Προσλήψεις για την δακοκτονία

50 Προβολές

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Νικολάου θα προσλάβει (2) δύο εργάτες αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς το 2010 και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημερομίσθια καθώς και (245) διακόσιους σαράντα πέντε εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (ΑΡΧΙΕΡΓAΤΕΣ, ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ, ΜΕΤΑΓΩΓΙΚOI, ΨΕΚΑΣΤΈΣ, ΕΠΙΣΤʼΤΕΣ ΚΛΠ) για τις ανάγκες του προγράμματος για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς το 2010 και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημερομίσθια.<br /><br /><br /> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ <br /> Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Νικολάου<br /> Έχοντας υπόψη:<br />1.Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/21/1335/27-5-2010 απόφαση της Επιτροπής της § 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ.(ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006) όπως ισχύει σήμερα<br />2.Την υπ’ αριθ 275289/28-5-2010 απόφαση κατανομής εποχιακού Προσωπικού του ΓΓ του Υπ..Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς το 2010<br />3.Την αριθ 77/2010απόφαση ΝΕ Λασιθίου<br />4.Τον Οργανισμό Ν.Α.Λασιθίου<br /> ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ<br /> Ότι θα προσλάβει (2) ΔΥΟ εργάτες αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς το 2010 και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60)<br />ημερομίσθια.<br />ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ<br /><br />1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών<br />2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων .(θα προτιμηθούν άτομα ικανά για εργασίες φορτοεκφόρτωσης υλικών Δακοκτονίας κλπ.)<br />3.Να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και τα (60) εξήντα ημερομίσθια (θα προτιμηθούν άτομα τα οποία δεν θα έχουν κώλυμα να συμπληρώσουν το χρόνο εργασίας)<br /><br />ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ<br /><br />1.Αίτηση συμμετοχής<br />2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης<br />3.Πιστοποιητικό ανεργίας εφόσον είναι άνεργοι<br />4.Φωτοτυπία των 2 όψεων της αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο<br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /> -2-<br /><br /> Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας στο Νομαρχιακό Μέγαρο 2ος όροφος στον ʼγιο Νικόλαο .<br />Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 09/06/2010<br /> Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 28413-40518 και 28413-40516 κκ. Περάκης Νικόλαος και Κρητικάκης Γιάννης αντίστοιχα.<br /><br /><br /><br /> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br /><br /><br /><br /><br /><br /> ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ<br /><br /><br /><br /><br /><br /> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ <br /> Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Νικολάου<br /> Έχοντας υπόψη:<br />1.Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/21/1335/27-5-2010 απόφαση της Επιτροπής της § 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ.(ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006) όπως ισχύει <br />2.Την υπ’ αριθ 275289/28-5-2010 απόφαση του ΓΓ.του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «κατανομή εποχιακού προσωπικού κλπ. για την Δακοκτονία 2010»<br />3.Την αριθ.77/2010 απόφαση Ν.Ε. Λασιθίου<br />4.Τον Οργανισμό της Ν.Α.Λασιθίου <br /><br /> ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ<br /> Ότι θα προσλάβει (245) διακόσιους σαράντα πέντε εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (ΑΡΧΙΕΡΓAΤΕΣ, ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ, ΜΕΤΑΓΩΓΙΚOI, ΨΕΚΑΣΤΈΣ, ΕΠΙΣΤʼΤΕΣ ΚΛΠ) για τις ανάγκες του προγράμματος για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς το 2010 και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα (60) ημερομίσθια.:<br /> <br /> ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ<br /> 1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18-65 ετών Το κριτήριο αυτό μπορεί να παραβλεφθεί εφόσον δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις για την ίδια θέση ή τα νεότερα άτομα δεν κρίνονται ικανά να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της θέσης .<br />2.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων. <br />3.Να έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και τα (60) εξήντα ημερομίσθια (θα προτιμηθούν άτομα τα οποία δεν θα έχουν κώλυμα να συμπληρώσουν το χρόνο εργασίας)<br />4. Να υπάρχει εμπειρία στη συγκεκριμένη εργασία και γνώση της περιοχής. (Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν εργαστεί στο παρελθόν στη Δακοκτονία και έχουν επιδείξει καλή ποιότητα εργασίας συνέπεια και γενικότερα διάθεση καλής συνεργασίας ).<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ<br /> 1.Αίτηση συμμετοχής <br /> 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης<br /> 3.Επικυρωμένο φωτ/φο άδειας κυκλοφορίας ιδιόκτητου ή ιδιοκτησίας μέχρι α βαθμού συγγένειας , μεταφορικού μέσου (εφόσον πρόκειται για μεταγωγικούς )<br />4.ʼδεια οδήγησης αυτοκινήτου (μόνο για μεταγωγικούς)<br /> 5. Πιστοποιητικό ανεργίας του ΟΑΕΔ (εφόσον είναι άνεργοι).<br /> 6. Φωτοτυπία επικυρωμένη της Αστυνομικής του Ταυτότητας και των δύο όψεων<br /> 7..ʼδεια εργασίας ή παραμονής ( μόνο για αλλοδαπούς)<br />8.Υπεύθυνη δήλωση για ασφάλιση ή όχι<br /> Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών μετά από την τελευταία δημοσίευση στην Εφημερίδα Ανατολή στις 4/6/2010<br />Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 9/6/2010<br /> Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 28413-40518 και 28413-40516 κκ. Περάκης Νικόλαος και Κρητικάκης Γιάννης αντίστοιχα.<br /><br /><br /><br /> Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ<br /><br /><br /><br /><br /><br /> ΣΗΦΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ<br /><br /><br /><br />

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Διαδικτυακή ομιλία από τη σελίδα μας «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος»
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή ομιλία από τη σελίδα μας «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος»
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη» το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη» το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
ΚΡΗΤΗ
Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της Π.Ε. Λασιθίου για τα δειγματοληπτικά τεστ covid στους εργαζόμενους της
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της Π.Ε. Λασιθίου για τα δειγματοληπτικά τεστ covid στους εργαζόμενους της
H “Μαϊμουνόσκαλα”
ΑΠΟΨΕΙΣ
H “Μαϊμουνόσκαλα”
Διαδικτυακή συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας στο 3ημερο Β2Β workshop εναλλακτικού τουρισμού στο Βέλγιο
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας στο 3ημερο Β2Β workshop εναλλακτικού τουρισμού στο Βέλγιο
1 κρούσμα στο Νομό Λασιθίου από covid19
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
1 κρούσμα στο Νομό Λασιθίου από covid19
Οριστική απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας από το συμβούλιο της επικρατείας για την υπόθεση 4 των κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο δήμο Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Οριστική απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας από το συμβούλιο της επικρατείας για την υπόθεση 4 των κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο δήμο Σητείας