Παρουσίαση των προγραμμάτων “Όλοι Μαζί” και “Συν-εργασία” στο δήμο Σητείας (Video)

15 Προβολές

Δύο πολύ σημαντικά προγράμματα το “Όλοι μαζί” και “Συν-εργασίες” με τη συνεργασία του ΟΑΣ- Αναπτυξιακή Σύμπραξη “τροχός” και του Δήμου Σητείας με στόχο την προώθηση στην απασχόληση 100 ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,παραχώρησαν χθες συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

Μέχρι σήμερα η πορεία των προγραμμάτων έχει ως εξής:

1. «Πρόγρα΅΅α επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ο΅άδες – ΤοπΕΚΟ».

Βασικά στοιχεία :

1. 10.000 θέσεις εργασίας στην επικράτεια

2. Υποβολή αιτήσεων από 24/07/2014

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

1. Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ.

2. Έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

3. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

4. Έχουν ωφεληθεί δράσεων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

Για άτο΅α που κατά το τελευταίο 12΅ηνο, πριν από την η΅ερο΅ηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγρα΅΅α από την επιχείρηση είχαν απασχοληθεί:

* καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

* ΅ε την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη ΅ε ό΅οια δραστηριότητα .

* σε επιχείρηση όπου ο δικαιούχος εργοδότης συμμετείχε κατά το προηγού΅ενο 12΅ηνο ή συμμετέχει κατά την η΅ερο΅ηνία υποβολής της αίτησης.

* σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθ΅ού εξ αί΅ατος ή εξ΄ αγχιστείας του εργοδότη.

* θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκει΅ένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη.

* θα απασχοληθούν ΅ε ΅ίσθωση – σύ΅βαση έργου ή έ΅΅ισθη εντολή.

Προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις:

* ?ικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού το΅έα, που ασκούν οικονο΅ική δραστηριότητα.

* Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυ΅ούν να προσλάβουν ΅ε το πρόγρα΅΅α ΅έλη τους ως εργαζό΅ενους.

* Στο πρόγρα΅΅α εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τρι΅ήνου πριν την η΅ερο΅ηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγρα΅΅α, σε ΅είωση προσωπικού.

Επιση΅αίνεται ότι ως ΅είωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύ΅βασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται ΅ε πρωτοβουλία του εργοδότη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του ΅ισθωτού.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τρι΅ήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγρα΅΅α, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε ΅ερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

?εν θεωρείται ΅είωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύ΅βασης ορισ΅ένου χρόνου, η καταγγελία σύ΅βασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, η καταγγελία σύ΅βασης εργασίας ορισ΅ένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζό΅ενο, η φυλάκιση και ο θάνατος, εφόσον προσκο΅ίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ʼλλες Κατηγορίες επιχειρήσεων που εξαιρούνται:

* Οι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα

* Τα νυχτερινά κέντρα

* Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

* Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών ΅έσω

τηλεφώνου (telemarketing).

* Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

* Οι συστεγαζό΅ενες επιχειρήσεις

* Τα ΚΤΕΛ.

* Σύλλογοι και σω΅ατεία που δεν ασκούν οικονο΅ική δραστηριότητα

* Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελ΅ατική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη.

* Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το΅έα της αλιείας.

* Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρε΅εί ανάκτηση προηγού΅ενων κρατικών ενισχύσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το σχετικό ΦΕΚ.

Οι επιχειρήσεις που επιθυ΅ούν να ενταχθούν στο πρόγρα΅΅α, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτη΅ένη στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν ΅έσω του συστή΅ατος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2,

στην αρ΅οδιότητα του ο?ποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες χωρίς άλλη υποχρέωση του εργοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ στο Νομό, στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» και «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, οδός Ανθέων 5 Σητεία, τηλέφωνο: 28430-23590 και 25887.

2. Πρόγραμμα επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

Έχει ανακοινωθεί και αναμένεται σύντομα η προκήρυξη προγράμματος επιχορήγησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με ποσό μέχρι 50.000 Ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Α.Σ. «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Η Πρόεδρος της Α.Σ.: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

Νίκος Πετράκης Κατερίνα Γουλιέλμου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΟΧΟΥ.doc by Manuel Moore

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.doc by Manuel Moore

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΠΕΚΟ ΤΟΠΣΑ. by Manuel Moore

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
Τροποποιείται για σήμερα η ώρα αναχώρησης της πτήσης από Αθήνα για Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τροποποιείται για σήμερα η ώρα αναχώρησης της πτήσης από Αθήνα για Σητεία
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Καταγγελία δημάρχου Σητείας: “ΒΟΑΚ: για άλλη μια φορά ο Δήμος Σητείας και ολόκληρο το ανατολικό άκρο της Κρήτης τίθεται σε δεύτερη προτεραιότητα.”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Καταγγελία δημάρχου Σητείας: “ΒΟΑΚ: για άλλη μια φορά ο Δήμος Σητείας και ολόκληρο το ανατολικό άκρο της Κρήτης τίθεται σε δεύτερη προτεραιότητα.”
Έκτακτη γενική συνέλευση του Προοδευτικού Συλλόγου “Βιτσέντζος Κορνάρος”
ΣΗΤΕΙΑ
Έκτακτη γενική συνέλευση του Προοδευτικού Συλλόγου “Βιτσέντζος Κορνάρος”
5ο Παγκρήτιο τουρνουά τάβλι του Ιστού.
ΛΑΣΙΘΙ
5ο Παγκρήτιο τουρνουά τάβλι του Ιστού.
Συνάντηση εργασίας για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος SOCLIMPACT
ΚΡΗΤΗ
Συνάντηση εργασίας για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος SOCLIMPACT
Επισήμως πλέον εκτός ομάδας Καραμανωλάκη και ο Γιάννης Παπαδάκης: “Δεν έχω μάθει να αναλαμβάνω ευθύνες και να εγκαταλείπω στα δύσκολα”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Επισήμως πλέον εκτός ομάδας Καραμανωλάκη και ο Γιάννης Παπαδάκης: “Δεν έχω μάθει να αναλαμβάνω ευθύνες και να εγκαταλείπω στα δύσκολα”
Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Γεώργιος Σκαρβελάκης
ΑΠΟΨΕΙΣ
Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Γεώργιος Σκαρβελάκης