Ένταση στη Νεάπολη για τα 800.000 € που χάθηκα από το δημοτικό ταμείο

14 Προβολές

"Εμφύλιο πόλεμο" έχει προκαλέσει ανάμεσα στα μέλη του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης η περίφημη έκθεση του ορκωτού λογιστή που είχε εγκαίρως εντοπίσει στοιχεία κακοδιαχείρισης του δημοτικού ταμείου, από το οποίο «έκαναν φτερά» 800.000 ευρώ.<br /><br />Την ίδια ώρα που στα επίσημα πρακτικά του Συμβουλίου εμφανίζεται ότι ο ορκωτός λογιστής παρουσίασε στο Σώμα την έκθεση του πέρυσι το καλοκαίρι, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με δηλώσεις τους στην «Πατρίδα» ξεκαθαρίζουν ότι δεν είδαν ποτέ ούτε το λογιστή, ούτε το πόρισμα.<br /><br />Ήδη μάλιστα συλλέγουν στοιχεία με τα οποία θα αποδείξουν την ορθότητα των δηλώσεων τους για να τα καταθέσουν και στη Δικαιοσύνη, προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.<br /><br />Στο μεταξύ το μεγάλο ερώτημα είναι τι έπραξε η Δημοτική Αρχή όταν παρέλαβε την έκθεση του ορκωτού λογιστή, ο οποίος έδειξε με πολύ καθαρό τρόπο στοιχεία κακοδιαχείρισης του δημοτικού ταμείου.<br /><br />"Ούτε τον ορκωτό λογιστή είδαμε, ούτε το πόρισμά του"<br /><br />Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, η έκθεση του ορκωτού λογιστή διαβάστηκε στα μέλη του Σώματος στις 10 Ιουνίου, παρουσία του ίδιου του συντάκτη της, ο οποίος εμφανίζεται να απάντησε και σε διευκρινιστικές ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων.<br /><br />Ωστόσο δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι παρακολούθησαν τη συνεδρίαση, με δηλώσεις τους στην «Πατρίδα» ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ δεν είδαν ούτε τον ορκωτό λογιστή, ούτε το πόρισμα του. Οι ίδιοι σημειώνουν ότι αισθάνονται θιγμένοι από το γεγονός ότι εμφανίζονται να γνωρίζουν στοιχεία τα οποία δεν τους έχουν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και δηλώνουν αποφασισμένοι να αποδείξουν με κάθε τρόπο αυτά που υποστηρίζουν.<br /><br />Η έκθεση<br /><br />Μέχρι όμως να ξεκαθαριστεί ποιοι και πόσοι ήξεραν για το περιεχόμενο του πορίσματος, είναι σημαντικό να απαντηθεί ένα άλλο ερώτημα που τίθεται έντονα από την τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου: το πώς δηλαδή διαχειρίστηκαν αυτοί που πήραν στα χέρια τους το πόρισμα, τα στοιχεία τα οποία έδειξαν φαινόμενα κακοδιαχείρισης στο δημοτικό ταμείο και μάλιστα να απαντηθεί, με πολύ εύγλωττο τρόπο.<br /><br />Από τη στιγμή που η έκθεση του ορκωτού λογιστή έδειξε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά έμεναν εντελώς αδικαιολόγητα στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου, ότι δεν γίνεται διασταύρωση των οικονομικών στοιχείων ανάμεσα στο λογιστήριο και το ταμείο και ότι ο Δήμος λόγω αυτής της διαχείρισης χάνει επιτόκια καταθέσεων, τι άλλο θα έπρεπε να γράψει στο πόρισμα του ο ελεγκτής για να αντιληφθεί κάποιος ότι υπάρχει πρόβλημα το οποίο πρέπει να ερευνηθεί; Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν μέσα από τα στοιχεία αυτά φαίνεται καθαρά ότι δεν καταγράφεται μια «διαχειριστική ατέλεια» που εντοπίστηκε μόνο μια φορά, αλλά ότι πρόκειται για λάθη επαναλαμβανόμενα…<br /><br />Χαρακτηριστικά στην έκθεση του ορκωτού λογιστή αναφέρεται μεταξύ άλλων, ότι:<br /><br />“1) Δεν διενεργούνται κατά την διάρκεια της χρήσης συμφωνίες των ταμιακών διαθεσίμων με τα βιβλία και τα extrait της τράπεζας, ούτε καν σε μηνιαία βάση.<br /><br />2) Διαπιστώθηκαν μεγάλα καθημερινά υπόλοιπα ρευστών ταμειακών διαθεσίμων τόσο κατά την διάρκεια της χρήσης όσο και κατά το τέλος αυτής την 31.12.2009. Οι καθημερινές ανάγκες του Δήμου (ταμιακής υπηρεσίας) δεν δικαιολογούν την ύπαρξη καθημερινά μεγάλου ταμειακού υπολοίπου.<br /><br />Συνεπώς θα πρέπει να μένει στο ταμείο το απαραίτητα αναγκαίο υπόλοιπο που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των άμεσων ή και των πολύ βραχυπρόθεσμων αναγκών του Δήμου και αυτό για εύλογο ύψος χρηματικών ποσών και για μεγαλύτερα ποσά οι πληρωμές να γίνονται μέσω έκδοσης επιταγών σε βάρος αντίστοιχων τραπεζικών λογαριασμών όψεως.Το πλεονάζον και φυσικά μη αναγκαίο ποσό θα πρέπει να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό.<br /><br />Εσωτερικός έλεγχος<br /><br />Αναφορικά με την διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου ο ορκωτός λογιστής αναφέρει:<br /><br />“Ο Δήμος ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την πολυπλοκότητα του έργου που καλείται να εκτελέσει είναι ένα σύνολο λειτουργιών και δραστηριοτήτων που υλοποιείται μέσω των διαφόρων υπηρεσιών, διευθύνσεων με τα επί μέρους τμήματά των, οργάνων και γραφείων, η ανάπτυξη των οποίων περιλαμβάνεται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του.<br /><br />Συνεκτιμώντας όλες τις παραπάνω αναφερόμενες διαπιστώσεις του ελέγχου μας συμπεραίνουμε ότι είναι αναγκαίο στο μέτρο του δυνατού να αναδιαρθρωθούν η οργανωτική δομή, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες, που πρέπει να εφαρμόζονται από τους συμμετέχοντες με οποιαδήποτε ιδιότητα στην διαχείριση της περιουσίας του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας, με απώτερο σκοπό:<br /><br />Την εφαρμογή των διατάξεων, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α., του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του Δήμου.<br /><br />Την προσήλωση στους κανόνες που θέτει η διοίκηση<br /><br />Την διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου έναντι καταδολιεύσεως, απάτης, σπατάλης και αναποτελεσματικής χρήσης.<br /><br />Την αποτροπή και τον εντοπισμό διαχειριστικών ανωμαλιών και λαθών<br /><br />Την ακρίβεια και πληρότητα των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.<br /><br />Την έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών.<br /><br />Για να ανταποκριθεί δε στις ανάγκες του Δήμου πρέπει να εξασφαλίζει την τήρηση των θεμελιωδών αρχών αυτού που είναι:<br /><br />Επαρκής λογιστική οργάνωση<br /><br />Κατάλληλη μηχανογραφική υποστήριξη<br /><br />Διαχωρισμός των λειτουργικών διαδικασιών<br /><br />• Συναλλακτικής<br /><br />• Διαχειρίσεως και φυλάξεως της περιουσίας<br /><br />• Λογιστικής<br /><br />• Κατανομή αρμοδιοτήτων<br /><br />• Ικανότητα και ακεραιότητα του προσωπικού<br /><br />• Παραστατικά στοιχεία<br /><br />• Μέτρα προστασίας και φυλάξεως των περιουσιακών στοιχείων.<br /><br />Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας της σύστασης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πρεπει ο Δήμος, σε συνέχεια της σύστασης του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, να συντάξει κανονισμό λειτουργίας των διοικητικών μονάδων, με ανάθεση καθηκόντων και περιγραφές των καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία χρειάζεται για την διοίκηση και λειτουργία του”.

Κατηγορία : ΛΑΣΙΘΙ


Τελευταία Νέα
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Εξωραϊσμός του παραλιακού μετώπου της πόλης μας
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησε και η αποκατάσταση της λιθοκατασκευής του τοιχίου στο 2ο Δημοτικό
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τιμώντας τον Μανώλη Βακόντιο- Με την ευκαιρία 3 ετών από το θάνατο του
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
ΛΑΣΙΘΙ
Την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λασιθίου επισκέφτηκε ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους αγροτών της Κρήτης, με πρωτοβουλία και συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
ΚΡΗΤΗ
Ενημέρωση και αναμόρφωση των δασικών χαρτών στην Κρήτη- Όχι στην ιδιωτικοποίηση του Ενετικού Τμήματος του Λιμένος Ηρακλείου.
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις και τους βανδαλισμούς από υποστηρικτές του κατά συρροή δολοφόνου Δ. Κουφοντίνα σε πολιτικά γραφεία βουλευτών της Ν.Δ. στην Κρήτη