Ελλειψη καθηγητών στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας?

27 Προβολές

Στις 29.11.2013 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχης Οικονομικών και Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική επιστολή-διαμαρτυρία του Συλλόγου Γονέων ΕΠΑΛ Ιεράπετρας σχετικά με την έλλειψη καθηγητών στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας.
Παρά τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν θα υπήρχαν κενά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ότι οι μαθητές της Γ΄ τάξης θα ολοκλήρωναν την ειδικότητα που είχαν επιλέξει, ο Σύλλογος Γονέων ΕΠΑΛ Ιεράπετρας είχε καταγγείλει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας όπως και σε άλλα σε όλη την Ελλάδα, από την έλλειψη καθηγητών σε σημαντικές ειδικότητες με αποτέλεσμα να χάνονται καθημερινά πολλές ώρες διδασκαλίας.
Στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, δυόμισι μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης Υγείας του Νοσηλευτικού Τμήματος και της Βρεφοκομίας δεν έχουν παρακολουθήσει ακόμα βασικά μαθήματα πανελληνίων, όπως ανατομίας και παθολογίας, στα πολυμελή τμήματα της μηχανολογίας οι ανάγκες ανέρχονται σε 50 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα και για το μάθημα της φυσικής υπολείπονται 12 ώρες την εβδομάδα.
Ο Σύλλογος Γονέων ΕΠΑΛ Ιεράπετρας κάνει έκκληση για άμεση λύση του σοβαρού αυτού προβλήματος, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες μάθησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1852/17.12.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 13998/ΙΗ ΕΞ/31.1.2014 απάντηση:

«Ο προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον προγραμματισμό για τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικού προσωπικού για τη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3528/2007, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως ισχύει, και στην οποία αναφέρεται:
«Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στο σύνολο των φορέων.».
Για την κάλυψη των λειτουργικών κενών της εκπαίδευσης, τα οποία προκύπτουν λόγω εκπαιδευτικών αδειών, αναρρωτικών αδειών, αδειών κύησης-λοχείας, αποσπάσεων εκπαιδευτικών και γενικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή να καλυφθούν λόγω της υφιστάμενης δημοσιονομικής συγκυρίας, το Υ.ΠΑΙ.Θ., μετά την ολοκλήρωση των διορισμών μόνιμου προσωπικού, των αποσπάσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 21 του Ν. 3475/2006 περί συμπλήρωσης ωραρίου και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 περί απόσπασης πλεονάζοντος προσωπικού, μεριμνά για την άμεση πρόσληψη-τοποθέτηση αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
Αναφορικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να καλυφθούν τα κενά των καταργημένων ειδικοτήτων και να ολοκληρωθεί η φοίτηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, στους τομείς και τις ειδικότητες που έχουν επιλέξει, ο ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) προβλέπει, στο αρ.82 παρ. 5, ότι «για το σχολικό έτος 2013-2014 και για την ολοκλήρωση της φοίτησης στις ειδικότητες της Β’ τάξης ΕΠΑΣ και Γ’ τάξης ΕΠΑΛ, μπορεί να προσλαμβάνεται ωρομίσθιο προσωπικό από τις ανωτέρω καταργούμενες ειδικότητες». Μετά την έκδοση της αριθμ.124065/Δ2/6-9-2013 Υ.Α. κύρωσης του πίνακα ωρομισθίων εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν βάσει του ως άνω Νόμου, οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης προχώρησαν στην πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων αλλά και της φοίτησης για το τρέχον σχολ. έτος.
Το πρόβλημα που προέκυψε σε πολλές Δ/νσεις από την εξάντληση των υποψήφιων ωρομισθίων εκπ/κών διαφόρων ειδικοτήτων πολύ σύντομα μετά την κύρωση του ως άνω πίνακα, και το οποίο οφείλεται στο μειωμένο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι εκπ/κοί για την υποβολή αιτήσεων ωρομισθίου, αντιμετωπίστηκε μέσω τοπικών προκηρύξεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιδιωτών. Καθώς ακόμη και αυτό το μέτρο δε στάθηκε ικανό να πληρώσει τις υφιστάμενες ανάγκες, προβλέφθηκε η διάθεση προσωπικού για παροχή εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 46 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α/17-9-2013): «το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ εντός της ίδιας Δ/νσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013-2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή».
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, με τις αρ.124069α/Δ2/6-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ9-85Ζ), 138617/Δ2/27-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΥΨ5), 155310/Δ2/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘ9-ΨΜ7), 164210/Δ2/31-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΞΧ9-Λ17) και 180206/Δ2/25-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ9-5ΙΥ) Υπουργικές Αποφάσεις προχώρησε στην πρόσληψη τετρακοσίων τεσσάρων (404) προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων.
Επιπλέον με τις αρ. 188236/Δ2/6-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΠ9-ΝΚ3), 3440/Δ2/13-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ6Ζ9-7Ι6) και 11441/Δ2/28-1-2014 (ΑΔΑ:ΒIΨI9-ΝΝΚ) Υ.Α., που εξεδόθησαν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εκπαιδευτικών δράσεων του Ε.Σ.Π.Α., προσελήφθησαν χίλιοι πεντακόσιοι τριάντα εννέα (1539) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους και μειωμένου ωραρίου διαφόρων ειδικοτήτων. Με τις ως άνω προσλήψεις εκτιμάται ότι καλύφθηκαν στο σύνολό τους τα εκπαιδευτικά κενά της επικράτειας, όπως αυτά καταχωρίστηκαν από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. [Σύμφωνα με το από 19-12-2013 Υ.Σ. της Δ/νσης Προσωπικού Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. όπως επικαιροποιήθηκε (29-1-2014)].
Συγκεκριμένα, στη ΔΙΔΕ Λασιθίου προσελήφθησαν 49 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου εκ των οποίων ένας (1) ΠΕ01, δεκαοκτώ (18) ΠΕ02, έξι (6) ΠΕ03, πέντε(5) ΠΕ04.01, δύο (2) ΠΕ04.02, ένας(1) ΠΕ06, τρεις(3) ΠΕ15, ένας(1 )ΠΕ16.01, ένας (1) ΠΕ17.02, ένας(1) ΠΕ17.03, δύο (2) ΠΕ17.06, ένας (1) ΠΕ17.07, ένας (1)ΠΕ17.08, τρεις (3) ΠΕ18.18, ένας(1) ΠΕ19 και δύο(2) ΠΕ20. Επιπρόσθετα, προσελήφθησαν επτά (7) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου, εκ των οποίων ένας (1) ΠΕ04.01, δύο(2) ΠΕ06, ένας (1) ΠΕ09, ένας(1)ΠΕ14.04, ένας(1) ΠΕ17.03 και ένας(1) ΠΕ 17.06.
Ο αριθμός των προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υπαγορεύτηκε από τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 201068/Δ2/31-12-2013 Υ.Α. ανακατανομής πιστώσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπ/κων Α’θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2013-2014. Ειδικά για τις καταργημένες ειδικότητες έχει διατεθεί το σύνολο των πιστώσεων που έχει κατανεμηθεί με την ανωτέρω Υ.Α.
Σας γνωρίζουμε ότι δεν έτυχε έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Π.Υ.Σ. 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) το αριθμ.172385/Δ1/13-11-2013 αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη χορήγηση 1.500 συμπληρωματικών πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το τρέχον σχολικό έτος.
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα και με τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί, καταβάλλει τη μέγιστη προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ούτε στην αρχή αλλά ούτε και στη διάρκεια του σχολικού έτους και να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.»

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πρωτόγνωρη η φετινή εορτή της Αγίας Αικατερίνης
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Η Θεία Λειτουργία της Αγίας Αικατερίνης Πολιούχου Σητείας
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ο Εσπερινός της Αγίας Αικατερίνης σε ζωντανή μετάδοση
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Θετικός στον Covid19 o Γιάννης Πλακιωτάκης
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
ΣΗΤΕΙΑ
Εξιτήριο έλαβε ο αντιδήμαρχος κ. Αϊλαμάκης από το Νοσοκομείο
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Ερώτηση Θραψανιώτη για το Νοσοκομείο Ιεράπετρας
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
ΣΗΤΕΙΑ
3ο Πανελλήνιο Βραβείο για το Γυμνάσιο Χανδρά στον Διαγωνισμό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ενημέρωση πληγέντων παραγωγών Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τις ζημιές από την πλημμύρα το διάστημα 6 έως 11 Νοεμβρίου
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το Δήμαρχο Ιεράπετρας
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.
ΛΑΣΙΘΙ
Επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Γ. Στεφανάκη προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς που αποφάσισαν το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος της Πειραιώς στο Δήμο.