Εκδρομή στην Πελοπόννησο από το Σύλλογο Τριτέκνων Λασιθίου

21 Προβολές

Ο σύλλογός μας σε συνεργασία με το σύλλογο του νομού Ηρακλείου διοργανώνει εκδρομή στην Πελοπόννησο από 21-27 Μαρτίου. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο γραφείο, ανοικτά Τρίτη -Πέμπτη 6-8, τηλ 2841021290 ή στους Αντιπροσώπους σε όλο το νομό.

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ- (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ)- ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΣΠΑΡΤΗ-ΜΥΣΤΡΑΣ- ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ- ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ -ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 21-27/03/15
1η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αναχω?ρηση το βρα?δυ απο? Ηρα?κλειο με προορισμο? τον Πειραια?.

2η ημε?ρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ
Α?φιξη στο λιμα?νι του Πειραια?. Επιβι?βαση στο που?λμαν και αναχω?ρηση προς τον Ισθμο? της Κορι?νθου για καφε? και στην συνε?χεια η πρω?τη μας στα?ση στην Ιερα? Μονη? Μεγα?λου Σπηλαι?ου η οποι?α ει?ναι χτισμε?νη σε ε?να εντυπωσιακο? τοπι?ο στην ει?σοδο μιας φυσικη?ς σπηλια?ς. Αμε?σως μετα? επο?μενη μας επι?σκεψη στην Αγι?α Λαυ?ρα μια απο? της αρχαιο?τερες μονε?ς του ελληνικου? και κυρι?ως του πελοποννησιακου? χω?ρου γνωστη? ως ο το?πος ε?ναρξης της Ελληνικη?ς επανα?στασης του 1821, ενω? θα ε?χουμε ελευ?θερο χρο?νο για καφε? και φαγητο? ( προαιρετικα?) στα ιστορικα? Καλα?βρυτα που ση?μερα ει?ναι χαρακτηρισμε?να ως μαρτυρικο?ς οικισμο?ς. Απο? τα Καλα?βρυτα μπορου?με προαιρετικα? να πα?ρουμε τον Οδοντωτο? που πορευ?εται με τον Βουραι?κο? ποταμο? και να θαυμα?σουμε απαρα?μιλλες φυσικε?ς ομορφιε?ς στην διαδρομη? για το Διακοπτο?. Εκει? θα μας περιμε?νει το που?λμαν για τον τελικο? μας προορισμο?ς για ση?μερα την Πα?τρα. Προσκυ?νημα στον πολιου?χο της, Α?γιο Αντρε?α τον αποκαλου?μενο και ως « Πρωτο?κλητο». Α?φιξη στο ξενοδοχει?ο και τακτοποι?ηση στα δωμα?τια. Ελευ?θερος χρο?νος, δει?πνο διανυκτε?ρευση.

3η ημέρα: ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πρωινο?, προσκυ?νημα στον Α?γιο Αντρε?α και αναχω?ρηση για την περιοχη? που γε?ννησε τα πανανθρω?πινα ιδανικα? της ειρη?νης, και της ευγενου?ς α?μιλλας. Εκει? που οι αθλητε?ς αγωνι?ζονταν για ε?παθλο ε?να στεφα?νι αγριελια?ς, την Αρχαι?α Ολυμπι?α. Συνεχι?ζουμε για την Αγι?α Θεοδω?ρα. Δεκαεπτα? πελω?ρια δε?νδρα ξεπηδου?ν απο? τη στε?γη της, ενω? απο? τα θεμε?λια? της αναβλυ?ζουν τα νερα? ενο?ς κεφαλαριου?. Αφου? απολαυ?σουμε το θαυ?μα της φυ?σης και προσκυνη?σουμε, αναχω?ρηση για Καλαμα?τα. Το απο?γευμα α?φιξη στο ξενοδοχει?ο μας. Διανυκτε?ρευση.

4η ημέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πρωινο? και εν συνεχει?α θα αναχωρη?σουμε για Μυστρα? η ι?δρυση του οποι?ου συνδε?εται με την πρω?τη α?λωση της Κωνσταντινου?πολης το 1204. Η καστροπολιτει?α του Μυστρα? ει?ναι η καλυ?τερα σωζο?μενη βυζαντινη? πολιτει?α στον ελλαδικο? χω?ρο. Επο?μενη στα?ση η Σπα?ρτη, μια πο?λη γεμα?τη με δεντρο?φυτες λεωφο?ρους, πα?ρκα και καλοδιατηρημε?να δημο?σια κτη?ρια. Εδω? βρι?σκεται και το α?γαλμα του βασιλια? Λεωνι?δα. Επιστροφη? στην Καλαμα?τα. Ελευ?θερος χρο?νος, διανυκτε?ρευση.

5η ημέρα: ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ –ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ- ΣΠΑΡΤΗ
Προ?γευμα και αναχω?ρηση απο? το ξενοδοχει?ο για το Σπη?λαιο του Διρου?, το ωραιο?τερο λιμναι?ο σπη?λαιο του κο?σμου. Χωρι?ζεται σε τρι?α διαφορετικα? σπη?λαια: στο σπη?λαιο Bλυχα?δα που ει?ναι επισκε?ψιμο, και στα σπη?λαια Αλεπο?τρυπα και Kαταφυ?γι, τα οποι?α δε θα μπορε?σετε να τα επισκεφτει?τε, καθω?ς οι ε?ρευνες με?σα σε αυτα? δεν ε?χουν ολοκληρωθει?
ακο?μη. Θα θαυμα?σουμε τους μεγα?λους πολυ?χρωμους σταλακτι?τες και τους σταλαγμι?τες. Στην συνε?χεια αναχω?ρηση για
Ελευ?θερος χρο?νος για καφε?. Αμε?σως μετα? α?φιξη στο ξενοδοχει?ο μας στην Σπα?ρτη, ξεκου?ραση. Δει?πνο, διανυκτε?ρευση.?

6η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ
Μετα? το πρωινο?, αναχω?ρηση για Επι?δαυρο, που θα θαυμα?σουμε το αρχαι?ο θε?ατρο. Επο?μενη μας στα?ση στη πρωτευ?ουσα της Αργολι?δας το Ναυ?πλιο. Περιη?γηση στην γραφικη? πο?λη ο?που θα δου?με απο? κοντα? το ξακουστο? Παλαμη?δι το ενετικο? φρου?ριο που δεσπο?ζει στην πο?λη, το Μπου?ρτζι και το μικρο? φρου?ριο το οποι?ο ει?ναι κτισμε?νο σε νησι?δα. Επιβι?βαση στο που?λμαν με τελικο? προορισμο? μας στον Πειραια?. Επιβι?βαση στο πλοι?ο, τακτοποι?ηση στις καμπι?νες, διανυκτε?ρευση εν πλω.?
7η ημέρα:ΗΡΑΚΛΕΙΟ?
Α?φιξη στο λιμα?νι του Ηρακλει?ου. Τε?λος εκδρομη?ς.

Τελική τιμή σε κατάστρωμα το άτομο: 250€
Διαφορά τιμής σε ΑΒ4 το άτομο: 25€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
? Ακτοπλοι?κα? εισιτη?ρια σε τετρα?κλινες εσωτερικε?ς καμπι?νες ΑΒ4, Ηρα?κλειο Πειραια? Ηρα?κλειο ?
? Μεταφορε?ς με πολυτελε?ς κλιματιζο?μενα που?λμαν συ?μφωνα με το προ?γραμμα ?
? 4 διανυκτερευ?σεις σε επιλεγμε?να ξενοδοχει?α 3* και 4* με ημιδιατροφη? ( πρωινο? βραδινό καθημερινά)
? Μια διανυκτέρευση στο ASTIR PALACE 4*, στο κέντρο της Πα?τρας 2 διανυκτερεύσεις στο Pharae Palace 4*, στην Καλαμα?τα και μι?α νυ?κτα στο MANIATIS HOTEL 3*, στο κέντρο της Σπα?ρτη. ?
? Συνοδο?ς-Ξεναγο?ς του γραφει?ου μας ?
? Ασφα?λεια αστικη?ς ευθυ?νης ?
? Φ.Π.Α ?
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
?Ει?σοδοι και ξεναγοι? σε Μουσει?α αρχαιολογικου?ς χω?ρους, στο Σπη?λαιο του Δυρου?, Αρχαι?α Ολυμπι?α, Επι?δαυρο, Οδοντωτο?ς. ?
Σημει?ωση ?
? Ενδε?χεται να αλλα?ξει η σειρα? του προγρα?μματος για την καλυ?τερη διεξαγωγη? του, χωρι?ς να αλλα?ξει κα?τι απο? τα παραπα?νω ?
? Μινωικές γραμμές σε κατάστρωμα το άτομο:265€

? Διαφορά σε ΑΒ4 το άτομο:25€

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
ΛΑΣΙΘΙ
στην Καρδίτσα τα προϊόντα που συγκεντρώνει ο “ιστός”
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
ΚΡΗΤΗ
Σε τηλεδιάσκεψη ο Περιφερειάρχης Κρήτης με κυβερνητικούς παρά-γοντες για την καταγραφή και αποκατάσταση ζημιών από την πρόσφατη κακοκαιρία
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΣΗΤΕΙΑ
πρωτοβουλία συγκέντρωσης προϊόντων για τη στήριξη των μεταναστών στη Λέσβο
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
ΚΡΗΤΗ
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 41ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ομορφιάς
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστίες του ΕΕΕΕΚ Σητείας
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
ΚΡΗΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS: ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΤΕΣΤ COVID-19
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
ΑΠΟΨΕΙΣ
Βιβλιοκριτική στο βιβλίο του ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ανακρίνοντας παλιούς χάρτες
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Πανήγυρη Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Ακρωτηριανής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Τοπλού Σητείας
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ
ΣΗΤΕΙΑ
Ετήσιος απολογισμός έργων και δράσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Κ.Α.Σ