Νέο αιολικό πάρκο από την ΔΕΗ στη θέση Παλαιόπυργος στο Τοπλού

29 Προβολές

Την Διακήρυξη για την υπ.αρ 0036/14/5300 μελέτη ,προμήθεια ,μεταφορά ,εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1)νέου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 7,5 MW στη θέση ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ–ΠΕΡΔΙΚΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ , ανακοίνωσε η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή) .

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΝΕΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 7,5 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΕΡΔΙΚΙΕΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού, κατά τη μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής, εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000,00 €) πλέον δικαιώματος προαίρεσης έως τριών εκατομμυρίων ευρώ εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (3.960.000 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η σχετική Προκήρυξη Σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/7/2014.
Η Προκήρυξη Σύμβασης αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr). Τα Τεύχη της Διακήρυξης, όπως αυτά αναφέρονται στο ʼρθρο 1 του Τεύχους «Όροι και Οδηγίες του Διαγωνισμού», διατίθενται μέχρι την 08.09.2014 έως την ώρα 12:00 π.μ. σε CD-ROM από τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Έργων και Αδειοδοτήσεων, 1ος όροφος, Καποδιστρίου 3, Τ.Κ. 15343 Αγία Παρασκευή Αττικής, τηλ. +30 (211) 211 8000 κατόπιν έγγραφου αιτήματος στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Στο αίτημα θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της Διακήρυξης, η επωνυμία/ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά για την παραλαβή του Τεύχους 6 – «Σχέδια – Μελέτες – Αδειοδοτήσεις» σε CD-ROM απαιτείται επιπλέον υπογραφή Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, οποτεδήποτε μετά την παραλαβή των Τευχών της Διακήρυξης, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα του Τεύχους 11 «Υποδείγματα».
 

Κατεβάστε το αρχείο

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα