Ανανεώσεις των αδειών για αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια

17 Προβολές

Στις 16 Ιουνίου 2012 λήγει η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών χρήσης νερού από υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις, σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση της ΚΥΑ με θέμα: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού». Η κατάθεση των εγγράφων γίνεται στο αντίστοιχο τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας που είναι το αγροτεμάχιο το οποίο έχει τη γεώτρηση. Όσες άδειες δεν έχουν λήξη, θα πρέπει οι αγρότες να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ένα μήνα πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα. Οι αγρότες που έχουν στην κατοχή τους άδειες που δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης πρέπει οπωσδήποτε να τις ανανεώσουν. Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα, προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ και τις εγκυκλίους, είναι τα εξής:

1. Αίτηση – δήλωση που χορηγείται από τις Υπηρεσίες Περιφέρειας. .
2. Αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ (βεβαίωση πρώτης ηλεκτροδότησης) όπου δεν υπάρχει άδεια ή άλλης δημόσιας αρχής. .
3. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει κυριότητα ή συμφωνητικό μίσθωσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού.
4. Χάρτης (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη με τις ενότητες και τους κωδικούς των αγροτεμαχίων, ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (Χ, Ψ, Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και οι πλησιέστερες υφιστάμενες υδροληψίες σε ακτίνα 200 μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Eνώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ – ΠΑΣΕΓΕΣ για την προμήθεια των ανωτέρων ορθοφωτοχαρτών.
5. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο .
6. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εφόσον η ετήσια αντλούμενη ποσότητα νερού ξεπερνά τα 100.000 m³ ή περιβαλλοντική έκθεση για ποσότητα που δεν ξεπερνά τα 100.000 m³.
7. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητα του για την χρήση που αναφέρεται στην Αίτηση (χημική ανάλυση νερού από Πιστοποιημένο Εργαστήριο) .

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου.
9. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης σύστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.
10. Πληρεξούσιο έγγραφο όπου θα αναγράφονται όλα τα μέλη της ομάδας και ο νόμιμος εκπρόσωπός τους (μόνο για την περίπτωση ομαδικής πηγής υδροληψίας).
11. Απόσπασμα απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα αναγράφεται η σύμφωνη γνώμη του για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας (μόνο στην περίπτωση δημοτικής πηγής υδροληψίας) .
12. Πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος της παλαιάς γεώτρησης (εφόσον αυτή είναι ηλεκτροδοτούμενη) .

Για περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα