Συνεδρίαση περιφερειακού συμβουλίου

17 Προβολές

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 175 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Γ. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση παράτασης παραχώρησης ενός (1) μηχανήματος έργων (ισοπεδωτή) καθώς και ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου στο Δήμο Βιάννου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 52338/21-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

2. Έγκριση διακήρυξης και σύσταση επιτροπής δημοπρασίας του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Π.Ε. Ηρακλείου (καθαρισμοί ποταμών) – Α΄ Φάση», προϋπολογισμού 750.000,00 με ΦΠΑ & Αναθεώρηση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 47933/21-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

3. Έγκριση αποτελέσματος της από 18-12-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακού Ιατρείου Γαζίου», προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 52278/08-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

4. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Προστασία από πτώσεις βράχων & κατολισθήσεις», 4ο υποέργο του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας από επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κρήτης», προϋπολογισμού 5.600.00,00 ευρώ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 51944/21-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π. Κ..

5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Επισκευή – συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου που στεγάζει το Κτηνιατρείο Περάματος της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 11679/10-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – καθαρισμός τάφρων και πρανών επαρχιακού οδικού δικτύου (Ε.Ο. 3,4,9,10,11)», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 11821/10-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

7. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ» (1° υποέργο), Αναδόχου: ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 53022/28-12-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Ι.Ν. ΜΙΧ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΡΟΤΟΝΤΑΣ) ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ » Αναδόχου «Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 50655/10-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

9. α) Έγκριση συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στις Τουριστικές Εκθέσεις Ελσίνκι, Τελ Αβίβ, Πόζναν με κόστος 25.000,00 Ευρώ, β) Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης τουριστικής προβολής σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμη, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 279/03-01-2013 και 1530/15-01-2013 έγγραφα του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Χανίων.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης: α) 2.053,50 ευρώ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου, β) 2.490,00 ευρώ για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 364/04-01-2013 και 654/08-01-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, αντίστοιχα.

11. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων, κατά την δικάσιμο που έχει οριστεί στις 21-02-2013, για την εκδίκαση αίτησης ακυρώσεως της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «Βερβελάκης Α.Ε.Β.Ε», σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 348/07-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

12. Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων – μηχανημάτων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 1552/07-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

13. Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών (μελάνια εκτυπωτών, δισκέτες CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW) προϋπολογισμού 60.000 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 53013/1-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

14. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2012 – 2013 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 1560/15-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.

15. Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΑΛΑΥΡΑΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης. Τιμή εκκίνησης μισθώματος: (1.043,00) ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 746/11-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

16. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια: α) καυσίμων κίνησης μηχανημάτων – οχημάτων, β) ανταλλακτικών και ειδών συντήρησης μηχανημάτων – οχημάτων και γ) εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ πρωτ. 1529/15-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

17. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

§ για τα με αριθμ. 1 – 8 και 16 ο κ. Παπαδάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

§ για το αρ. 9 ο κ. Διαναντάκης Α. , Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Χανίων

§ για το με αρ.10 η κα Καούρη Στρατούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.

§ για το με αρ. 11 ο κ. Λυπάκης Γιώργος Νομικός Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης

§ για τα με αριθμ. 12-14 η κα Κουγιουμτζόγλου Ειρήνη, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού.

§ για το αριθμ 15 ο κ. Τσελέντης Γιάννης υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

§ για το αριθμ. 17 η κα Λιονή Μαρία, Πρόεδρος της Επιτροπής.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ΛΑΣΙΘΙ
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου