ʼναψε…πράσινο και ο υπουργός Πολιτισμού για την επένδυση στο Τοπλού!

17 Προβολές

Με υπογραφή του υπουργού Πολιτισμού εγκρίθηκε και με τη βουλα η Στρατηγική μελέτη για την επένδυση στο Τοπλού όπως εισηγείται θετικά και ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Στην απόφαση του ο κ.Παναγιωτόπουλος βάζει συγκεκριμένα 10 όρους στην εταιρεία για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ειδικου? Σχεδι?ου Χωρικη?ς Ανα?πτυξης Στρατηγικω?ν Επενδυ?σεων (ΕΣΧΑΣΕ) «Ι?τανος- Γαι?α».

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

1) Για τη χωροθε?τηση τουριστικω?ν εγκαταστα?σεων, καθω?ς και υποστηρικτικω?ν δραστηριοτη?των και υποδομω?ν, να τηρηθει? ελα?χιστη απο?σταση 150 με?τρων απο?:

α) το μετο?χι Στεφαναι?ς (Α1 υποζω?νη), β) το μετο?χι Καλαμα?κι (Β1 υποζω?νη), γ) το ο?ριο του αρχαιολογικου? χω?ρου Μονη?ς Τοπλου? (στη Νο?τια και Νοτιοδυτικη? Α2 υποζω?νη, ανατολικα? και βορειοανατολικα? του Προφη?τη Ηλι?α). Επι?σης, τυχο?ν ε?ργα υποδομη?ς η? δικτυ?ων να μην θι?γουν τα κτι?σματα των μετοχι?ων.

2) Για τη χωροθε?τηση κα?θε ει?δους εγκαταστα?σεων εντο?ς των υποζωνω?ν Α2 (Β και ΒΑ της Μονη?ς Τοπλου?) και Α1 και Α2 (ΒΑ και ΒΔ του αρχαιολογικου? χω?ρου της Ιτα?νου), να απαιτει?ται η συ?μφωνη γνω?μη των αρμοδι?ων Υπηρεσιω?ν του ΥΠ.ΠΟ.Α., συ?μφωνα με τις διατα?ξεις του Ν. 3028/2002.

3) Για οποιαδη?ποτε παρε?μβαση στην υποζω?νη Β2.α «Ειδικη? περιοχη? πολιτιστικη?ς κληρονομια?ς Ι.Μονη?ς Τοπλου?», καθω?ς και στην υποπεριοχη? Β3.γ Ιερου? Ναου? Προφη?τη Ηλι?α, να υποβληθου?ν οι επιμε?ρους μελε?τες, ω?στε να εγκριθου?ν απο? τις αρμο?διες Υπηρεσι?ες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

4) Για το σπη?λαιο Τε?ντας 4 να οριστει? περιμετρικη? ζω?νη προστασι?ας ακτι?νας 150 με?τρων, ο?που δεν θα επιτρε?πεται η δο?μηση και θα απαιτει?ται η ε?γκριση της Εφορει?ας Παλαιοανθρωπολογι?ας και Σπηλαιολογι?ας Νοτι?ου Ελλα?δας για οποιαδη?ποτε παρε?μβαση.

5) Για την προστασι?α των βραχογραφημα?των στη θε?ση «Βερνεγα?δι» και της ευρυ?τερης περιοχη?ς του, να μην γι?νει λατο?μευση υλικου? για τις ανα?γκες του ε?ργου.

6) Κατα? το σχεδιασμο? χωροθε?τησης των κατασκευω?ν να προηγει?ται επιφανειακη? ε?ρευνα απο? τις συναρμο?διες Εφορει?ες Αρχαιοτη?των (ΚΔ’ Ε.Π.Κ.Α., 13η Ε.Β.Α., Ε.Π.Σ.Ν.Ε.), καθω?ς και απο? την Εφορει?α Εναλι?ων Αρχαιοτη?των ως προς τα ε?ργα που χωροθετου?νται στον αιγιαλο? η? στην παραλι?α.

7) Ο?λα τα τευ?χη των μελετω?ν των επο?μενων σταδι?ων αδειοδο?τησης της επε?νδυσης, να υποβληθου?ν στις αρμο?διες Υπηρεσι?ες του ΥΠ.ΠΟ.Α. για τις κατα? νο?μο εγκρι?σεις.

8) Σε περι?πτωση που εντοπιστου?ν αρχαιο?τητες η? σπηλαιω?δης σχηματισμο?ς κατα? την εκτε?λεση των εργασιω?ν, αυτε?ς να διακοπου?ν για τη διεξαγωγη? ανασκαφικη?ς ε?ρευνας, απο? τα αποτελε?σματα της οποι?ας θα εξαρτηθει? η οριστικη? χωροθε?τηση των εγκαταστα?σεων, συ?μφωνα με το α?ρθρο 37, παρ. 6 του Ν.3028/2002.

9) Ο?λες οι εργασι?ες να διεξαχθου?ν υπο? την εποπτει?α αρχαιολο?γων που θα προσληφθου?ν απο? τον ανα?δοχο και θα αμει?βονται απο? τις πιστω?σεις του ε?ργου.

10) Η προ?σβαση σε ο?λους ανεξαιρε?τως τους αρχαιολογικου?ς χω?ρους και τις θε?σεις στην περιοχη? εκτε?λεσης του εν λο?γω ε?ργου να παραμει?νει ελευ?θερη για τους υπαλλη?λους της Αρχαιολογικη?ς Υπηρεσι?ας και τους μελετητε?ς. Σε ο?σους χω?ρους μπορου?ν, κατα? την κρι?ση των συναρμο?διων Εφορειω?ν Αρχαιοτη?των, να καταστου?ν επισκε?ψιμοι, να διασφαλι?ζεται η δυνατο?τητα απρο?σκοπτης προ?σβασης και για το κοινο?.

Οποιαδη?ποτε παρα?βαση των ο?ρων της παρου?σας Απο?φασης αι?ρει αυτομα?τως τη χορηγηθει?σα ε?γκριση.

Κατηγορία : ΣΗΤΕΙΑ


Τελευταία Νέα
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
Αθλητικές υποδομές στο νομό, η επίσκεψη του Υφυπουργού και η Σητεία εκτός
ΑΠΟΨΕΙΣ
Αθλητικές υποδομές στο νομό, η επίσκεψη του Υφυπουργού και η Σητεία εκτός
Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Πρόσκληση προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Σητείας