Εγκρίθηκε o νέος Κανονισμός Άρδευσης Συντήρησης και Λειτουργίας TOEB ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

16 Προβολές

Εγκρίθηκε o νέος Κανονισμός Άρδευσης Συντήρησης και Λειτουργίας TOEB ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ από την Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λασιθίου με την υπ. αριθμό 214821/25-09-2020 απόφαση του Αντιπερειφερειαρχη Λασιθίου.

Κανονισμόs Άρδευσης Συντήρησης και Λειτουργίας TOEB ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΚΤΥΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ

Άρθρο 1

Αντλιοστάσια

Τα αντλιοστάσια του Τ.Ο.Ε.Β Παπαγ/δων είναι τα παρακάτω

1.Δ-1Λατομείο 2.Δ-4 Αμπέλα 3. Κ-2 Αμμούδες 4.Κ-3 Καλύβια 5.Υ-1 Μονόπρινα 6.Π-1 Άγιος Φανούριος 7.Π-3 Καϊνάντη 8.Π-5 Κακά-Πηλά 9. Αντλιοστάσιο Ζ στη δεξαμενή Δ στη θέση Βουρλιά και όποιες άλλες γεωτρήσεις ανοιχθούν από τον Τ.Ο.Ε.Β.

Άρθρο 2

Δίκτυα – Τρόπος διανομής νερού

α. Τα υπόγεια δίκτυα μεταφοράς νερού τα οποία έχουν κατασκευασθεί κατά την Α φάση του Αρδευτικού και όσα έχουν κατασκευασθεί από τη Β φάση μέχρι σήμερα.

β..Επιφανειακά και προσωρινά δίκτυα που τροφοδοτούνται από μόνιμες εγκαταστάσεις και αρδεύουν περιοχές εκτός μελέτης του Αρδευτικού Έργου.

Άρθρο 3

Όλα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 και 2, καθώς και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, δεξαμενές υδροληψίας θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαίο και αλληλοεξαρτώμενο σύνολο με σκοπό την άρδευση της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β, καθώς και περιοχές εκτός μελέτης του Αρδευτικού Έργου αλλά ανήκουν στο Tοπική Κοινότητα Παπαγ/δων (οικισμοί Συκιάς, Βορρί, Σκλάβων και Παπαγ/δων)

Άρθρο 4

Η Γ.Σ των Αντιπροσώπων θα καθορίζει την τιμή του m3 κάθε χρόνο. Επίσης η Γ.Σ θα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ, εφόσον είναι αναγκαίο, για την σύνταξη προγράμματος εφαρμογής αρδεύσεων κατά καλλιέργεια ή τμηματικής άρδευσης και για οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες που θα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών νερού.

Άρθρο 5

Η διανομή του νερού γίνεται με υδρόμετρα που τοποθετούνται από αρμόδιο υπάλληλο του Οργανισμού.

Για την παροχή νερού στα αγροτεμάχια απαιτούνται υποχρεωτικά τα παρακάτω :

1) υπόδειξη αριθμού υδροληψίας όπου θα τοποθετηθεί υδρόμετρο.

2) υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης κτηματολογίου, καθώς και έντυπου αποδοχής υποχρεώσεων του χρήστη αρδευτικού ύδατος, όπου δηλώνονται υποχρεωτικά ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο. Σε περίπτωση ενοικίασης αγροτεμάχιου η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή.

3) Συμβόλαιο ιδιοκτήτη αγροτεμάχιου, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο, έντυπο Ε9 με εκκαθαριστικό ΔΟΥ, έντυπο ενεργοποίησης ατομικών δικαιωμάτων, ενοικιαστήρια κ.λ.π όπου φαίνεται η κυριότητα των ακινήτων, η έκταση, το είδος των καλλιεργειών καθώς και το τοπικό διαμέρισμα που ανήκουν τα αγροτεμάχια

4) Καταβολή του δικαιώματος σύνδεσης ύψους 10€

5) Ο ενδιαφερόμενος να μην είναι ληξιπρόθεσμος οφειλέτης.

6) Γίνεται υποχρεωτική η εγκατάσταση συστήματος άρδευσης με τη μέθοδο τοπικής άρδευσης (σταγόνα) ή χαμηλού καταιονισμού (SPRAYERS) σε όλα τα αγροτεμάχια.

Σε όλες τις νέες συνδέσεις αγροτεμαχίων από την έναρξη ισχύος του παρόντος, θα γίνεται έλεγχος για την εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης και μετά θα γίνεται η σύνδεση.

Για τα ήδη αρδευόμενα αγροτεμάχια, το αργότερο μέχρι 31/12/2023, θα πρέπει να εγκαταστήσουν ή να τροποποιήσουν το σύστημα άρδευσης με τη μέθοδο τοπικής άρδευσης ( σταγόνα ) ή χαμηλού καταιονισμού (SPRAYERS).

7) ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ.

Οι δικαιούμενες ποσότητες νερού ανά καλλιέργεια, από 01- 01-2021 για τα αγροκτήματα που εξυπηρετούνται από τον ΤΟΕΒ έχουν ως εξής:

1. Ελαιόδεντρα και άλλα δένδρα 8 m3 ανά δένδρο το έτος.

2. Καλλιέργεια διάφορων κηπευτικών 500 m3 ανά στρέμμα το έτος .

3. Αμπέλι 250 m3 ανά στρέμμα το έτος

Σε περίπτωση υπέρβασης των δικαιούμενων m3 του έτους, τα επιπλέον m3 θα χρεώνονται επιπρόσθετα με την τιμή m3 όπως καθορίζεται με πρόταση του Δ.Σ και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

Οι υπερβάσεις κατανάλωσης , θα υπολογίζονται βάσει του είδους της καλλιέργειας στο σύνολο των

εκμεταλλεύσεων κάθε ιδιοκτήτη ή υπόχρεου αγροτεμαχίων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Άρθρο 6

α. Η αρδευτική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους .

β. Κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου όλα τα αγροκτήματα που βρίσκονται μέσα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β δικαιούνται άρδευσης ανεξαρτήτως μορφής και είδους καλλιέργειας.

γ. Οι λογαριασμοί αρδευτικών τελών θα εκδίδονται ανάλογα με τη δυνατότητα του Οργανισμού.

δ. Τα αγροκτήματα που βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β θα παίρνουν νερό κατά την κρίση της Γ.Σ μετά από εισήγηση του Δ.Σ και για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κάθε χρόνο.

Άρθρο 7

Μόνιμες υδροληψίες που έχουν κατασκευασθεί σε περιοχές που δεν χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς μπορούν να καταργούνται και να μεταφέρονται σε άλλα σημεία κατά την κρίση του Δ.Σ .

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 8

α.. Ο Τ.Ο.Ε.Β ευθύνεται για τον καθαρισμό, συντήρηση, επίβλεψη των δικτύων μεταφοράς νερού καθώς και όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που του έχουν παραδοθεί ή του έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες χρήσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή από Συλλογικό φορέα ή με απόφαση του Περιφερειάρχη ή Δημάρχου και τα έχει αποδεχθεί.

β . Για τον καθαρισμό, την επίβλεψη και συντήρηση των αγωγών και των συστημάτων εφαρμογής άρδευσης από το υδρόμετρο στο κτήμα, ευθύνονται οι καταναλωτές.

γ. Το υδρόμετρο και όλα τα εξαρτήματα για την σύνδεση, βάνα, μαστοί, συστολές κ.λ.π που χρειάζονται για την σύνδεση, αγοράζονται με υπόδειξη του Τ.Ο.Ε.Β και τοποθετούνται αποκλειστικά από αρμόδιο υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β, εφόσον εξοφληθεί το Δικαίωμα Σύνδεσης ύψους 10 € και υπογράψει ο καταναλωτής την αίτηση υπεύθυνη δήλωση που συντάχθηκε με την υπ. αριθμό 9/01-04-1995 απόφαση του Δ.Σ και προσκομιστούν τα έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού

Άρθρο 9

α. Ο Τ.Ο.Ε.Β ευθύνεται για την επισκευή των έργων και την αποκατάσταση κάθε φυσιολογικής ή εξ ανωτέρας βίας ζημιάς που θα γίνει σ’ αυτά.

β. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές των αγροτεμαχίων από τα οποία διέρχονται αγωγοί ή έχουν κατασκευασθεί υδροληψίες, πιεζοθραυστικά φρεάτια, βαλβίδες κ.λ.π οφείλουν να τα προστατεύουν ,υποχρεούνται δε να καταβάλουν προς τον Οργανισμό την δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί για την αποκατάσταση κάθε μη φυσιολογικής ζημιάς που θα προκληθεί κατά μήκος του αγροτεμαχίου τους, εφόσον η ζημιά έγινε από τους ίδιους ή από άλλο που ενήργησε με δικής τους εντολή. Σε περίπτωση όμως που με έγγραφη αναφορά τους υποδείξουν σαν δράστη άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο και διαπιστωθεί η αλήθεια της καταγγελίας από το Δ.Σ του Τ.Ο.Ε.Β, οπότε και η δαπάνη θα επιβαρύνει αυτόν. Ο καταλογισμός της δαπάνης αποκατάστασης γίνεται με απόφαση , από το Δ.Σ. Η απόφαση του Δ.Σ κοινοποιείται σε αυτόν που σε βάρος του γίνεται ο καταλογισμός, με επίδοση από υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β η με συστημένη επιστολή. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση ενώπιο του Δ.Σ εντός 20 ημερών από την έκδοση της.

γ. Ο Τ.Ο.Ε.Β δεν μπορεί να καταλογίσει ευθύνες σε μέλη του για πρόκληση ζημιών σε περιουσία που δεν ανήκει σ’ αυτόν.

Άρθρο 10

α. Οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές των αγροτεμαχίων πρέπει να διατηρούν τα δίκτυα σε καλή κατάσταση ώστε να μη χάνεται νερό. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Τ.Ο.Ε.Β διαπιστώσει ότι από πλημμελή λειτουργία ιδιωτικών δικτύων χάνεται νερό, γίνεται άμεση διακοπή του νερού, μέχρι την αποκατάσταση της διαρροής από τον ιδιοκτήτη του δικτύου.

β. Το νερό που χάνεται θα χρεώνεται κανονικά στον καταναλωτή, εφόσον έχει καταγραφεί από το υδρόμετρο.

γ. Εάν χάνεται νερό λόγω κακής εφαρμογής των συνδέσεων από την υδροληψία, οφείλει ο καταναλωτής να κλείσει την βάνα του και να ειδοποιήσει άμεσα τον Τ.Ο.Ε.Β

δ. Εάν ο μηχανισμός του υδρόμετρου δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα να μην καταγράφει το νερό , πρέπει ο ιδιοκτήτης ή υπόχρεος ή και χρήστης του να ειδοποιήσει τον Τ.Ο.Ε.Β άμεσα ώστε να αποκαταστήσει την λειτουργία του υδρομέτρου.

Μετά από έρευνα του Οργανισμού θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που δεν λειτούργησε το υδρόμετρο, ώστε να χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου χρόνου.

Εάν όμως δεν ειδοποιηθεί έγκαιρα ο Τ.Ο.Ε.Β και διαπιστωθεί σε γενόμενο έλεγχο ότι κάποιο υδρόμετρο δεν λειτουργεί, τότε αφαιρείται το υδρόμετρο, χωρίς ειδοποίηση επισκευάζεται και ο καταναλωτής χρεώνεται με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου χρόνου προσαυξημένης κατά 50%.

Άρθρο 11

Οποιεσδήποτε ανακοινώσεις του Τ.Ο.Ε.Β γίνονται γνωστές στα μέλη του με έγγραφο που τοιχοκολήτε στα γραφεία του Οργανισμού ή με γνωστοποίηση από τα Μ.Μ.Ε. Άγνοια των αλλαγών δεν δικαιολογεί απαλλαγή από την χρέωση με το νέο τιμολόγιο και τα τυχόντα πρόστιμα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΏΝ ΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Άρθρο 12

Τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β υποχρεούνται να εξοφλούν τα τέλη, στην ημερομηνία που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο που εκδίδεται σε κάθε αρδευτική περίοδο.

Η προθεσμία για την εξόφληση των λογαριασμών είναι ένας μήνας από την ημερομηνία έκδοσης του ειδοποιητηρίου.

Εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί στην καθορισμένη ημερομηνίας επιβαρύνεται με πρόσθετο τέλος 10 % επί του οφειλομένου ποσού.

Σε περίπτωση ενοικίασης αγροτεμάχιου όπου υπόχρεος (ενοικιαστής) δεν εξοφλήσει τα αρδευτικά τέλη, αυτά βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου .

Το Δ.Σ εφόσον κρίνει ότι η πλειοψηφία των μελών αδυνατεί οικονομικά να εξοφλήσει τα τέλη μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να παρατείνει τις προθεσμίες της πληρωμής των τελών χωρίς να επιβάλλονται πρόσθετα.

Μετά την παρέλευση προθεσμίας πληρωμής αν δεν έχει εξοφληθεί ο λογ/σμος που υπερβαίνει τα 50 € με τα πρόσθετα τέλη ή αφορά δυο συνεχόμενες περιόδους κατανάλωσης ανεξαρτήτως ύψους οφειλής, εάν δεν υφίσταται σοβαρός λόγος δικαιολογίας π.χ ασθένεια, θεομηνία κ.λ.π του κλειδώνονται ή του αφαιρούνται όλα τα υδρόμετρα στα οποία είναι ιδιοκτήτης ή υπόχρεος μέχρι να εξοφλήσει τα αρδευτικά τέλη μαζί με τα πρόσθετα που του έχουν επιβληθεί.

Στα αφαιρεμένα και κλειδωμένα υδρόμετρα συνεχίζει να χρεώνεται το πάγιο τέλος (συντήρηση υδρομετρητή.)

Σε περίπτωση ασθένειας ή θεομηνίας ή άλλης αιτιολογημένης αιτίας μπορεί να γίνει ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με μέχρι (έξι) 6 μηνιαίες δόσεις του συνόλου της οφειλής καταβάλλοντας υποχρεωτικά το 30% της συνολικής οφειλής του συνόλου των εκμεταλλεύσεων.

Δύναται να γίνει εξόφληση οφειλής ανά εκμετάλλευση.

Σε περίπτωση παραβίασης των λουκέτων με τα οποία είναι κλειδωμένα τα υδρόμετρα επιβάλλεται πρόστιμο 300 € στον ιδιοκτήτη ή υπόχρεο και του αφαιρούνται τα υδρόμετρα στα οποία έγινε παραβίαση των λουκέτων για ένα χρόνο από την ημερομηνία που διαπιστώθηκε η παραβίαση.

Επανασύνδεση γίνεται μετά από εξόφληση ή ρύθμιση των αρδευτικών τελών και των προσθέτων που του έχουν επιβληθεί.

Αυτοδίκαια χρεώνεται ο καταναλωτής με τέλος επανασύνδεσης ύψους ίσο με το δικαίωμα σύνδεσης.

Σε περίπτωση μέλους που του έχουν αφαιρεθεί υδρόμετρα ή έχει γίνει διακοπή παροχής επειδή είναι ληξιπρόθεσμος οφειλέτης και διαπιστωθεί από όργανα του οργανισμού ότι αρδεύει τα αγροτεμάχια του από υδρόμετρα άλλου ιδιοκτήτη, γίνεται αφαίρεση υδρομέτρων και σε αυτόν τον ιδιοκτήτη και επιβολή προστίμου ύψους 300 € .

Για την επανασύνδεση των υδρομέτρων θα καταβάλλεται δικαίωμα επανασύνδεσης ίσο με το ύψος του δικαιώματος σύνδεσης 10 € .

1. Απαγορεύεται το άνοιγμα ή κλείσιμο των κεντρικών υδροληψιών του Τ.Ο.Ε.Β ή το άνοιγμα ή κλείσιμο των ατομικών βανών άλλων παραγωγών καθώς και το άνοιγμα ή κλείσιμο των κεντρικών βανών των γεωτρήσεων ή των δεξαμενών ή δικλείδων των αγωγών μεταφοράς νερού. Στους παραβάτες των παραπάνω περιπτώσεων θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 €.

2. Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση του νερού.

3 .Απαγορεύεται η αυθαίρετη αποσφράγιση του υδρομέτρου για καθαρισμό, καθώς ο καθαρισμός γίνεται μόνο από υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β .Σε περίπτωση αποσφράγισης του υδρόμετρου κατά τη χρήση του, αμέσως πρέπει να ειδοποιηθεί ο Τ.Ο.Ε.Β για να το σφραγίσει, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 200€.

4.Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο επέμβαση του καταναλωτή με σκοπό την διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των υδρομέτρων δολιοφθορά κ.λ.π

Για κάθε επέμβαση επιβάλλεται πρόστιμο 500 €.

5. Απαγορεύεται να αρδεύεται το ίδιο αγροτεμάχιο από την ίδια υδροληψία με δύο ή παραπάνω υδρόμετρα ταυτόχρονα έστω και αν τα υδρόμετρα έχουν χρεωθεί σε διαφορετικούς καταναλωτές. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 150 € .

6. Η μέγιστη επιτρεπομένη διάμετρος των αγωγών μεταφοράς νερού από τα υδρόμετρα στα κτήματα είναι Φ 50 και υποχρεωτικά πλαστικοί τουλάχιστον 10 m απόσταση από την έξοδο του υδρομέτρου.

7. Εαν γίνεται κατευθείαν κλοπή νερού από αγωγό ή υδροληψία ή οποιοδήποτε φρεάτιο, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 200 € και χρεώνεται το νερό που υπολογίζεται ότι καταναλώθηκε με απόφαση του Δ.Σ

8. Απαγορεύεται η αυθαίρετη μεταφορά και τοποθέτηση των υδρομέτρων καθώς και η τοποθέτηση σφαιρικών βανών πάνω στο υδρόμετρο.

Η μεταφορά και τοποθέτηση των υδρομέτρων γίνεται από υπάλληλο του Τ.Ο.Ε.Β, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον καταναλωτή.

Η μεταφορά γίνεται εφόσον κριθεί αναγκαία.

Για αυθαίρετη μεταφορά και τοποθέτηση υδρομέτρου και σφαιρικής βάνας επιβάλλεται πρόστιμο € 200, καταβάλλονται δε και τα δικαιώματα σύνδεσης ή μεταφοράς ύψους 10€.

Η συντήρηση, επισκευή και καθαρισμός των υδρομέτρων γίνεται από τον Τ.Ο.Ε.Β και ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με πάγια ετήσια εισφορά που καθορίζει το Δ.Σ και εγκρίνεται από τη Γ.Σ για κάθε υδρόμετρο.

9. Εάν ο Τ.Ο.Ε.Β διαπιστώσει ότι κάποια υδροληψία για διάφορους λόγους έχει υπερφορτωθεί μπορούν να μεταφερθούν ορισμένα υδρόμετρα, κατά την κρίση του Δ.Σ, στις κοντινότερες υδροληψίες ώστε να αποσυμφορηθεί η εν λόγω υδροληψία χωρίς να χρεωθούν οι καταναλωτές με τέλος μεταφοράς.

10.Τα υδρόμετρα που χρησιμοποιούνται είναι τύπου SUPER MADALLENA με κοντέρ λαδιού με μέγιστη επιτρεπόμενη διάμετρο 1 + 1 / 4 της ίντσας και η βάνα σύνδεσης περιστροφικού τύπου.

11. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο επέμβαση στα λουκέτα του Τ.Ο.Ε.Β που είναι κλειδωμένες υδροληψίες, φρεάτια, πίνακες αντλιοστασίων, είσοδοι δεξαμενών, κ.λ.π. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 € .

12. Στους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες δεν εκδίδονται κάθε είδους βεβαιώσεις, μεταβολές, μεταφορές μετρητών αλλαγή στοιχείων αγροτεμαχίου, αλλαγή υπόχρεου κ.λ.π. Για την χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης, έγκρισης ή και σύμφωνης γνώμης, του Οργανισμού προς τα μέλη του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους καθώς και η προσκόμιση όλων των εγγράφων που ζητούνται από τον ΤΟΕΒ για ενημέρωση του κτηματολογίου που διατηρεί.

Άρθρο 13

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:

α. Η με κάθε τρόπο καταστροφή ή ρύπανση των ρείθρων απορροής, καθώς και η τοποθέτηση σωλήνων εντός των ρείθρων, ώστε να εκτρέπονται τα όμβρια ύδατα και να εμποδίζεται ο καθαρισμός των ρείθρων.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο € 100 και χρεώνεται με τα έξοδα επαναφοράς στην αρχική μορφή.

β. Η φύτευση δένδρων σε απόσταση του 1,5 m από τα ρείθρα απορροής του οδοστρώματος ή δίπλα από υπόγειους αγωγούς . Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100 €., υποχρεούνται δε να ξεριζώσουν τυχόντα δένδρα που έχουν φυτευτεί και χρεώνονται με τα έξοδα αποκατάστασης.

γ. Η εκσκαφή από χωματουργικά μηχ/τα μισθωμένα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από το ρείθρο απορροής γίνεται με την έγκριση του Τ.Ο.Ε.Β παρερχομένη με έγγραφη άδεια του Προέδρου του Τ.Ο.Ε.Β. Με την άδεια αυτή θα καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και κυρίως η απόσταση από το ρείθρο που θα γίνει η διαμόρφωση .Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο € 150 χρεώνονται δε με τα έξοδα αποκατάστασης τυχούσας ζημίας που θα γίνει κατά την εκσκαφή στα δίκτυα.

δ. Η κατασκευή μονίμων ή προσωρινών εγκαταστάσεων (κτίρια, περιφράξεις κ.λ.π) σε απόσταση μικρότερη των 3 m από τα δίκτυα του έργου καθώς και στα ρείθρα απορροής και λοιπές εγκαταστάσεις του αρδευτικού έργου . Σε περίπτωση που απαιτηθεί από ιδιοκτήτες ή νομείς αγροτεμαχίων η κατασκευή κτιρίων ,περιφράξεων σε απόσταση μικρότερη των 3 m από τα δίκτυα του έργου καθώς και στα ρείθρα απορροής και λοιπές εγκαταστάσεις του αρδευτικού έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο Δ.Σ, εφόσον είναι τεχνικά δυνατή η μετακίνηση των εγκαταστάσεων αυτών ( αγωγών, υδροληψιών κ.λ.π). Τα έξοδα που θα απαιτηθούν θα βαρύνουν τους ενδιαφερομένους που απαιτούν την κατασκευή εγκαταστάσεων μονίμων ή προσωρινών.

Άρθρο 14

Κάθε άλλο θέμα που τυχόν προκύψει και αφορά την άρδευση ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 15

Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος συνεπάγεται διακοπή της παροχής του νερού από όλα τα υδρόμετρα του παραβάτη , συνιστά δε αγροτικό αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα του από υπάλληλους του Τ.Ο.Ε.Β.

Άρθρο 16

Ο παρόν Κανονισμός Άρδευσης και συντήρησης έργων αποτελούμενος από 16 άρθρα συντάχθηκε με την

Υπ αριθμό 05/2020 απόφαση του Δ.Σ και ισχύει μέχρι την τροποποίηση του.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης