Εξοπλισμός και υλικά διαφήμισης που αφορούν τη Δράση « Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου »

14 Προβολές

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή της προμήθειας: Εξοπλισμός και υλικά διαφήμισης που αφορούν τη Δράση « Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου »,αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας στην πρόσφατη συνεδρίαση του , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4148/25-7-2018 πρακτικό το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Φουντουλάκης Ιωάννης, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, ως πρόεδρος
2. Μαλλιαρουδάκης Λέανδρος, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
3. Βιτσεντζάκης Ιωάννης, κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατ’ αντιστοιχία)
1. Ζουμάκης Ιωάννης, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
2. Βλαχάκη Μαρία, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού
3. Βαρδάκη Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Ο κ. Λαντζανάκης παίρνοντας το λόγο είπε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αρ. 180/018 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας: Εξοπλισμός και υλικά διαφήμισης που αφορούν τη Δράση « Σητεία Πόλη του Ελαιολάδου ».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.β. του άρθρου 221 του 4412/2016: « για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου
οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες ».
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.ε. του άρθρου 221 του ως
άνω νόμου : « Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α ́226) » .
Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικ.Ανάπτυξης διενήργησε την κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα συγκροτήσουν την παραπάνω επιτροπή του Δήμου και τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εμφανίζονται στο υπ’ αριθμ. 4148/25-7-2018 πρακτικό, το οποίο σας θέτω υπόψη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
ΛΑΣΙΘΙ
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
ΚΡΗΤΗ
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΣΗΤΕΙΑ
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
ΚΡΗΤΗ
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
ΚΡΗΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
ΑΠΟΨΕΙΣ
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ
ΣΗΤΕΙΑ
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ