Διενέργεια των επαναληπτικών περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 2ας Μαΐου 2019

19 Προβολές

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 θα επαναληφθεί η ψηφοφορία στις περιφέρειες και τους δήμους όπου κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 137 παρ.1, 139, 31 παρ.1, και 33 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄ 87).

Για την επαναληπτική ψηφοφορία της 2ας Ιουνίου, η οποία θα διεξαχθεί μόνο μεταξύ των υποψήφιων περιφερειαρχών ή των υποψήφιων δημάρχων των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, υπενθυμίζονται τα εξής:

1. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα
ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία (26.5.2019), με τις ίδιες
εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους
ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Για την υποστήριξη του έργου των
εφορευτικών επιτροπών θα οριστεί ένας γραμματέας.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει την 07.00 ώρα και θα λήξει την 19.00 ώρα.

3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ο εκλογέας δεν σημειώνει σταυρό
προτίμησης σε κανέναν υποψήφιο σύμβου
μόνο ανάμεσα στους υποψηφίους περιφερειάρχες ή τους υποψήφιους δημάρχους των δύο (2)
συνδυασμών που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά την πρώτη ψηφοφορία.
Οι συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία οφείλουν,
μέσω του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, να παραδώσουν έγκαιρα τον απαραίτητο αριθμό
ψηφοδελτίων στον οικείο δήμαρχο.

4. Όμοιο εκλογικό υλικό με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη ψηφοφορία, θα
χρησιμοποιηθεί και στην επαναληπτική, με εξαίρεση το βιβλίο διαλογής ψήφων προτίμησης υπέρ
των υποψηφίων των συνδυασμών, το οποίο δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί.
Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγξετε την επάρκεια του εκλογικού υλικού και να
φροντίσετε για τη συμπλήρωσή του, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις.
Το εκλογικό υλικό, θα πρέπει να παραδοθεί στους οικείους δήμους, το αργότερο μέχρι
την Πέμπτη 30.5.2019.

5. Για την επαναληπτική ψηφοφορία, οι οικείες δημοτικές αρχές πρέπει να εκδώσουν και
να δημοσιεύσουν πρόγραμμα εκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010.
Στο πρόγραμμα για τις περιφερειακές εκλογές θα αναφέρεται το όνομα των συνδυασμών
και των υποψηφίων περιφερειαρχών που μετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, με τη σειρά
ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.
Αντιστοίχως, στο πρόγραμμα για τις δημοτικές εκλογές θα αναφέρεται το όνομα των
συνδυασμών και των υποψηφίων δημάρχων που μετέχουν στην επαναληπτική ψηφοφορία, με τη
σειρά ανακήρυξής τους από τα Πρωτοδικεία.

6. Για όλα τα παραπάνω θέματα, παρακαλούμε να ενημερώσετε:
α) τους δημάρχους της περιφέρειάς σας
β) τους εκλογείς, τους υποψηφίους, λοιπά πρόσωπα και φορείς, μέσω ευρείας
δημοσιότητας για τα θέματα που θίγονται στην παρούσα εγκύκλιο.
γ) τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για την τήρηση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας.

7. Ο τρόπος μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα καθοριστεί με σχετική εγκύκλιό μας η
οποία θα σας αποσταλεί άμεσα. Για την μετάδοση θα χρησιμοποιηθούν μόνο τα έντυπα
μετάδοσης των αποτελεσμάτων που έχετε λάβει.
Σημειώνεται ότι, η σειρά αναγραφής των συνδυασμών και των υποψηφίων
περιφερειαρχών και δημάρχων στα ανωτέρω έντυπα μετάδοσης των αποτελεσμάτων της
επαναληπτικής ψηφοφορίας, από τους δικαστικούς αντιπροσώπους προς τους Αντιπεριφερειάρχες
περιφερειακής ενότητας έδρας νομών καθώς και η σειρά ανακοίνωσης του αποτελέσματος αυτού
προς το Υπουργείο, θα είναι σύμφωνη με τη σειρά ανακήρυξης των συνδυασμών.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι την Κυριακή, ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, τα
καταστήματα των ΟΤΑ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά έως την ολοκλήρωση της μετάδοσης των
αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της περιοχής που εκτείνεται η χωρική τους
αρμοδιότητα.

8. Στους κκ. αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, στους οποίους κοινοποιείται η
παρούσα, θέτουμε υπόψη τα εξής:
α. Οι παραλειφθέντες εκλογείς, θα ψηφίσουν με πιστοποιητικό εγγραφής στα
δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, το οποίο χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το δήμο
τους και το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΣ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019».
β. Οι παραλειφθέντες υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ψηφίσουν με
τη σχετική βεβαίωση η οποία χορηγείται σε κάθε ενδιαφερόμενο από το δήμο στον οποίο
υπέβαλε την αίτηση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.
Σημειώνεται ότι οι εκλογείς των ανωτέρω περιπτώσεων θα υπογράφουν την υπεύθυνη
δήλωση που υπογράφουν και οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς.
γ. Οι διπλοεγγεγραμμένοι εκλογείς, δίπλα στο όνομα των οποίων στον εκλογικό
κατάλογο, υπάρχει η ένδειξη Δ, θα υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση του διπλοεγγεγραμμένου
εκλογέα, στην οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία του εκλογέα και ιδιαίτερα ο
Ειδικός Εκλογικός Αριθμός, όπως αυτός προκύπτει από τον εκλογικό κατάλογο.
Στην υπεύθυνη δήλωση ο εκλογέας συμπληρώνει στο τέλος τη φράση: «Επίσης ότι
άσκησα το εκλογικό μου δικαίωμα την Κυριακή 26.5.2019 σ’ αυτό το ίδιο εκλογικό
τμήμα».
Τα ανωτέρω (α) πιστοποιητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων και
παραλειφθέντων εκλογέων πρέπει να αποσταλούν στα οικεία Πρωτοδικεία, σε ξεχωριστό φάκελο
από το λοιπό εκλογικό υλικό.

9. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι, για την άφιξη των δικαστικών αντιπροσώπων η Περιφέρεια
Αττικής θα ενημερώνεται σχετικά από τους δήμους, οι οποίοι θα αποστέλλουν fax στην
Περιφέρεια.
10. Τέλος, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου:
α) Στους κκ. Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας
β) Στους δήμους, στους οποίους θα επαναληφθεί η ψηφοφορία
γ) Στις εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων των δήμων, στους οποίους θα
επαναληφθεί η ψηφοφορία.

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
ΛΑΣΙΘΙ
Επίσκεψη Υφυπουργού Τουρισμού, Μάνου Κόνσολα, στην Κρήτη
Τροποποιείται για σήμερα η ώρα αναχώρησης της πτήσης από Αθήνα για Σητεία
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Τροποποιείται για σήμερα η ώρα αναχώρησης της πτήσης από Αθήνα για Σητεία
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Καταγγελία δημάρχου Σητείας: “ΒΟΑΚ: για άλλη μια φορά ο Δήμος Σητείας και ολόκληρο το ανατολικό άκρο της Κρήτης τίθεται σε δεύτερη προτεραιότητα.”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Καταγγελία δημάρχου Σητείας: “ΒΟΑΚ: για άλλη μια φορά ο Δήμος Σητείας και ολόκληρο το ανατολικό άκρο της Κρήτης τίθεται σε δεύτερη προτεραιότητα.”
Έκτακτη γενική συνέλευση του Προοδευτικού Συλλόγου “Βιτσέντζος Κορνάρος”
ΣΗΤΕΙΑ
Έκτακτη γενική συνέλευση του Προοδευτικού Συλλόγου “Βιτσέντζος Κορνάρος”
5ο Παγκρήτιο τουρνουά τάβλι του Ιστού.
ΛΑΣΙΘΙ
5ο Παγκρήτιο τουρνουά τάβλι του Ιστού.
Συνάντηση εργασίας για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος SOCLIMPACT
ΚΡΗΤΗ
Συνάντηση εργασίας για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος SOCLIMPACT
Επισήμως πλέον εκτός ομάδας Καραμανωλάκη και ο Γιάννης Παπαδάκης: “Δεν έχω μάθει να αναλαμβάνω ευθύνες και να εγκαταλείπω στα δύσκολα”
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Επισήμως πλέον εκτός ομάδας Καραμανωλάκη και ο Γιάννης Παπαδάκης: “Δεν έχω μάθει να αναλαμβάνω ευθύνες και να εγκαταλείπω στα δύσκολα”
Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Γεώργιος Σκαρβελάκης
ΑΠΟΨΕΙΣ
Έφυγε από τη ζωή ο ιατρός Γεώργιος Σκαρβελάκης