Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

18 Προβολές

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ.

Βα. Ζερβάκη Γιώργου με θέμα: «καταστροφή καλλιεργειών από υδροστρόβιλο στην περιοχή Γούδουρα Δήμου Σητείας

Ββ. Ορφανού Στέλιου με θέμα: «αντιπλημμυρικά έργα στο Γιόφυρο Ηρακλείου»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11049/16-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

– (εισηγητής ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Αθλητισμού κ. Συριγωνάκης Νίκος).

1.2 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής δεκατριών (13) ακινήτων του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων, που παραχωρήθηκαν δωρεάν στην Περιφέρεια Κρήτης, για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18717/24-01-2019 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαίρη)

1.3 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

1.4 Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 (προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – συμβάσεις μίσθωσης έργου), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης ΠΚ.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.3 και 1.4 θεμάτων η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Ελευθερίου Χρύσα).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση Προγράμματος Αθλητισμού – Πολιτισμού Περιφέρειας Κρήτης έτους 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19258/25-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

* ( εισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Φασουλάκης Κων/νος και ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Αθλητισμού κ. Συριγωνάκης Νίκος).

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση μελέτης εξασφάλισης Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου «Κατασκευή των έργων σύνδεσης του κόμβου Μουρνιών του Β.Ο.Α.Κ. με την πόλη των Χανίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15483/21-01-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Βουλγαράκης Απόστολος)

3.2 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ» στο ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (Αίτηση Χρηματοδότησης, Πίνακες), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19927/25-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

3.3 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Θραψανού» στο ΕΠ «Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (Αίτηση Χρηματοδότησης, Πίνακες) σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19944/25-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής των αριθμ. 3.2 και 3.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

3.4 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης για τον καθολικό αποκλεισμό του τμήματος της επαρχιακής οδού Αγία Βαρβάρα – Πανασός για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: “Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα Απομαρμά (Χ.Θ. : 22+170 έως Χ.Θ.: 29+990)”, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19772/25-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής των αριθμ. 3.2 και 3.3 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης)

3.5 α) Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», στο Υπομέτρο 4.3. «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», στην Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», της με αριθ. πρωτ. 4215/19-10-2018 Πρόσκλησης με Κωδ. στο ΟΠΣΑΑ: 4.3.1 / ΕΥΔΠ_96(1η), με την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΥΡΝΕ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) και β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων .

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

3.6 α) Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κρήτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» με τίτλο «Δράση 9.a.7: Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας» (Κωδ. Πρόσκλησης: ΕΤΠΑ-33 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2541, Έκδοση: 2/0), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης με τίτλο «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 1.134.996,68€ (με Φ.Π.Α.), όπως αυτή ισχύει σήμερα ή σε οποιαδήποτε μελλοντική σχετική πρόσκληση και β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων .

– (εισηγητής των αριθμ. 3.5 και 3.6 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΩΝ

4.1 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου έτους 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 279/16-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).

4.2 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Χανίων έτους 2019, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 542/21-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δασών ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).

4.3 Έγκριση Προγράμματος δασικών έργων – εργασιών και μελετών της Δ/νσης Δασών Λασιθίου έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δασών ΠΕ Λασιθίου.

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου κα Πελαγία Πετράκη).

5. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 7/25-06-2018, και 8/26-07-2018, συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Πιτσούλης Γιώργος).

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης