Οι νέοι αντιδήμαρχοι Σητείας και οι αρμοδιότητες τους

29 Προβολές

Τέσσερις θα είναι οι αντιδήμαρχοι στο νέο ενοποιημένο δήμο Σητείας. Ο Μιχάλης Αντωνιδάκης, ο Γιάννης Δρακάκης, ο Κώστας Λογκάκης , και ο Γιάννης Χατζηνάκης
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων :

 

 

 

 

Ο κ. Δρακάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Λεύκης.

2. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Λεύκης.

3. Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Λεύκης.

4. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τον τοπικό εκπρόσωπο για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Λεύκης.

5. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Λεύκης.

6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση του εισοδήματος των ασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στην ορθολογική χρήση του υδάτινου δυναμικού στα όρια του Δήμου.

8. Έχει την εποπτεία και των έλεγχο των ΤΟΕΒ που λειτουργούν στα όρια του Δήμου.

9. Έχει την ευθύνη για τα δίκτυα άρδευσης και τον έλεγχο των συνεργείων άρδευσης. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τον κανονισμό άρδευσης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του.

10. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Χατζηνάκη Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

2. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

3. Έχει την μέριμνα για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Ιτάνου.

4. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων Παλαικάστρου, Ζάκρου και τον τοπικό εκπρόσωπο Καρυδίου για την επίλυση των προβλημάτων των τοπικών κοινοτήτων.

5. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ιτάνου.

6. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

7. Έχει την ευθύνη για την καταγραφή, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας.

8. Έχει την ευθύνη καταγραφής των περιπτώσεων επέκτασης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, εισηγούμενος σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο.

9. Έχει την ευθύνη της χορήγησης και ανάκλησης αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

10. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης διαφημιστικών επιγραφών και παραχώρησης κοιν. χώρων για υπαίθρια διαφήμιση.

11. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας, εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

12. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη των πολεοδομικών λειτουργιών του Δήμου (Τμήμα Πολεοδομίας, Πολεοδομικές μελέτες κ.λ.π).

13. Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

14. Αναπληρώνει το Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο κ. Αντωνιδάκη Μιχάλη, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης του οικονομικού προγραμματισμού και των δαπανών του Δήμου (πρ/σμός, εκκαθάριση δαπανών, προμήθειες, λογιστήριο, Ταμείο).

2. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.

3. Έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα που αποσκοπούν στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου.

4. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εντός των ορίων του Δήμου.

5. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις για την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

6. Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

7. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περιπτέρων.

8. Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.

9. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου.

10. Έχει την ευθύνη της επίβλεψης της κυκλοφορίας στην πόλη και τις τοπικές κοινότητες και της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ. σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα.

11. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Δήμου (οργάνωση ιστοσελίδας, πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λ.π).

12. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Σκοπής, Σταυρωμένου, Κατσιδωνίου, Ρ.Εκκλησιάς, Μαρωνιάς, Αγ.Γεωργίου, Αχλαδίων και Κρυών για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων.

13. Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

Ο κ. Λογκάκη Κων/νο, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυο ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011- 2012 και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και της εφαρμογής του κανονισμού καθαριότητας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.

2. Έχει την ευθύνη της πολιτικής προστασίας, επιβλέπει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την πρόληψη-ετοιμότητα-αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

3. Έχει την ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας σε συνεργασία με τους αρμόδιους, για τις δημοτικές ενότητες Ιτάνου και Λεύκης, Αντιδημάρχους και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

4. Έχει την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας.

5. Έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και του ελέγχου συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.

6. Έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας των συνεργείων επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού και του εξωτερικού φωτισμού.

7. Συνεργάζεται με τους προέδρους των συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Χαμεζίου, Εξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας και Λάστρου για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων.

8. Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Φθηνοπωρινός καιρός με περίεργα φαινόμενα
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
ΣΗΤΕΙΑ
4,3 o χθεσινός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
ΚΡΗΤΗ
Σε διαδικτυακή συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης με αντικείμενο τον δρόμο για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στην Ευρώπη μέσα από τις Περιφέρειες
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες: Το νέο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
έντονη δυσαρέσκειά μου για την αγνόηση του Επιμελητηρίου Λασιθίου
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
ΛΑΣΙΘΙ
Μανόλης Θραψανιώτης: Απαιτείται Πολιτική Βούληση και Διαβούλευση
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ