Καθήκοντα των νέων αντιδημάρχων Σητείας

27 Προβολές

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΡΖΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΕΡΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΔΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τερζή Λεωνίδα ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/9/2014-28/2/2017 μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Εκκαθάρισης Δαπανών.
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην αύξηση των εσόδων του Δήμου και την είσπραξη των οφειλών προς το Δήμο.
Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε΄ ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α’/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α’/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Έχει την ευθύνη της χορήγησης αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών εράνων και φιλανθρωπικών αγορών
Έχει την ευθύνη του προγράμματος των εκδηλώσεων για τοπικές εορτές και εθνικές επετείους.
Έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής , των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Έχει την ευθύνη της συγκρότησης τοπικού συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας , εποπτεύει τη λειτουργία του και εισηγείται δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
Εισηγείται την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Έχει την ευθύνη για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού , Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Έχει την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων
Για τη Δημοτική ενότητα Σητείας τον ορίζει αναπληρωτή της Ληξιάρχου Σπανουδάκη Αρχοντίας του Αλέξανδρου σε περίπτωση απουσίας της.
Την εξουσιοδότηση υπογραφής βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών πράξεων και εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των ανωτέρω ανατιθέμενων καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων εκτός από εκείνα τα έγγραφα που θεωρούνται μείζονος σημασίας και αφορούν θέματα που ανάγονται στη Διοίκηση , Οικονομική διαχείριση ή Τεχνικά έργα (προκηρύξεις, αποφάσεις προσλήψεις, συμβάσεις έργων κ.λπ.) και απαιτούν αποφασιστική αρμοδιότητα που απευθύνονται προς υπερκείμενη αρχή (Περιφέρεια , Υπουργεία κ.λ.π.)

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Σητείας:

α) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων και τους τοπικούς εκπροσώπους Πισκοκεφάλου, Αχλαδίων Χαμεζίου, Έξω Μουλιανών, Μέσα Μουλιανών, Μυρσίνης, Τουρλωτής, Σφάκας, Λάστρου για την επίλυση των προβλημάτων των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής βεβαιώσεων παλαιότητας ακινήτων και μονίμου κατοικίας στις εν λόγω τοπικές κοινότητες.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες .

δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων.

ε) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες .

στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες .

ζ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας των ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου την αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμαρχος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Ορίζει το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λεβεντέρη Χαράλαμπο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σητείας, με θητεία δυόμισι ετών εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή για τα έτη από 1/9/2014-28/2/2017 μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αφορούν τη Δ/νση Περιβάλλοντος -Πρασίνου και το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής:

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
Τη ευθύνη για τη χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών
την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας και αναβάθμισης του τοπικού φυσικού , αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και χώρων Πρασίνου
το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας καθώς και την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου
Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
Την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο επί θεμάτων λειτουργίας και χωροθέτησης περίπτερων
Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο πολιτικές και δράσεις που αποσκοπ

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ΛΑΣΙΘΙ
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου