Εσωκομματικές Εκλογές-Εκλογή Αντιπροσώπων (συνέδρων) για το 10ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

16 Προβολές

Κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές, δικαίωμα εκλέγειν έχουν τα μέλη του κόμματος, υπό τις ακόλουθες διακρίσεις:

Για την εκλογή του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των Μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων (συνέδρων) για το Εθνικό Συνέδριο δικαίωμα εκλέγειν σε κάθε Δημοτική Τοπική Οργάνωση έχουν:

1.-Τα παλαιά μέλη του κόμματος που επαναβεβαίωσαν την κομματική τους ιδιότητα κατά την εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

2.-Τα νέα μέλη του κόμματος που εγγράφηκαν σ΄ αυτό και ψήφισαν κατά την εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

3.-Τα παλαιά μέλη του κόμματος που δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 20ης Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επαναβεβαιώσαν την κομματική τους ιδιότητα έως την 11η Μαρτίου 2016, μέσω της ειδικής φόρμας επαναβεβαίωσης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του κόμματος www.nd.gr και κατέβαλαν τη χρηματική συνδρομή των τριών (3) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος.

4.-Τα νέα μέλη του κόμματος που εγγράφησαν σ΄ αυτό έως την 11η Μαρτίου 2016, μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής νέου μέλους που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του κόμματος www.nd.gr και κατέβαλαν τη χρηματική συνδρομή των τριών (3) ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του κόμματος.

5.-Τα μέλη της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. που: α)έχουν συμπληρώσει τα 18ο έτος της ηλικίας τους, β) κατοικούν, σπουδάζουν ή εργάζονται στην περιοχή ευθύνης της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης, γ)έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Για την εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης, δικαίωμα εκλέγειν σε κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση έχουν μόνο τα μέλη του κάθε Θεματικού Τομέα Δράσης και μόνον για τον Υπεύθυνο του Τομέα στον οποίο ανήκουν, τα οποία είναι γραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που θα συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του κόμματος.

Για την εκλογή του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης, δικαίωμα εκλέγειν έχουν μόνο τα πρόσωπα τα οποία είναι γραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο (κατάλογος ειδικού Εκλεκτορικού Σώματος) που θα συνταχθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του κόμματος.

Χρονοδιάγραμμα υποβολής υποψηφιοτήτων:

– Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Για την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 1 που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την κατά τόπο αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.

Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται : Α)Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής) και Β)το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 2 που ο υποψήφιος προμηθεύεται από την κατά τόπο αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και υποχρεούται να έχει σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο. που είναι γραμμένα στον εκλογικό κατάλογο και δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου.

– Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Για την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 3 που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).

Υπενθυμίζεται ότι, μέλος του κόμματος δεν μπορεί να θέσει ταυτόχρονη υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. και του Μέλους ΔΗΜ.Τ.Ε.

– Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Aντιπροσώπου (Συνέδρου) της Νομαρχιακής Οργάνωσης στο Εθνικό Συνέδριο υποβάλλεται στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε. εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016 έως την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου

2016. Για την κατάθεση της δήλωσης υποψηφιότητας χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 8 που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την Ν.ΕΦ.Ε. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).

– Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Υπευθύνου Θεματικού Τομέα Δράσης της Νομαρχιακής Οργάνωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 ώρα της Δευτέρας, 21 Μαρτίου 2016, μέχρι την 20:00 ώρα της Τετάρτης, 23 Μαρτίου 2016. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 20, που προμηθεύεται ο υποψήφιος από τη Ν.ΕΦ.Ε. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτεται, φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής).

– Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του Προέδρου της Νομαρχιακής Οργάνωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 17:00 της Τρίτη, 12 Απριλίου 2016 μέχρι την 19:00 ώρα της Πέμπτης 14 Απριλίου 2016. Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 25 που προμηθεύεται ο υποψήφιος από τη Ν.ΕΦ.Ε. Στην δήλωση υποψηφιότητας επισυνάπτονται: Α)Φωτοτυπικό αντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας του υποψήφιου (ή της προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αστυνομικής αρχής) και Β)Το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 26 ή το ειδικό ΕΝΤΥΠΟ 27 αντίστοιχα, που ο υποψήφιος προμηθεύεται από τη Ν.ΕΦ.Ε. και υποχρεούται να το προσκομίσει σωστά και πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από: α) Είκοσι (20) μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης (ΝΟ.Σ.) που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου, εφ’ όσον αυτός είναι μέλος της ΝΟ.Σ και β) Τριάντα (30) μέλη της Νομαρχιακής Συνέλευσης (ΝΟ.Σ.) που δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου υποψήφιου, εφ’ όσον αυτός δεν είναι μέλος της ΝΟ.Σ.

Χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής εσωκομματικών εκλογών:

Κυριακή 3 Απριλίου 2016: από την 10:00 έως την 19:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, των Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών καθώς και των Αντιπροσώπων (Συνέδρων) στο 10ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Η διαδικασία για την εκλογή των Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο., των Μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. και των Αντιπροσώπων (Συνέδρων) της Νομαρχιακής Οργάνωσης στο Εθνικό Συνέδριο του κόμματος θα διενεργηθεί στα γραφεία των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, για οποιονδήποτε λόγο, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα καθορισθεί, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., που αποστέλλεται στην οικεία Ν.ΕΦ.Ε., το αργότερο την Τετάρτη, 16 Μαρτίου

2016 (και προωθείται την ίδια μέρα από την Ν.ΕΦ.Ε. στην Γραμματεία Οργανωτικού) με σχετική απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού.

Οι τρεις παραπάνω εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, τις ίδιες ώρες και υπό την εποπτεία της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. Για καθεμία από αυτές υπάρχει ξεχωριστή κάλπη και ξεχωριστά ψηφοδέλτια.

Τετάρτη 6 Απριλίου 2016: από την 16:00 έως την 20:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης των Νομαρχιακών Οργανώσεων.

Η διαδικασία για την εκλογή των Υπευθύνων των Θεματικών Τομέων Δράσης θα διενεργηθεί στα γραφεία των Νομαρχιακών Οργανώσεων του κόμματος (Γουρνιών 15, 1ος όροφος, 721 00, Άγιος Νικόλαος).

Κυριακή 17 Απριλίου 2016: από την 08:00 έως την 14:00 ώρα, θα διεξαχθεί η εκλογή των Προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων.

Η διαδικασία για την εκλογή των Προέδρων Ν.Ο. θα διενεργηθεί στα γραφεία των Νομαρχιακών Οργανώσεων του κόμματος (Γουρνιών 15, 1ος όροφος, 721 00, Άγιος Νικόλαος)

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

– οι Νέες Εγγραφές ή Επαναβεβαιώσεις Μελών γίνονται ηλεκτρονικά και μόνο στην ιστοσελίδα members.nd.gr το αργότερο μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016.

– Από την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 έως την Κυριακή 24 Απριλίου 2016 θα διεξαχθούν οι εργασίες του 10ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας NO.Δ.Ε.: 6972 8888 49 και 6987 6668 60

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ιδιαίτερα έντονος και με μεγάλη διάρκεια σεισμός στη Σητεία
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ Α Ε Σ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήρια Επιστολή του Δημοτικού Σχολείου Σφάκας
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΗΠΙΟΤΕΡΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
ΛΑΣΙΘΙ
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Η χρήση της μάσκας ατομικής προστασίας και μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς του COVID 19 στον χώρο της σχολικής κοινότητας».
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Τα θέματα της Ιεράπετρας στην ατζέντα της συνάντησης του Δη-μάρχου Ιεράπετρας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
ΣΗΤΕΙΑ
Υλική βοήθεια στους 19 διασωθέντες από το ναυάγιο ανοιχτά της Κρήτης
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
ΚΡΗΤΗ
Ρέθυμνο: Ο ιερέας που δικάζεται για το κήρυγμα κατά της μάσκας, δεν την φόρεσε ούτε στο δικαστήριο
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ταχυδρομικά πακέτα μικροποσοτήτων σπόρων που αποστέλλονται σε ιδιώτες από τρίτες χώρες.