Ο Οργανισμός λειτουργίας του Δημ. Κοινωνικού Παντοπωλείου

13 Προβολές

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η δεύτερη προγραμματισμένη κοινή σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Σητείας και εκπροσώπων φορέων καθώς και αρκετών πολιτών, κατά την οποία συζητήθηκε ο Οργανισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και εκλέχθηκε το 9μελές Συμβούλιο Καλής Λειτουργίας του.
.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Δ.Κ.Π.)

ΑΡΘΡΟ 1
Το Δ.Κ.Π. ιδρύθηκε με την υπ΄αριθμό 124/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο με τις 194 και 301/2012 αποφάσεις του συγκρότησε την επιτροπή διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 2
Με τον οργανισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σητείας στο πλαίσιο του Νόμου 4071/12. Ο παρόντας κανονισμός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σητείας, εναρμονισμένος με την εκάστοτε νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 3
Βασικές Αρχές – Σκοπός
Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδυνάμων συμπολιτών μας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού :
1)Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
2)Είδη Ατομικής Υγιεινής και καθαριότητας
3)Είδη βρεφανάπτυξης
4)Νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες δομές)
5)Φάρμακα
6)Είδη ενδυσης – Υπόδυσης
7)Μικροέπιπλα ή και ηλεκτρικές συσκευές
Απώτερος σκοπός της δράσης μας είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι η υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών με στόχο την άρση των παραγόντων που δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 4
Οργάνωση και λειτουργία
Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά οι δημοτικές παρατάξεις. Η επιτροπή υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου Σητείας. Προτείνεται να συμμετέχει στης συνεδριάσεις της επιτροπή διαχείρισης χωρίς δικαίωμα ψήφου ο υπεύθυνος κοινωνικός λειτουργός του προγράμματος ο οποίος ενημερώνει και εισηγείται θέματα που άπτονται της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Η υποστήριξη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πραγματοποιείται από :

α. Γιατρό
β. Κοινωνικό λειτουργό
γ. Διοικητικό προσωπικό
δ. Εθελοντές .
ε. Προσωπικό που θα απασχολείται για το σκοπό αυτό μετά από συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά, Περιφεριακά ή Ευρωπαϊκα προγράμματα.
Το κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
ιδιοκτησίας του Δήμου Σητείας στην οδό Σταυρακάκη 38Α στο ισόγειο του κτιρίου ΔΕΥΑΣ.
Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα καθοριστούν συγκεκριμένες ώρες και
μέρες εβδομαδιαίως από ………………………………..

ΑΡΘΡΟ 5
1. Επιτροπή διαχείρισης δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται εννεαμελής Επιτροπή, περιλαμβανομένου και του Προέδρου της.
Συγκροτείται προς τούτο ένα 9μελές συμβούλιο που ονομάζεται Συμβούλιο Καλής Λειτουργίας (Σ.Κ.Λ.), αποτελούμενο από εθελοντές εκπροσώπους φορέων του Δήμου ή ανεξάρτητους ιδιώτες. Το συμβούλιο αυτό θα έχει διάρκεια ενός χρόνου και θα εκλέγεται στα τέλη Δεκεμβρίου εκτός από το πρώτο που θα εκλεγεί το Νοέμβριο του παρόντος έτους. Το συμβούλιο που εκλέγεται, θα εκλέγει με τη σειρά του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, ταμία και γραμματέα. Θα συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου θα εγκρίνει τη σύσταση του Σ.Κ.Λ.
Μέλη του Δ.Κ.Π. είναι δυνατόν να αποτελέσουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους Έλληνες πολίτες ή και αλλοδαποί, ύστερα από απόφαση Σ.Κ.Λ. Όλα τα μέλη οφείλουν να παρέχουν χωρίς αμοιβή την προσωπική τους εργασία για την εκπλήρωση των σκοπών του ΔΚΠ.
Τα μέλη δεν ευθύνονται ατομικά για τις υποχρεώσεις του Δ.Κ.Π. έναντι των τρίτων (προμηθευτών κ.λ.π.)

2. Το Σ.Κ.Λ έχει τις εξής αρμοδιότητες

α) Εποπτεύει τη λειτουργία του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.
β) Καθορίζει τους δικαιούχους των υπηρεσιών του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού.
γ) Μεριμνά για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας, της υγιεινής και της καλής κατάστασης των προϊόντων του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, με τη συνδρομή ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αναφέρεται στον παρόντα Κανονισμό.
ε). Το ΣΚΛ δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους, λοιπούς αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, δωρητές και χορηγούς του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται.

ΑΡΘΡΟ 6
Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου
Πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελούν
? Ο προϋπολογισμός του Δήμου Σητείας
? Δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων και φορέων
? Προσφορές και χορηγίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
? Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Οι χρηματικές προσφορές θα κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας και θα διανέμονται τα χρήματα αυτά με απόφαση του Σ.Κ.Λ. σε <<δικαιούχους>> συνανθρώπους μας. Ο λογαριασμός αυτός θα ανοιχθεί από την τριμελή επιτροπή από αιρετούς που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7
Λογιστική Διαχείριση

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
1.Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμου
2. Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών από δωρεές.
Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων, παραδοθέντων αγαθών στους δικαιούχους θα ελέγχεται από μηχανογραφικό σύστημα.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες κάτοικοι του Δήμου
2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
3. Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία , προβλήματα υγείας και αναπηρίες.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
5. Αντίγραφο του Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ περί μη υποχρέωσης
καταβολής δήλωσης και αναλυτική κατάσταση χρεών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ
6. Μία μικρή φωτογραφία για την κάρτα δικαιούχου
7. Κοινωνική έρευνα η οποία να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
για να πιστοποιείται η αναπηρία ή η αρρώστια ή η διάσταση ή η μονογονεϊκότητα ή ή πολυτεκνία κλπ.

Η έκθεση του κοινωνικού λειτουργού είναι καλό να περιέχει τα βήματα που προτείνει ο ίδιος να γίνουν προκειμένου να βοηθηθεί η οικογένεια προς άρση των συνθηκών που δημιουργούν τη κατάσταση και προέρχονται από την ίδια την οικογένεια. Σημαντικό είναι η παροχή να μην απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα άρσης των συνθηκών φτώχειας αλλά σε πληθυσμό που έχει τη δυνατότητα μέσα από υλική και ψυχοκοινωνική στήριξη να επανενταχθεί.
Οι δικαιούχοι των προϊόντων του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα καθορίζονται από το ΣΚΛ και σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει συμφωνήσει σχετικά η διαπαραταξιακή επιτροπή.
Τα όποια δικαιολογητικά των δικαιούχων θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας.
Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (προτείνεται κάθε έξι μήνες) και η σχετική λίστα θα λαμβάνει την έγκριση της διαπαραταξιακής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9
Παροχές
Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής διαχείρισης του δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

9μελές Συμβούλιο Καλής Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου
1.Πρόεδρος: Κούτρα Ελευθερία (εκπ/κος Μέσης Εκ/σης) τηλ. 6945774033
2.Αντιπρόεδρος: Σύρπου Φανή ( μέλος Θεάτρου Σητείας) τηλ. 6981023256
3.Ταμίας: Νικητάκη Μαρία (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου): τηλ.6979228931
4.Γραμματέας: Ξυνοτρούλης Γιάννης (Αστυνομικός) τηλ. 6932382300
5.Μέλος: Σαρίδης Χαράλαμπος(Ιατρός-Συλλ. Εργ..Νοσοκομείου) τηλ.: 6942456498
6.Μέλος: Σφενδυλάκη-Παθιάκη Νυφικούλα (Ε.Ε.Σ) τηλ.:6974032125
7.Μέλος: Φουντοραδάκη Σωσώ τηλ. :28430-25111
8.Μέλος: Βασιλάκης Κωστής (Σύλλογος Καταστ. Εστίασης) τηλ.6978042363
9.Μέλος: Σφενδουράκης Αργύρης (Ενεργοί πολίτες) τηλ.6973357549
Η επόμενη σύσκεψη μεταξύ του Δήμου Σητείας, εκπροσώπων φορέων και πολιτών, θα γίνει ξανά την επόμενη Τετάρτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 6μ.μ. στα γραφεία που στεγαζόταν η Δ.Ε.Υ.Α.Σ στην οδό Εμμ. Σταυρακάκη 38Α΄στα οποία θα στεγάζεται πλέον το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Δωρεάν οδηγός social media για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Δωρεάν οδηγός social media για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις από τον οργανισμό «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ