ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

17 Προβολές

Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου με σκοπό αφ’ ενός μεν να διοχετεύσει στην ελληνική αγορά φθηνά τραπεζικά προϊόντα αφ’ ετέρου δε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τα φυσικά προϊόντα να προσφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό.

Η ΕΤΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

¨ Εγγυήσεις σε δάνεια

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η οποία από την εκκίνησή της έως σήμερα έχει χορηγήσει εγγυήσεις σε περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις για δάνεια ύψους 5,5δις ευρώ, παρέχει από τον Ιούλιο του 2010 στην ελληνική αγορά το εγγυοδοτικό προϊόν «Εγγύηση χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών». Πρόκειται για το πιο έξυπνο και ευνοϊκό προϊόν στην ελληνική αγορά, αφού καλύπτει μέσω της εγγύησης βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επιχειρήσεων (δηλαδή την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών με σκοπό την παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων), με την χρήση μεσομακροπρόθεσμων δανείων διάρκειας 6 ετών και με περίοδο χάριτος 2 ετών. Σε διάστημα 18 μηνών έχουν εγκριθεί νέα δάνεια ύψους 111 εκατ. ευρώ σε 1707 επιχειρήσεις, ενώ το ίδιο διάστημα το τραπεζικό σύστημα της χώρας εμφανίζει αρνητικές ροές χρηματοδότησης 8δις ευρώ! Το επιτόκιο των εν λόγω εγγυημένων δανείων είναι το χαμηλότερο για τις σημερινές συνθήκες αγοράς και ανάλογα με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο από τις Τράπεζες μπορεί να κυμανθεί από 1,75% έως 7,75% (euribor 6 μηνών + περιθώριο από 0% – 6%).

Σε ένα λοιπόν αρνητικό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον όπου κυριαρχούν η δραστική μείωση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων καθώς και οι αυξανόμενες απαιτήσεις των ξένων προμηθευτών για πληρωμή της μετρητοίς, το εγγυοδοτικό αυτό προϊόν της ΕΤΕΑΝ,

απαντάει στις σημερινές συνθήκες της αγοράς με τον καλύτερο τρόπο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών των επιχειρήσεων με την προϋπόθεση βέβαια προσκόμισης νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών) εκ μέρους των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό το λόγο παρατάθηκε η ισχύς του έως τα τέλη του 2012.

¨ Δημιουργία και Διαχείριση Ταμείων συγχρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία

Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τρία (3) Ταμεία.

* Το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση, με ευνοϊκότατους όρους, επιχειρηματικών / επενδυτικών σχεδίων. Συγκεκριμένα θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας στοχευμένες δράσεις όπως πχ επενδύσεις που θα ενταχθούν στο νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011, επενδύσεις που έχουν σχέση με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, επενδύσεις που αφορούν θεματικό Τουρισμό, Αφαλάτωση, Πράσινες Υποδομές και Εφαρμογές, ΑΠΕ, Διαχείριση Απορριμμάτων, επενδύσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών, της εφοδιαστικής αλυσίδας κλπ. Το ΕΣΠΑ έχει συνεισφέρει συνολικά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 460 εκατ. ευρώ και μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών αναμένεται να μοχλευθούν από την τραπεζική αγορά διπλάσια ποσά. Ήδη από τον πρώτο διαγωνισμό 4 Τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) συμμετέχουν με 600 εκατ. ευρώ για την δημιουργία 5 Ταμείων Δανειοδοτήσεων. Με την προσθήκη και των κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ύψους 300εκατ. ευρώ (σχέση 2 : 1) αναμένεται να χορηγηθούν, μέσω των πέντε (5) Ταμείων Δανειοδότησης, ανακυκλούμενα δάνεια 900 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμης διάρκειας με ευνοϊκότατους όρους για τις σημερινές δύσκολες συνθήκες (διάρκεια από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος έως 2 έτη και επιτόκια που κυμαίνονται ανάλογα με το Ταμείο από 3,67% έως 4,53%). Η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ της ΕΤΕΑΝ και των 4 τραπεζών έλαβε χώρα την 28/9/2011 και οι Τράπεζες άρχισαν από τον Δεκέμβριο του 2011 να δέχονται αιτήματα υποψηφίων πελατών/επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα θα δημιουργηθεί Ταμείο Εγγυοδοσίας, με κεφάλαια ύψους 150 εκατ €, κεφάλαια που προέρχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Ταμείου αυτού είναι να χορηγεί εγγυήσεις σε κεφάλαια κίνησης και σε δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα με ή χωρίς κρατική ενίσχυση.

* Το «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον», , που καλύπτει την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδυτικών σχεδίων σε κτήρια για την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών και με ωφελούμενους τα φυσικά πρόσωπα, έχει προς διάθεση στην Ελληνική αγορά 776 εκατ. ευρώ (με τη συνδρομή του ΕΣΠΑ να ανέρχεται στο ποσό των 396 εκατ. ευρώ). Από αυτά 570 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή άτοκων δανείων, ενώ ποσό 206 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη με τη μορφή επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου μέρος του επιλέξιμου κόστους επένδυσης, για την κάλυψη του κόστους φακέλου και την κάλυψη δαπανών των ενεργειακών επιθεωρητών. Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ διενήργησε διαγωνισμό για την επιλογή Τραπεζών, που συμμετέχουν με 380 εκατ. ευρώ στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον». Με την προσθήκη και των κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (190 εκατ. ευρώ) υπάρχουν ποσά προς διάθεση, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, από το Ταμείο ύψους 570 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Φλεβάρη 2011 και έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή του τέσσερις Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς). Μέχρι το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους είχαν προεγκριθεί περίπου 21.357 δάνεια και έχουν εκδοθεί 9.120 αποφάσεις υπαγωγής προϋπολογισμού 97 εκατ. ευρώ. Ο αριθμός των συμβάσεων δανείων ανέρχεται σε 5.589 με το ύψος των δανείων να ξεπερνά τα 33 εκατ. ευρώ. Εκτός από το γεγονός ότι τα δάνεια χορηγούνται στα φυσικά πρόσωπα υπό μορφή άτοκων δανείων, σε όλες τις περιπτώσεις δίδεται και επιχορήγηση, που καλύπτει κατά 15% ή 35%, το επιλέξιμο κόστος του προϋπολογισμού της επένδυσης, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών.

* Το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ» αφορά τον τομέα αλιείας και η Δημόσια συνδρομή (35εκατ. ευρώ) προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός του είναι να καλύψει επενδυτικά σχέδια στην Αλιεία, σε επιχειρήσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων κλπ. Η ενεργοποίηση του Ταμείου ΕΝΑΛΙΟ αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Ακόμη, σημειώνεται ότι έχει υπογραφεί σχετική ΚΥΑ ίδρυσης του «Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» με συνδρομή του ΕΣΠΑ 150εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται η υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Τέλος, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχει ξεκινήσει σχετικές διαβουλεύσεις με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την σύνταξη ενός σχεδίου και την διερεύνηση του τρόπου αξιολόγησης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και ΚοινΣεπ με σκοπό τη δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας που θα διευκολύνει τη χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων της χώρας.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
ΚΡΗΤΗ
Το εμβόλιο της ελπίδας στη Γαύδο
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Παιδί & Έφηβος στην εποχή του COVID-19» (δωρεάν συμμετοχή)
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
ΣΗΤΕΙΑ
Κύκλος Σεμιναρίων μέσω διαδικτύου, αποκλειστικά για ανθρώπους με προβληματική σχέση με το αλκοόλ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Σητείας-Παλαικάστρου
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2021
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΧΑΪΝΗΔΕΣ Η “κλεφτουριά” της Κρήτης Στην Επανάσταση του ‘21
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το 2nd ReGeneration Academy for Food Innovation του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά»
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
ΣΗΤΕΙΑ
To “5ο Sitia Geopark Trail”, πρόκειται διεξαχθεί την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων
ΛΑΣΙΘΙ
Δυο προτάσεις στο «Πράσινο Ταμείο» από τον Δήμο Οροπεδίου για την ανάπλαση-ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων