Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

15 Προβολές

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τετάρτη 25 Απριλίου 2012 και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 27-03-2012 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Ανωγείων» προϋπολογισμού 212.000 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2919/10-04-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
2. Ακύρωση της αρ. 122/2010 απόφασης Νομαρχιακής Επιτροπής Τεχνικών Έργων Ν.Α. Λασιθίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας (Σ.Π.) & η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Μελέτης: «Βελτίωση δρόμου Καλό Χωριό – Πρίνα – Μάλλες Π.Ε. Λασιθίου» και έκδοση νέας έγκρισης αυτών, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 23560/10-04-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση της οδού από την Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ 2+411, νέα χάραξη οδού από Χ.Θ. 21+145 έως Χ.Θ. 22+200 και κατασκευή κόμβων», 5° υποέργο του έργου: «Οδικός άξονας Ηράκλειο – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα», αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 29076/12400/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και κατεδάφιση παλαιού κτιρίου», αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 32390/13754/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
5. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων πρώην Δήμου Νίκου Καζαντζάκη Π.Ε. Ηρακλείου», αναδόχου «ΕΥΠΑΛΗΝΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 33652/14249/09-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
6. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Π.Ε. Χανίων», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Θ. – ΠΕΡΡΑΚΗΣ Γ.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9859/06-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
7. Κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έτους 2012», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2939/10-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
8. Έγκριση διάθεση πίστωσης 7564,50 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της για την προμήθεια σαρωτών (Scanners) οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα γραφεία του κ. Περιφερειάρχη, των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών και στις Κεντρικές Γραμματείες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 5573/20-03-2012 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Λασιθίου.
9. Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος (preraid) στα ΕΛΤΑ Α.Ε και έγκριση διάθεσης πίστωσης 18.988,60 € σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου για το έτος 2012, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 4947/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
10. Μη είσπραξη ποσού από ιδιοκτήτες φοινικοειδών, στα δένδρα των οποίων έγιναν εργασίες για την καταπολέμηση του ρυγχοφόρου από εργολάβο της Π.Ε. Λασιθίου το έτος 2010, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 2221/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμήμα Φυτ/κού & Ποιοτικού Ελέγχου Π.Ε. Λασιθίου.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 25.000 € για την έκδοση των πρακτικών του 10ου Κρητολογικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε στα Χανιά τον Οκτώβριο του 2006 από το Φιλολογικό Σύλλογο «Ο Χρυσόστομος», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10071/09-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
12. Έγκριση Νομικής στήριξης του Μιχαήλ Δεληγιαννάκη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 4947/03-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000 € για την προώθηση και προβολή της ιστοσελίδας www.rethymnon.gr της Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 182/06-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Ε. Ρεθύμνου.
14. Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια στηθαίων ασφαλείας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 37071/15696/18-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
15. Αποδοχή αίτησης για εξάμηνη πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου της Τσαπαρίδη Στυλιανής σπουδάστριας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή ΣΔΟ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 33387/14136/12-04-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης – Τμήμα Προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης.
16. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο δρόμο Καρτερός – Επισκοπή, α΄ φάση», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 14933/35331/9-4-2012 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
17. Έγκριση των πρακτικών III και IV της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας για την ανάδειξη του έργου: «Συλλογή, μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων εντός των ορίων του πρώην Δήμου Γουβών» προϋπολογισμού 13.503.078,41 € , σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
18. Έγκριση των σχετικών πρακτικών της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Χανίων για το έτος 2012 και άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών των οποίων οι προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το αριθμ. 10933/19-4-2012 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
19. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:
• για τα με αριθμ. 1-6 και 16-17 η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης κα Όλγα Παπαχατζάκη,
• για το αριθμ. 8 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής Λασιθίου κ. Γιάννης Πλέσσας,
• για το με αριθμ. 9 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου κα Ατσαλάκη Πόπη,
• για τα αριθμ. 10 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου κ. Μιχάλης Γιαπιτζάκης,
• για τα αριθμ. 11 και 18 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. κα Κάκια Αμουτζά,
• για το αριθμ. 12 ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας κ. Γιώργος Λυπάκης,
• για τα με αριθμ. 14 και 15 η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Μαρία Δαμιανάκη,
• για τα με 7, 13 και 19 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη