Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης

8 Προβολές

Η τηλεφωνική έρευνα διενεργήθηκε από 2 έως 27 Απριλίου 2012 σε δείγμα 300 επιχειρήσεων (~5% των εγγεγραμένων επιχειρήσεων).

Σε σχε?ση με την προηγου?μενη ε?ρευνα που διενεργη?θηκε το 2011 επιβεβαιω?νεται για μια ακο?μα φορα? η σοβαρο?τατη μει?ωση της οικονομικη?ς δραστηριο?τητας κατα? τη δια?ρκεια του 2011 σε σχε?ση με το 2010. Η μει?ωση στη ζη?τηση αγαθω?ν και υπηρεσιω?ν συνεχι?ζει να ει?ναι ε?να απο? τα σοβαρο?τερα προβλη?ματα που αντιμετωπι?ζουν οι επιχειρη?σεις. Τα ποσοστα? μει?ωσης του τζι?ρου των επιχειρη?σεων συνεχι?ζουν να ει?ναι σοβαρο?τατα με τα?σεις περαιται?ρω επιδει?νωσης – περισσο?τερο απο? το 67% των επιχειρη?σεων δηλω?νει πτω?ση τζι?ρου ι?ση η? μεγαλυ?τερη απο? 30%. Το ποσοστο? αυτο? η?ταν 32% πριν απο? ε?να χρο?νο.

Συνεχι?ζεται ραγδαι?α η επιδει?νωση στις δανειακε?ς και ασφαλιστικε?ς υποχρεω?σεις των επιχειρη?σεων σε ποσοστο? 49,51% και 46,28% αντι?στοιχα. Τα ποσοστα? αυτα? η?ταν 35% και 38% πριν απο? ε?να χρο?νο. Σοβαρο?τερο προ?βλημα εξακολουθει? να ει?ναι οι φορολογικε?ς υποχρεω?σεις των επιχειρη?σεων οι οποι?ες ε?χουν επιδεινωθει?. (55,19% απο? 53% πριν απο? ε?να χρο?νο)

Η ε?λλειψη ρευστο?τητας αλλα? και η πτω?ση τζι?ρου 37% και 38% αντι?στοιχα αναδεικνυ?ονται σε παρα?γοντες οι οποι?οι θα καθορι?σουν το με?λλον των επιχειρη?σεων στο α?μεσο με?λλον αφου? οι επιχειρηματι?ες τα θεωρου?ν ως τα σημαντικο?τερα προβλη?ματα που αντιμετωπι?ζουν ση?μερα.

Η συντριπτικη? πλειοψηφι?α (88,78%) των επιχειρη?σεων ε?χει την α?ποψη ο?τι η επιβολη? νε?ων/ ε?κτακτων φο?ρων εισφορω?ν η? τελω?ν δεν θα βοηθη?σει στο να αυξηθου?ν τα δημο?σια ε?σοδα. Λι?γο μικρο?τερο ποσοστο? αλλα? εξι?σου συντριπτικο? (81,91%) πιστευ?ει ο?τι η μει?ωση των αμοιβω?ν των εργαζομε?νων δεν θα βοηθη?σει στην ανταγωνιστικο?τητα των επιχειρη?σεων.

Ανησυχι?α προκαλει? το ποσοστο? των επιχειρη?σεων που θεωρει? ο?τι εντο?ς του 2012 θα αναγκαστει? να κλει?σει (17,32% ΝΑΙ και 23,53% ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ). Αυτο? το στοιχει?ο απο? μο?νο του αποτυπω?νει την δραματικη? κατα?σταση της τοπικη?ς αγορα?ς του νομου? μας.

Ενδεικτικο? της δια?χυτης απογοη?τευσης στις επιχειρη?σεις ει?ναι το ο?τι σε ποσοστο? 62% δεν θεωρου?ν ο?τι δι?νεται λυ?ση στο χρε?ος της χω?ρας ακο?μα και μετα? απο? το “κου?ρεμα” των Ελληνικω?ν ομολο?γων της 21ης Φεβρουαρι?ου 2012.

Απο? τα στατιστικα? στοιχει?α του Μητρω?ου του Επιμελητηρι?ου Λασιθι?ου συνα?γεται ευ?κολα ο?τι υπα?ρχει σοβαρο?τατη μει?ωση στο ρυθμο? ανοι?γματος νε?ων επιχειρη?σεων αλλα? και αυ?ξηση στο ρυθμο? κλεισι?ματος των επιχειρη?σεων σε ο?λα τα τμη?ματα.

Ολόκληρη η έρευνα σε μορφή pdf παρακάτω.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης