Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας ψηφιακού μουσείου στο Δήμο Σητείας

16 Προβολές

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομικά προσφορά για το έργο < Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας ψηφιακού μουσείου στο Δήμο Σητείας > συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 262.590,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

Το ε?ργο «Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Σητείας» έχει σκοπό να αναδείξει την ιστορική βαρύτητα του δήμου Σητείας, με έμφαση στην πολιτιστική προώθηση του δήμου και την ιστορική εκπαίδευση των δημοτών του, μέσα από μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο, την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μουσείου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα <Ψηφιακή Σύγκλιση> στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Σητείας, την 14-02-2014. ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. τα οποία συγκεντρώνουν τις ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο Β2.6 της διακήρυξης και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο Β2.2 της διακήρυξης.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Σητείας, ύψους 5% του συνολικού Προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α δηλαδή 13.129,50 €.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σητείας. Τηλέφωνο 2843340505 και 28433 41345 .Αποστολή δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την 12/12/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων