Οι νέοι Αντιδήμαρχοι Σητείας

13 Προβολές

Την Kυριακή 6 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00 στο δεύτερο όροφο του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Π. Βαρθολομαίου 9, θα πραγματοποιηθεί η του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν.3852/2010 .

Επίσης σήμερα ο Δήμαρχος της Σητείας κ. Πατεράκης , όρισε τους νέους Αντιδημάρχους Σητείας.

Κ. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζηνάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

2. Έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την πρόληψη-ετοιμότητα-αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

3. Έχει την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία.

4. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και του ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

5. Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των συνεργείων επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξωτερικού φωτισμού.

6. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

7. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

8. Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

9. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων Παλαικάστρου, Ζάκρου και τον τοπικό εκπρόσωπο Καρυδίου για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων.

10. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων, μονίμου κατοικίας κλπ) που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιτάνου.

11. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

12. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη των πολεοδομικών λειτουργιών του Δήμου (Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικές μελέτες κ.λ.π).

13. Έχει την αρμοδιότητα έγκρισης και χορήγησης όλων των αδειών του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

14. Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρακάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Λεύκης καθώς και των δημοτικών υπηρεσιών που χειρίζονται θέματα σχετικά με τις τοπικές κοινότητες Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

2. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Λεύκης και στις τ.κ. Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

3. Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Λεύκης και στις τ.κ. Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

4. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τον τοπικό εκπρόσωπο για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Λεύκης και των τοπικών κοινοτήτων Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

5. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων, μονίμου κατοικίας κλπ) που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Λεύκης και των τ.κ. Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λιθινών και Περβολακίων.

6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην ορθολογική χρήση του υδάτινου δυναμικού στα όρια του Δήμου.

8. Έχει την εποπτεία και των έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου.

9. Έχει την ευθύνη για τα δίκτυα άρδευσης και τον έλεγχο των συνεργείων άρδευσης. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό άρδευσης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του.

10. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

11. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και είναι υπεύθυνος για την ανανέωση των παραγωγικών αδειών των πωλητών σε αυτές, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

12. Έχει την ευθύνη της χορήγησης και ανάκλησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κ.ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνιδάκη Μιχάλη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου.

2. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εντός των ορίων του Δήμου.

3. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

4. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

5. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περιπτέρων.

6. Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

8. Έχει την ευθύνη της επίβλεψης της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.

9. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λ.π).

10. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Σκοπής, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου, Ρ.Εκκλησιάς, Μαρωνιάς, Αγ.Γεωργίου, Πραισσού, Αχλαδίων και Κρυών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

11. Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

12. Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αυγουστινάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή μέχρι 31-08-2014 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του οικονομικού προγραμματισμού και των δαπανών του Δήμου (πρ/σμός, εκκαθάριση δαπανών, προμήθειες, λογιστήριο, Ταμείο).

2. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.

3. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής με τα συνημμένα σε αυτά δικ/κά πλην των αναλήψεων δαπανών και των εγγράφων αποφασιστικού χαρακτήρα.

4. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας.

5. Έχει την ευθύνη καταγραφής των περιπτώσεων επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, εισηγούμενος σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο.

6. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών και παραχώρησης κοιν. χώρων για υπαίθρια διαφήμιση.

7. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας, εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

8. Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

9. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Χαμεζίου, Εξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας και Λάστρου για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων και έχει την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

10. Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

11. Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη