Απευθείας ανάθεση 3ου Φεστιβάλ Σητείας για την προβολή και προώθηση των Τοπικών Προϊόντων

17 Προβολές

Προκειμένου ο Δήμος Σητείας να προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορές (σε έντυπη μορφή), εντός σφραγισμένου φακέλου, στο δημοτικό κατάστημα, οδός Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 72300 (γραφείο πρωτοκόλλου) μέχρι τις 10/06/2014 ημέρα Τρίτη έως στις 14:00, στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου για την εργασία «Σχεδίαση και Διοργάνωση 3ου Φεστιβάλ για την Προβολή και Προώθηση των Τοπικών Προϊόντων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται στα 24.600,00 € με ΦΠΑ 23%.

Ο εξωτερικός συνεργάτης θα αναλάβει το σύνολο των εργασιών που απορρέουν από τη διοίκηση και οργάνωση του φεστιβάλ, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους τεκμηρίωσης σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, μάρκετινγκ και αξιολόγησης δράσεων. Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα έχει τα ακόλουθα πεδία αρμοδιοτήτων:

δημιουργικός σχεδιασμός Φεστιβάλ και επιμέρους δραστηριοτήτων
επιστημονική επιμέλεια θεματολογίας Φεστιβάλ και ειδικών εκδηλώσεων
οικονομική διαχείριση Φεστιβάλ
μέριμνα για την έγκαιρη έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων
διαμόρφωση των χώρων του φεστιβάλ και τεχνική υποστήριξη
γραμματειακή / διοικητική υποστήριξη – συντονισμός υλοποίησης
ανάπτυξη συνεργασιών, ενεργοποίηση τοπικής κοινωνίας και διαχείριση εθελοντών
marketing, δημόσιες σχέσεις, υποστήριξη επικοινωνίας και υπηρεσίες γραφείου τύπου
επιμέλεια και παραγωγή επικοινωνιακού υλικού
απολογισμός και αξιολόγηση

Το φεστιβάλ θα διενεργηθεί στο Δήμο Σητείας κατά την περίοδο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και πέντε μήνες μετά, με πιθανότερο διάστημα τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αριθμό 12/2014 μελέτη από τα γραφεία του Δήμου Σητείας, Βαρθολομαίου 9 – Σητεία ή από το site www.sitia.gr.

Οι ως άνω υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα:

Ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Α) Υποφάκελος με:

? τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι: Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: (α) ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, (β) σε περίπτωση ανάθεσης του έργου δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Φορολογική Ενημερότητα, iii. Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και iv. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, και (γ) οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς.

? το επαγγελματικό προφίλ του προσφέροντα.

? τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με περιγραφή του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, των παραδοτέων του Έργου και του τρόπου οργάνωσής τους. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα.

Β) Υποφάκελος με:

? Το Παράρτημα της παρούσας συμπληρωμένο ανάλογα, που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους ουσιώδης όρους και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sitia.gr.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σητείας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 28433 40523, fax.: 28430 29243, e-mail: meramv@gmail.com).

Ο Δήμαρχος Σητείας

Θοδωρής Πατεράκης

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
ΛΑΣΙΘΙ
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
ΣΗΤΕΙΑ
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.