ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

156 Προβολές

Παροχή οργανωµένης και συστηµατικής πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήµονες και καταρτισµένα στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε µη αυτοεξυπηρετούµενους πολίτες, ηλικιωµένους, άτοµα µε αναπηρίες, µε προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν µόνοι τους και το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθηµερινή τους ζωή και µέσω της ενδυνάµωσης να αποκτήσουν τη µέγιστη δυνατή αυτονοµία και την κοινωνική ευηµερία.

Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών µε δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών.

∆ίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι τους µόνιµα ή ορισµένες ώρες της ηµέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό και των ΑΜΕΑ που ζουν µόνα τους ή µε την οικογένεια τους και αντιµετωπίζουν κινδύνους αποµόνωσης, αποκλεισµού επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους και κινδυνεύουν να κάνουν χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» υλοποιείται από πέντε ομάδες του Δήμου Σητείας οι οποίες καλύπτουν με τις υπηρεσίες τους τις ανάγκες των κατοίκων της γεωγραφικής του έκτασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κάθε ομάδα παροχής υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

· Έναν Κοινωνικό Λειτουργό ή Κοινωνιολόγο, ο οποίος/ α είναι υπεύθυνος / η του συντονισµού του προγράµµατος

· Έναν έως δύο Νοσηλευτές ή Β.Νοσηλεύτριες

· Έναν έως δύο Οικογενειακούς Βοηθούς.

Η κάθε οµάδα καταρτίζει ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µε βάση του οποίου γίνονται οι επι-σκέψεις σε κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα.Επισκέπτεται όλες τις περιπτώσεις, σε εβδοµαδιαία βάση (ή σε µικρότερη ή µεγαλύτερη συχνότητα εάν απαιτείται) και αντιµετωπίζει τα περιστατικά µε την ανάλογη επιµέλεια και φροντίδα. Οι ομάδες προκειµένου να παρέχουν το µεγαλύτερο δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσµα , συνεργάζονται και µε άλλους φορείς και οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΜΟΝΑΔΑ

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Έχει την ευθύνη λειτουργίας του όλου προγράµµατος και συνοδεύει την οµάδα σε όλα τα περιστατικά. Ένας από τους κύριους τοµείς ευθύνης του είναι η ανεύρεση και επαφή των περιπτώσεων µε την Οµάδα. Είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αρχείου των περιπτώ-

σεων και του εµπλουτισµού αυτού µε κάθε είδους στοιχεία που µπορούν να εξυπηρετή-σουν την οµάδα.

Το ενδιαφέρον του στρέφεται στην καταγραφή:

· α) Ατοµικών στοιχείων του κάθε εµπλεκόµενου στο πρόγραµµα της Κοινωνικής Πρό-νοιας.

· β) Στην καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης των περιπτώσεων.

· γ) Στην καταγραφή – περιγραφή της κατάστασης υγείας των περιπτώσεων.

· δ) Στοιχεία της οικονοµικής τους κατάστασης.

· ε) Των συνθηκών διαβίωσης και διαµονής.

· στ) Στοιχείων που έχουν σχέση εµπλοκής των περιπτώσεων µε άλλους φορείς (Α-σφαλιστικά Ταµεία, Ε.Σ.Υ., ∆ηµοτική Αρχή κ.τ.λ).

Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

Το πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών των Νοσηλευτριών των οµάδων µπορεί να χωριστεί στους εξής τοµείς:

1. Κατ’ οίκον επισκέψεις.

2. Συνεργασία µε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς , υγειονομικές επι-τροπές υπηρεσίες υγείας , ιατρικά κέντρα , νοσοκομεία.

3. Συνταγογράφηση – προμήθεια – χορήγηση φαρμάκων. Παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής.

α) Λήψη ζωτικών σηµείων

· Θερµοκρασία

· Αρτηριακή πίεση

· Μέτρηση σφίξεων

· Μέτρηση Σακχάρου

· Ενεσοθεραπεία

β) Παροχή πρώτων βοηθειών – Περιποίηση τραυμάτων – Πρόληψη και περιποίηση κατα-κλίσεων

4. Διασφάλιση Ατομικής Υγιεινής – Προετοιμασία ασφάλειας μπάνιου στο κρεβάτι , τοπι-κό μπάνιο . Εκπαίδευση των φροντιστών για την καθημερινή υγιεινή.

Σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας της περιοχής πρέπει να γίνονται:

· Παρακλινικές εξετάσεις (βιοχηµικές, αιµατολογικές κ.τ.λ)

· Παραπεµπτικά

Τέλος είναι υπεύθυνες για την τήρηση αρχείου μετρήσεων , φαρµακευτικής αγωγής (περι-πτώσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα).

Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Η Οικογενειακή Βοηθός της οµάδας συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράµµατος σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τις Νοσηλεύτριες και η προσφορά της ποι-κίλει ανάλογα µε τις ανάγκες των περιπτώσεων. Κατά ειδικότητα µπορούµε να επικεντρώ-σουµε τις δραστηριότητές της στα εξής:

Ø Συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό σε ότι αφορά την ανεύρεση νέων περιπτώ-σεων.

Ø Συνεργασία µε τις Νοσηλεύτριες της οµάδας για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

Ø Κατά περίπτωση των ατόµων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για:

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ : Διατήρηση της υγιεινής και καθαριότητας της οικίας (Καθάρι-σμα τζαμιών – Ξεσκόνισμα ραφιών και επίπλων – Πλύσιμο πιάτων και σκευών κουζίνας- Σφουγγάρισμα πατώματος). Φροντίδα κρεβατιού (Αέρισμα & Αλλαγή σεντονιών-Στρώσιμο). Προετοιμασία φαγητού (Μαγείρεμα κυρίως γεύματος- προετοιμασία προγεύματος – δεκα-τιανού – απογευματινού). Τάϊσμα . ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Βοήθεια στην μετακίνηση εντός οικίας. Φροντίδα εμφάνισης (Βοήθεια στο ντύσιμο- επιλογή προετοιμασία ρούχων – επιλογή προ-ετοιμασία παπουτσιών – ξύρισμα – χτένισμα). Διασφάλιση ατομικής υγιεινής (προετοιμασία ασφάλειας μπάνιου – λούσιμο – σκούπισμα ,πλύσιμο σκούπισμα σώματος – τοπικό πλύσιμο). Φροντίδα νυχιών (φροντίδα κόψιμο νυχιών χεριών & ποδιών). ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ: Αγορές ειδών πρώτης ανάγκης τροφίμων και ατομικής υγιεινής. Διεκπεραίωση υποθέσεων προς ΔΕΚΟ τράπεζες κ.λ.π.. Προμήθεια φαρμάκων .

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2843024263 – 2843340524

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

/ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ/ /ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
3η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή διάλεξη “Η σημασία του Ερωτόκριτου για τα ελληνικά γράμματα-Διάλεξη Παπαδόπουλος Βασίλης”
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΣΗΤΕΙΑ
“Ναι στο εμβόλιο κατά του covid19” προτείνει η επιτροπή Υγείας του Δημου
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 2020 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 -2020 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Κοπή πίτας Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής CPMR
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι Γενίτσαροι στην Κρήτη-Ντόπιοι και εισαγόμενοι
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για τους Δασικούς Χάρτες του Λασιθίου
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»
ΚΡΗΤΗ
Διοργάνωση διαδικτυακού προγράμματος «Διαδικτυακά Σεμινάρια Εκπαίδευσης στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»