ʼναψε…πράσινο και ο υπουργός Πολιτισμού για την επένδυση στο Τοπλού!

17 Προβολές

Με υπογραφή του υπουργού Πολιτισμού εγκρίθηκε και με τη βουλα η Στρατηγική μελέτη για την επένδυση στο Τοπλού όπως εισηγείται θετικά και ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στην απόφαση του ο κ.Παναγιωτόπουλος βάζει συγκεκριμένα 10 όρους στην εταιρεία για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ειδικου? Σχεδι?ου Χωρικη?ς Ανα?πτυξης Στρατηγικω?ν Επενδυ?σεων (ΕΣΧΑΣΕ) «Ι?τανος- Γαι?α».

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

1) Για τη χωροθε?τηση τουριστικω?ν εγκαταστα?σεων, καθω?ς και υποστηρικτικω?ν δραστηριοτη?των και υποδομω?ν, να τηρηθει? ελα?χιστη απο?σταση 150 με?τρων απο?:

α) το μετο?χι Στεφαναι?ς (Α1 υποζω?νη), β) το μετο?χι Καλαμα?κι (Β1 υποζω?νη), γ) το ο?ριο του αρχαιολογικου? χω?ρου Μονη?ς Τοπλου? (στη Νο?τια και Νοτιοδυτικη? Α2 υποζω?νη, ανατολικα? και βορειοανατολικα? του Προφη?τη Ηλι?α). Επι?σης, τυχο?ν ε?ργα υποδομη?ς η? δικτυ?ων να μην θι?γουν τα κτι?σματα των μετοχι?ων.

2) Για τη χωροθε?τηση κα?θε ει?δους εγκαταστα?σεων εντο?ς των υποζωνω?ν Α2 (Β και ΒΑ της Μονη?ς Τοπλου?) και Α1 και Α2 (ΒΑ και ΒΔ του αρχαιολογικου? χω?ρου της Ιτα?νου), να απαιτει?ται η συ?μφωνη γνω?μη των αρμοδι?ων Υπηρεσιω?ν του ΥΠ.ΠΟ.Α., συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του Ν. 3028/2002.

3) Για οποιαδη?ποτε παρε?μβαση στην υποζω?νη Β2.α «Ειδικη? περιοχη? πολιτιστικη?ς κληρονομια?ς Ι.Μονη?ς Τοπλου?», καθω?ς και στην υποπεριοχη? Β3.γ Ιερου? Ναου? Προφη?τη Ηλι?α, να υποβληθου?ν οι επιμε?ρους μελε?τες, ω?στε να εγκριθου?ν απο? τις αρμο?διες Υπηρεσι?ες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

4) Για το σπη?λαιο Τε?ντας 4 να οριστει? περιμετρικη? ζω?νη προστασι?ας ακτι?νας 150 με?τρων, ο?που δεν θα επιτρε?πεται η δο?μηση και θα απαιτει?ται η ε?γκριση της Εφορει?ας Παλαιοανθρωπολογι?ας και Σπηλαιολογι?ας Νοτι?ου Ελλα?δας για οποιαδη?ποτε παρε?μβαση.

5) Για την προστασι?α των βραχογραφημα?των στη θε?ση «Βερνεγα?δι» και της ευρυ?τερης περιοχη?ς του, να μην γι?νει λατο?μευση υλικου? για τις ανα?γκες του ε?ργου.

6) Κατα? το σχεδιασμο? χωροθε?τησης των κατασκευω?ν να προηγει?ται επιφανειακη? ε?ρευνα απο? τις συναρμο?διες Εφορει?ες Αρχαιοτη?των (ΚΔ’ Ε.Π.Κ.Α., 13η Ε.Β.Α., Ε.Π.Σ.Ν.Ε.), καθω?ς και απο? την Εφορει?α Εναλι?ων Αρχαιοτη?των ως προς τα ε?ργα που χωροθετου?νται στον αιγιαλο? η? στην παραλι?α.

7) Ο?λα τα τευ?χη των μελετω?ν των επο?μενων σταδι?ων αδειοδο?τησης της επε?νδυσης, να υποβληθου?ν στις αρμο?διες Υπηρεσι?ες του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τις κατα? νο?μο εγκρι?σεις.

8) Σε περι?πτωση που εντοπιστου?ν αρχαιο?τητες η? σπηλαιω?δης σχηματισμο?ς κατα? την εκτε?λεση των εργασιω?ν, αυτε?ς να διακοπου?ν για τη διεξαγωγη? ανασκαφικη?ς ε?ρευνας, απο? τα αποτελε?σματα της οποι?ας θα εξαρτηθει? η οριστικη? χωροθε?τηση των εγκαταστα?σεων, συ?μφωνα με το α?ρθρο 37, παρ. 6 του Ν.3028/2002.

9) Ο?λες οι εργασι?ες να διεξαχθου?ν υπο? την εποπτει?α αρχαιολο?γων που θα προσληφθου?ν απο? τον ανα?δοχο και θα αμει?βονται απο? τις πιστω?σεις του ε?ργου.

10) Η προ?σβαση σε ο?λους ανεξαιρε?τως τους αρχαιολογικου?ς χω?ρους και τις θε?σεις στην περιοχη? εκτε?λεσης του εν λο?γω ε?ργου να παραμει?νει ελευ?θερη για τους υπαλλη?λους της Αρχαιολογικη?ς Υπηρεσι?ας και τους μελετητε?ς. Σε ο?σους χω?ρους μπορου?ν, κατα? την κρι?ση των συναρμο?διων Εφορειω?ν Αρχαιοτη?των, να καταστου?ν επισκε?ψιμοι, να διασφαλι?ζεται η δυνατο?τητα απρο?σκοπτης προ?σβασης και για το κοινο?.

Οποιαδη?ποτε παρα?βαση των ο?ρων της παρου?σας Απο?φασης αι?ρει αυτομα?τως τη χορηγηθει?σα ε?γκριση.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΚΡΗΤΗ
Πίνακες Αποτελεσμάτων Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης (2014 – 2020)
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΡΗΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΤΙΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Ολυμπιακός δημιουργεί ποδοσφαιρική ακαδημία του στη Σητεία
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τέλος η συνεργασία Καραμανωλάκη και της δημοτικής Παράταξης “Μαζί στο Αύριο” στο δήμαρχο Ζερβάκη
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Κλειστές σήμερα οι οδοί Ν. Καζαντζάκη και Ι. Κονδυλάκη
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Μεταγωγή των λαθροδιακινητών θετικών στον covid 19 στις φυλακές Αγιάς Χανιών
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Διεξαγωγή Virtual (εικονικού) Ημιμαραθωνίου Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης στη Γενική Συνέλευση της ένωσης AREPO ως προεδρεύουσα Περιφέρεια
Εγκαινιάστηκε το «Παπατζιρίτειο γήπεδο» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου
ΛΑΣΙΘΙ
Εγκαινιάστηκε το «Παπατζιρίτειο γήπεδο» από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου
Την οικονομική ενίσχυση των μελισσοπαραγωγών της Κρήτης ζητάει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Μ. Χνάρης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Την οικονομική ενίσχυση των μελισσοπαραγωγών της Κρήτης ζητάει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αντιπεριφερειάρχης Μ. Χνάρης