Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

28 Προβολές

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης συνεδριάζει, στις 13.00 το μεσημέρι της Δευτέρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου.

Τα θέματα

1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την ανάθεση της μελέτης «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδο­τούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της ΠΕΧ: Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Χ. και Τροποποίηση Μελέτης ασφάλισης για τα έργα: 1. Κατασκευή τμήματος Λάκκοι – Ομαλός 2. Κατασκευή δρόμου Αγιά – Πατελαρι – Γεράνι 3. Παράκαμψη Τοπολίων 4. Παρακαμψη Έλους» προϋπολογισμού 29.900,00 € με ΦΠΑ., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 12504/03-05-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων

2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΚΕΦΑΛΙ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ, 1Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΛΙΑ – ΚΑΤΣΟΜΑΤΑΔΟ», προϋπολογισμού 4.250.000,00 € (με το ΦΠΑ), και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 12574/07-05-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

3. Έγκριση αποτελέσματος της από 24/04/2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρων και πρανών στις με αριθμούς 13,14,15,20 και 22 οδούς του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ρεθύμνης» προϋπολογισμού 100.000 Ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3739/03-05-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

4. Έγκριση αποτελέσματος της από 24/04/2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός τάφρων και πρανών δευτερευόντων επαρχιακών οδών με αριθμούς 22, 23, 24, 25, 27, 31 και 32» στην Π.Ε. Ρεθύμνου προϋπολογισμού 200.000 Ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 3655/04-05-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου υποέργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Προϋπολογισμός: 6.400.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 39835/16749/30-04-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση 52ου Δημοτικού Σχολείου και 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου», αναδόχου «Κ/Ξ ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. – Ι. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 40078/16859/27-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

7. Εξέταση ένστασης του Μπαλοθιάρη Βασιλείου του Δημητρίου κατά του πρακτικού αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Λειτουργίας Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Ι.Μ. Ιεραπύτνης και Σητείας στην Ιεράπετρα», με προϋπολογισμό 342.469,95 ευρώ μαζί με ΦΠΑ., αποδοχή ή μη των προσφορών και έγκριση για την συνέχιση στην επόμενη φάση με το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19921/8537/30-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

8. Έγκριση πρακτικού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44568/18646/9-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

9. Έγκριση αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων & ελκυστικών ουσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου & Χανίων)» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.876.291,00 €. με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44602/18666/9-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

10. Έγκριση πρακτικού που αφορά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Λασιθίου – χρήση 2012», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 61.500 € με Φ.Π.Α. και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1557/26-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λασιθίου.

11. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εμπειρογνώμονα του έργου: «14 WALKER (ενέργεια 1.2)», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5845/07-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

12. Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος (preraid) στα ΕΛΤΑ Α.Ε και έγκριση διάθεσης πίστωσης 18.988,60 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 4947/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

13. Έγκριση δαπάνης 7.900 € (με Φ.Π.Α.) για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της 71ης επετείου για τη Μάχη της Κρήτης στην Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 12468/03-05-2012 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χανίων.

14. Αναστολή των με αριθμ. 103/2012 και 141/2012 αποφάσεων της Οικονομικής επιτροπής που αφορούν: «ʼσκηση ένστασης στη με αρ. 318/22-2-2012 απόφαση του Ι.Κ.Α. που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας του κ. Μπουρμπουδάκη Μιχαήλ του Δημητρίου» λόγω νέων στοιχείων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 41501/17424/04-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

15. Αποδοχή της αριθμ. 149/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που αφορά καταβολή αποζημίωσης από την Περιφέρεια Κρήτης στην Λυράκη Σοφία ως οικογενειακή παροχή ή άσκηση ενδίκων μέσων κατά αυτής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 41500/17423/02-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

16. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 09-05-2012 κατά την εκδίκαση αίτηση του Ιωάννη Λελάκη του Αντωνίου, περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5352/25-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

17. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 23-05-2012 κατά την εκδίκαση αίτηση των: α) Εμμανουήλ Σφυράκη του Κων/νου και β) Δήμητρας Σφυράκη του Κων/νου, περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων τους, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 6222/30-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

18. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 23-05-2012 κατά την εκδίκαση αίτηση των: α) Μαυρικάκη Χαρίλαου του Νικολάου και β) Ινώς θυγ. Νικολάου Μαυρικάκη, συζ. Μιχαήλ Αλεξάκη, περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5966/30-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

19. Αποδοχή αίτησης για εξάμηνη πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου της Εγγλέζου Μαρίας, σπουδάστριας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 42125/17625/10-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης

20. Έγκριση Νομικής στήριξης υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3573/08-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

21. Έγκριση αποτελέσματος του διενεργηθέντος πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων για το έτος 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 12959/08-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.

22. Κατακύρωση ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων πέντε θέσεων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χαμηλών ρύπων, φιλικά προς το περιβάλλον, με τύπο καυσίμου diesel για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7427/08-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

23. Έγκριση προϋπολογισμού δαπανών για τη συνδιοργάνωση μεταξύ της Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Ρεθύμνου και του Σκακιστικού Ομίλου Ανωγείων, του Πανελλήνιου σκακιστικού τουρνουά στα Ανώγεια, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3245/9-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

24. Τροποποίηση της αρ. 117/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την υπεκμίσθωση οικήματος για τη στέγαση αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ρεθύμνου, με την υπογραφή τριμερούς τροποποιητικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Ρεθύμνου της Π.Ε. Ρεθύμνου και του ιδιοκτήτη του ακινήτου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3838/10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

25. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για την Ενέργεια 1.2 “Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης Έργου”, στο πλαίσιο του έργου: “ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ Κρήτη – Κύπρος: Γαστρονομικός Τουριστικός Προορισμός (Κ1_1_06)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, προϋπολογισμού 40.650 € πλέον Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3677/04-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

26. Έγκριση δαπάνης ποσού 7.000 € για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού (fam trip) των Ιταλών ΜΜΕ & Επιχειρήσεων στην Κρήτη από 23 – 25/05/2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 261/10-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνου

27. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου στη δικάσιμο που έχει οριστεί στις 23-05-2012 κατά την εκδίκαση αίτησης Εμμανουήλ Βραστογαλάκη του Ιωάννη και της Σοφίας, περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση ακινήτων τους, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7366/08-05-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

28. Έγκριση αποτελέσματος της από 03-05-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός εισόδου αλιευτικού καταφυγίου Σισίου» προϋπολογισμού 30.700 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 7623/10-05-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

29. Έγκριση αποτελέσματος της από 24-04-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ» προϋπολογισμού 615.000 €, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 42997/17969/09-05-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

30. Έγκριση για τη διαφημιστική προβολή της Κρήτης σε διεθνή ηλεκτρονικά δίκτυα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 349/9-5-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

31. Έγκριση για τη διαφημιστική προβολή της Κρήτης σε συνδρομητικό πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό κανάλι, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 350/9-5-2012 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης