ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

28 Προβολές

Σας προσκαλούμε σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δήμος Αρκαλοχωρίου Βελτίωση Επ. Δρόμου Αρκαλοχώρι – Γαζέπι Μύλος – Νιπιδιτός» προϋπολογισμού 1.000.000 € με Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015») και σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 92897/38677/27-10-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
2. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανέγερση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου (Αγ. Ιωάννης), Δ. Ηρακλείου» προϋπολογισμού 1.800.000 € με Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 96599/40244/07-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
3. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Τεχνικών Απορρής όμβριων στο επαρχιακό δίκτυο της ΠΕΗ 2011» προϋπολογισμού 500.000 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 102091/42485/21-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
4. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτιώσεις κτηριακών, ηλεκτρομ/κών υποδομών – εγκαταστάσεων τοτ Γ.Ν. –Κ.Υ. Νεάπολης ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» προϋπολογισμού 230.000 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 21368/18-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
5. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ανακαίνιση και αλλαγή χρήσης Μ.Υ.Η.Σ» προϋπολογισμού 480.000 € με Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 26542/8-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
6. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δημοτική Οδός που ενώνει το Βόρειο Ανατολικό τμήμα του Δήμου Βάμου από επαρχιακή οδό (Νο 45) μέχρι δευτερεύουσα επαρχιακή οδό (Νο 46) και με δημοτική οδό Ξηροστερνίου – Αλμυρίδας» προϋπολογισμού 1.900.000 € με Φ.Π.Α. και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού, (μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»), σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 89840/37133/02-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
7. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 31-10-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης Ανωγείων (Β΄ και Γ΄ φάση) Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού 1.107.000 €, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 97281/40573/08-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
8. Τροποποίηση της αρ. 386/2011 απόφασης Οικονομικής επιτροπής με θέμα την «Έγκριση διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος: Φράγμα Ποταμών – Πατσός, προϋπολογισμού 50.000 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σε ότι αφορά την ημερομηνία δημοπράτησης, σύμφωνα με το 9814/18-11-2011 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου».
9. Κατακύρωση αποτελέσματος της από 02-11-2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Δρόμος συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος, 3ο υποέργο: Κατασκευή του δρόμου συνδετήριου άξονα των δρόμων Ηράκλειο – Βιάννος και Χουδέτσι – Πύργος», προϋπολογισμού 13.200.000 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 99561/41433/15-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
10. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Μάλεμε Χανίων», αναδόχου Πετράκη Γεώργιου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 25160/26-10-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
11. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ʼμεση αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Ν. Χανίων (5η Φάση 2010 – περιοχές Δήμου Μηθύμνης)», αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Σ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΣΚΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 25750/04-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Εγκατάστασης Travel Lift στο Λιμάνι της Σητείας», αναδόχου «Δ. Αλεξάκης και ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 19120/15-10-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου
13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών P.V.C. στο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΕΒ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 20834/11-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου
14. Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης για τη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της εργολαβίας: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Μεραμβέλλου, Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθίου χρήση 2010», αναδόχου «Μ. Μαραγκάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.», σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 20898/11-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και μηχανημάτων Περιφέρειας Κρήτης, για το έτος 2012 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000 € μαζί με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 98539/41091/10-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.
16. Έγκριση αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Ηρακλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000 € χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 98614/41126/10-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κρήτης.
17. Έγκριση αποτελέσματος Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 25956/10-11-2011 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού της Π.Ε. Χανίων.
18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού γραφείων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσοστού 23 %, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 27670/16-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
19. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων σφαιριδίων (αντανάκλασης) για το επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 20775/10-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης:
α) 1.682,35 €, για δαπάνες προβολής των τοπικών προϊόντων του Νομού, που έγιναν στα πλαίσια του Συνεδρίου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς που πραγματοποιήθηκε στο Ν. Λασιθίου
β) 2.300,00 €, για δαπάνες που σχετίζονται με το Περιφερειακό συμβούλιο που έγινε στη Νεάπολη υπό την αιγίδα της Π Ε Λασιθίου σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ.: 20773/10-11-2011 και 20774/10-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
21. Έγκριση δαπάνης ποσού 10.000 € για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων Μέλισσας, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
22. Λύση μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Αγροτικό Κτηνιατρείο Σπηλίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 9367/10-11-2011 συνημμένο έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
23. Αποδοχή αίτησης για εξάμηνη πρακτική άσκηση στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου των: α) Καλαμάκη Αικατερίνης – Νεκταρίας, σπουδάστριας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Σ.Δ.Ο., Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, β)Καπετανάκη Μιχαήλ, σπουδαστή ΤΕΙ Κρήτης Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, γ) Καυκιά Γεωργίου, σπουδαστή ΤΕΙ Κρήτης Σχολή ΣΤΕΦ, Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 92922/38685/27-10-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης
24. Διακοπή τηλεφωνικών συνδέσεων στην Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 21082/15-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
25. Τροποποίηση της με αριθ. 13/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τη συμπλήρωση και ένταξη στις συνδιοργανώσεις Πολιτιστικών Εκδηλώσεων από την Περιφέρεια Κρήτης με Φορείς, της συνδιοργάνωσης με την Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης της δράσης: «CINE – μαθήματα», προϋπολογισμού 10.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 539/09-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης.
26. Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειαρχών, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
27. Ορισμός δικηγόρου για να παραστεί ενώπιον του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ανάκληση της απόφασης, που αφορά στην παράταση σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης με το ΚΤΕΛ για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:
για τα με αριθμ. 1 – 14 η Γενική Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Περιφέρειας Κρήτης κα Όλγα Παπαχατζάκη
για τα με αριθμ. 15 – 18, 27 η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ε. κα Mαρία Ραπτάκη
για τα με αριθμ. 19, 20 και 24 ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου κ. Γιάννης Τσελέντης
για το με αριθμ. 21 η κα η κα Ε. Βολικού υπάλληλος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ηρακλείου
για το με αριθμ. 23 η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα Δαμιανάκη Μαρία,
για τo με αριθμ. 25 ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Σπύρος Επιτροπάκης
για τα με αριθμ., 22 και 26 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
Διαδικτυακή ομιλία από τη σελίδα μας «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος»
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή ομιλία από τη σελίδα μας «Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος»
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ Π. Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη» το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
ΚΡΗΤΗ
Η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη» το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
ΚΡΗΤΗ
Τιμήθηκε στα Χανιά η 107η επέτειος της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της Π.Ε. Λασιθίου για τα δειγματοληπτικά τεστ covid στους εργαζόμενους της
ΛΑΣΙΘΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ της Π.Ε. Λασιθίου για τα δειγματοληπτικά τεστ covid στους εργαζόμενους της
H “Μαϊμουνόσκαλα”
ΑΠΟΨΕΙΣ
H “Μαϊμουνόσκαλα”
Διαδικτυακή συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας στο 3ημερο Β2Β workshop εναλλακτικού τουρισμού στο Βέλγιο
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή συμμετοχή του Γεωπάρκου της Σητείας στο 3ημερο Β2Β workshop εναλλακτικού τουρισμού στο Βέλγιο
1 κρούσμα στο Νομό Λασιθίου από covid19
ΛΑΣΙΘΙ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
1 κρούσμα στο Νομό Λασιθίου από covid19
Οριστική απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας από το συμβούλιο της επικρατείας για την υπόθεση 4 των κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο δήμο Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Οριστική απόρριψη της προσφυγής του Δήμου Ιεράπετρας από το συμβούλιο της επικρατείας για την υπόθεση 4 των κοινοτήτων που εντάχθηκαν στο δήμο Σητείας