Προκύρηξη Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Προσωπικού

81 Προβολές

Του ΝΠΔΔ «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας) στη Μουσική Σχολή (Aρ. Άδ.4888/332/17-2-1986 Απόφαση Υπουργείου Πολιτισμού για την ίδρυση της Μουσικής Σχολής), στη στελέχωση Μουσικών Σχημάτων (Φιλαρμονική, Ορχήστρα, Χορωδίες κλπ.), στο Εικαστικό Εργαστήρι και στα τμήματα σκακιού και παραδοσιακών χορών, με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) μουσικών, τριών (3) εικαστικών, ενός (1) καθηγητή σκακιού και ενός (1) δασκάλου παραδοσιακών χορών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, για χρονικό διάστημα 9 μηνών για τους μουσικούς, ενώ για χρονικό διάστημα 8 μηνών για τους εικαστικούς, για τον καθηγητή σκακιού και για το δάσκαλο παραδοσιακών χορών.

H Πρόεδρος του Δ.Σ. της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» έχοντας υπόψη:

Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
Tις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α’ /28-6-2007)
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
Την με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας με θέμα : «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2016, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 5420/22-2-2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.»
To υπ΄ αριθμ. 16885/15-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο)»
To υπ’ αριθμ. 19874/8-6-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση σύναψης πεντακοσίων σαράντα (540) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ενενήντα οκτώ (98) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80(ΦΕΚ 134 τ. A’/17.07.1980)
Τις διατάξεις του Β.Δ. 16 /1966 περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων, όπως ισχύει.
Tη με αριθμ. πρωτ. 9153/18-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού των τμημάτων της Μουσικής Σχολής, του Εικαστικού Εργαστηρίου και των τμημάτων σκακιού και παραδοσιακών χορών για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» του Δήμου Ιεράπετρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.524/1980.
Τις ανάγκες της Μουσικής Σχολής, του Εικαστικού Εργαστηρίου και των τμημάτων σκακιού και παραδοσιακών χορών Iεράπετρας.
Τον ΟΕΥ (ΦΕΚ τ.Β 2244/19-10-2015 ) της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίου, συνολικού αριθμού δεκαεννιά (19) ατόμων, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για εννιά (9) μήνες για τους μουσικούς, ενώ για οκτώ (8) μήνες για τους εικαστικούς, για τον καθηγητή σκακιού και τον δάσκαλο παραδοσιακών χορών.
Πίνακας Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά α/α θέσης)
Α/Α Θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων
1 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα

Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Πιάνο Eννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 3
2 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Κιθάρα Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
3 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα : Μονωδία –Χορωδία Ωδική Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2
4 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα : Διδασκαλία θεωρητικών Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
5 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Παραδοσιακών Οργάνων Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 2

6

Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Μονωδία – Τραγούδι (Μουσικό Θέατρο κ.λ.π.) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
7 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Φλάουτο

Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

8 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Πνευστά (ξύλινα όργανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
9 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα:

Πνευστά (χάλκινα όργανα)
Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1
10 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Μουσικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Κρουστά (Ντραμς-τύμπανα) Εννιά (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

11 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Ζωγράφος

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 1

12 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Αγιογράφος

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

13 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Εικαστικός Καλλιτέχνης ειδικότητα: Γλύπτης -Κεραμίστας

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

14 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Καθηγητής σκακιού Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

15 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρα Δάσκαλος παραδοσιακών χορών Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά α/α θέσης)
Α/Α Θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

επαρκείς μουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

11,13

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Κάτοχοι πτυχίων Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση τη Ζωγραφική ή τη Γλυπτική.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης καλλιτεχνικής ειδικότητας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Εγγεγραμμένος καλλιτέχνης αντίστοιχης ειδικότητας ή τριετής (3) αποδεδειγμένη συμμετοχή σαν εικαστικός σε εικαστικά εργαστήρια ή εργαστήρια Τεχνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα )

επαρκείς εικαστικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες

12

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δίπλωμα ή πτυχίο αντίστοιχης σχολής καλλιτεχνικής ειδικότητας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

Τριετής (3) αποδεδειγμένη συμμετοχή σαν εικαστικός σε εικαστικά εργαστήρια ή εργαστήρια Τεχνών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα )

επαρκείς εικαστικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόμενες.
14 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Προπονητή σκακιού Ανώτατου ή Ανώτερου Ιδρύματος ή Προπονητικό τίτλο της FIDE ή Βεβαίωση ΙΕΚ με ειδικότητα προπονητή σκακιού ή εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Προπονητού της Ε.Σ.Ο. ή Πανελλήνια διάκριση ή 2ετή εμπειρία για εκμάθηση σκακιού

.ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα )

επαρκείς γνώσεις σκακιού προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

15

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο σχολής χορού με εμπειρία στους παραδοσιακούς χορούς αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων για την εκμάθηση παραδοσιακών χορών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το ζητούμενο πτυχίο είναι ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, είναι απαραίτητη επιπλέον και η κατάθεση εκ μέρους των υποψηφίων και του τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ A‘ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα )

επαρκείς γνώσεις παραδοσιακών χορών προσηκόντως αποδεικνυόμενες.

Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον α/α θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, Ιεράπετρα, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 3-8-2016 έως και 12-8-2016.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς Επιτροπής Επιλογής που ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 9153/18-7-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία και θα συνεδριάσει στα γραφεία Δ/νσης της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, την Τρίτη 23-8-2016.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής επιλογής.

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά, αποκλείονται από την Επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αναλυτική προκήρυξη από τα Γραφεία της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας 2842340389 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842090010 (Μουσική Σχολή Ιεράπετρας, 14.00-20.00).

H Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρυσούλα (Xρύσα) Χατζημαρκάκη

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας