Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής? Περιφέρειας Κρήτης

25 Προβολές

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

B. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας & δέσμευσης πίστωσης για το έργο «Βελτιώσεις υποδομών του Θ.Χ.Π. Λασιθίου» προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού,

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3230/21-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

2. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας & δέσμευσης πίστωσης για το έργο «Εκσυγχρονισμός και Ενεργειακή Βελτίωση του Κέντρου Υγείας Τζερμιάδων» προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3233/21-02-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

3. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας & δέσμευσης πίστωσης για το έργο «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ» προϋπολογισμού 660.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 16315/6210/18-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

4. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Έργου: «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Σπηλίου», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 774/01-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

5. Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 64ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», αναδόχου Κ/ΞΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. – ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 14715/5611/19-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

6. Δέσμευση πιστώσεων έργου: «ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΗ» για 4 ΥΠΟΕΡΓΑ του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 17311/6523/19-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

7. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού, επιτροπής ενστάσεων και επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στα πλαίσια της πράξης: «ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΑΙΩΝ 2Ο υποέργο: προμήθεια εξοπλισμού για τον Παιδικό Σταθμό 30 θέσεων στον οικισμό Επισκοπής Δήμου Λαππαίων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 53274/130432/15-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

8. Ακύρωση της από 13-1-2009 δημοπρασίας του έργου «Αντικατάσταση δομικών στοιχείων από αμίαντο στις καπνοδόχους των σχολικών συγκροτημάτων Ν. Ηρακλείου (3η φάση)» προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11480/4359/ -2-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Υποδομών και Περιβάλλοντος.

9. Διάθεση ενός μηχανήματος εκσκαφέα φορτωτή και ενός φορτηγού οχήματος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στον καθαρισμό και βελτίωση της βατότητας των αγροτικών δρόμων με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 14740/5615/13-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος ασφαλείας του κτιρίου της ΔΤΕ Περιφέρειας Κρήτης στην Λασσαίας 1α στο Ηράκλειο Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15760/6013/15-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

11. Έγκρισης παράτασης της αριθ. 33/30-11-2012 σύμβασης για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με τo αρ. πρωτ.: 4593/07-02-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.

12. Έγκριση παράτασης της αριθ. 30/22-10-2012 σύμβασης ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων όπου στεγάζονται οι Διευθύνσεις της

Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4714/08-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Χανίων.

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6212/21-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Χανίων.

14. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕΛ στο Β Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου-Μεταβατική έδρας Λασιθίου (δικάσιμος 04-06-2013, κατά την εκδίκαση αγωγής του Ιωάννη Φαϊτάκη κατά της πρώην ΝΑ Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2097/31-01-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

15. Έγκριση δαπάνης 209,10 ευρώ για την επισκευή κλιματιστικού στα γραφεία της Π.Ε.Λ. στην Ιεράπετρα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3089/18-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

16. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού (Επίπλων και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) για τη λειτουργία του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας στο πλαίσιο του έργου ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ (αριθ. διακήρυξης 10690), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 91/1-2-2013 έγγραφο της Π.Ε. Ρεθύμνης.

17. Έγκριση δαπάνης για 3 ολοσέλιδες καταχωρήσεις στην εφημερίδα Cretanews με κόστος 6.150,00 ευρώ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 52/8-2-2013 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου.

18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000,00 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. Συγκρότηση επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. Συγκρότηση παραλαβής του έργου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 15378/5874/18-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

19. Λύση μίσθωσης Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 16974/6414/19-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.

20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18209/6857/22-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης

21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.500 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού 2013 ΚΑΕ 00.0072-0844, για δαπάνη συνδιοργάνωσης ημερίδας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2060/18-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης .

22. Πρακτική άσκηση των παρακάτω σπουδαστών ΤΕΙ στις Υπηρεσίες της ΠΕ Ηρακλείου: α) Μηλεούνη Παναγιώτη του Κων/νου, β) Τζανάκη Χαρίτωνα του Αντωνίου, γ) Βλαστού Γεωργίου, δ) Φανιουδάκη Γεωργίου σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 125705/51593/4-2-2013, 10499/4021/4-2-2013, 10500/4022/4-2-2013, 14033/5382/12-2-2013, έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης Π.Κ.

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη 13.345,50 ευρώ μετακόμισης των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ. και Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4145/22-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.

24. Έγκριση προκήρυξης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης δρόμου Γάζι- Ανω & Κάτω Καλέσα» 332.929,68 ευρώ με ΦΠΑ δέσμευσης πίστωσης για την ανάθεση της μελέτης και συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης,

σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 17462/6592/20-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου σύμφωνα με το με αρ πρωτ. 1482/22-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη 2800 ευρώ, για τα οδοιπορικά έξοδα και τις ημερήσιες αποζημιώσεις τριών υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης που πρόκειται να μεταβούν από 16 έως 20 Απριλίου 2012 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), για να συμμετέχουν στις συναντήσεις εργασίας (εκπαιδευτική, ανοιχτή και μεταξύ των εταίρων), καθώς και στην απολογιστική συνάντηση του πρώτου έτους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «eEnviPer – Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη 1116,59 ευρώ, για τη διενέργεια νομίμων επιδόσεων στα πλαίσια Πειθαρχικής Ανάκρισης, κατόπιν παραγγελίας σε Δικαστικό Επιμελητή, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για δύο μήνες δηλαδή έως 28/04/2013, για το έργο «Βελτιώσεις Κτιριακών, Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών – Εγκαταστάσεων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.

29. Εγκρίσεις μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

30. α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Λασιθίου- χρήση 2013», Προϋπολογισμός (55.000,00) ευρώ με το ΦΠΑ. β) Έγκριση των όρων προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού: «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Λασιθίου- χρήση 2013». γ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με τους αναπληρωτές της, για τη διενέργεια και αξιολόγηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. δ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Ν. Λασιθίου 2013», σύμφωνα με το αρ. πρωτ 2943/15-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΔΕΚΑ – ΒΙΑΝΝΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ», 1° υποέργο: Ολοκλήρωση βελτίωσης της οδού από την Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ 2+411, νέας χάραξης οδού από Χ.Θ 21+145 έως Χ.Θ 22+200 και κατασκευής κόμβων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10644/4072/18-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.

32. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Π.Κ. στη διοργάνωση εκδήλωσης προώθησης των αγροτικών προϊόντων και της Κρητικής γαστρονομίας στην Μόσχα (Ρωσία) και στο Κίεβο (Ουκρανία) κατά την διάρκεια υλοποίησης του Sympossiou από 13-17Μαρτίου 2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 185/25-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
4 νέοι μόνιμοι γιατροί στο νοσοκομείο Σητειας
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
ΛΑΣΙΘΙ
Αναπτυξιακά θέματα και έργα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου στη συνάντηση Περιφερειάρχη και Δημάρχου
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
ΣΗΤΕΙΑ
πρόσληψη προσωπικού από τον Αγροτικό Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Κρυών
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
VIDEO ΛΑΣΙΘΙ
Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης τίμησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την στήριξη τους με σύγχρονο εξοπλισμό εκπαίδευσης
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
ΛΑΣΙΘΙ
Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κρήτης ζήτησαν οι αγρότες της Ιεράπετρας για την διεκδίκηση πόρων για τις ζημιές
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
ΑΠΟΨΕΙΣ
Στ. Αρναουτάκης: «Οι Περιφέρειες είναι ο βατήρας για το μεγάλο άλμα της ανάπτυξης»
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
2.800 επενδύσεις στην Κρήτη από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2014-2020).
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
ΛΑΣΙΘΙ
Πρόσθετη χρηματοδότηση για την Ολοκλήρωση του Γηροκομείου Ιεράπετρας
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Χωρίς κατηγορία
Τα πάχη μου τα πάθη μου
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο Δημοτικού Σχολείου Πισκοκεφάλου