ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ ΣΤΙΣ 31/7/2017 & 1/8/2017

24 Προβολές

Προς: Εφημερίδα «ΝΕΑ Κρήτη»

Στα φύλλα της εφημερίδας σας (31.07.2017 και 01.08.2017), δημοσιεύονται ολοσέλιδα ρεπορτάζ με τίτλους «Ρεκόρ απευθείας αναθέσεων» και «Σάλος με τα εντάλματα», αντιστοίχως.

Επί των διαλαμβανομένων σε αυτά αλλά και των πρόσφατων δημοσιευμάτων στα ηλεκτρονικά μέσα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χερσονήσου, από το Σεπτέμβριο του 2014 που ανέλαβε δια της ψήφου των πολιτών μας να υπηρετήσει τα συμφέροντά τους από τη θέση της Διοίκησης, το έπραξε πάντα με αίσθημα ευθύνης, απόλυτης διαφάνειας και με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης . Το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών υπήρξε πάντα ο οδηγός των ενεργειών μας με προσήλωση στην εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Αντίστοιχα και η Διοίκηση της Κοινωφελούς μας Επιχείρησης κινείται με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διαχείρισης και της διαφάνειας.

Μάλιστα, η σημερινή διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης, η οποία αποτελείται από νέους και ικανούς ανθρώπους, χαρακτηρίζεται από ρεαλιστικό όραμα, στρατηγικό σχεδιασμό και διάθεση για προσφορά. Κατέθεσε προϋπολογισμούς και ετήσια προγράμματα δράσης, υπέβαλε απολογισμούς, διενεργήθηκαν ετήσιοι τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι από ελεγκτές λογιστές, ως ο νόμος ορίζει. Όλες οι αποφάσεις και διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ευθυγραμμίζονται πλήρως με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωφελών επιχειρήσεων, το οποίο είναι ίδιο με αυτό των ΟΤΑ Α΄βαθμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μιας επιχείρησης και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, είναι αυτό που αποφασίζει για τον τρόπο ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών και εξουσιοδοτεί τον/την Πρόεδρο να πράξει τα αποφασισθέντα, ως ο νόμος ορίζει.

Αναφορικά με τα περί απευθείας αναθέσεων, άπαντες γνωρίζουν ότι τόσο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4412/2016, που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των δημοσίων συμβάσεων όσο και με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονταν η ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών με αυτή τη διαδικασία, έως του ποσού των 20.000,00 € άνευ ΦΠΑ. Κατά συνέπεια πρόκειται για μια απολύτως νόμιμη διαδικασία.

Στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στο Διοικητικό τους Συμβούλιο, ενώ η ανάληψη των υποχρεώσεων αποτελεί αρμοδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Και επειδή, από τη θέση που μας εμπιστεύτηκαν οι δημότες μας, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε απόλυτα το δημόσιο συμφέρον και το Δήμο Χερσονήσου και να αποκαθιστούμε πλήρως την αλήθεια, επί των ισχυρισμών που περιέχονται στα δημοσιεύματά σας – έντυπα και ηλεκτρονικά – περί «καθαρτηρίου» και «φάμπρικας» των απευθείας αναθέσεων, περί «αναθέσεων 234.000,00 €» και περί «τρύπιων ενταλμάτων» και «καλά πληροφορημένων πηγών», σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Χερσονήσου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου για το οικονομικό έτος 2016. Το ποσό της χρηματοδότησης το οποίο εισέπραξε η Κοινωφελής

Επιχείρηση από το Δήμο Χερσονήσου, βάσει νόμου και κατόπιν θεώρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανήλθε στο ποσό των 234.000,00 € (Σημείωση: το ποσό της χρηματοδότησης ταιριάζει απόλυτα με το ποσό των απευθείας αναθέσεων που αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα!)

Από το ως άνω ποσό της χρηματοδότησης, ποσό 48.553,15€ δαπανήθηκε σε απευθείας αναθέσεις μικροπρομηθειών και μικροεργασιών συντήρηση και αναθέσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων (για το έτος 2015: 16.579,72 €, για το έτος 2016: 27.143,55 € και για το έτος 2017: 4.829,88 €) και το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης δαπανήθηκε σε λειτουργικές δαπάνες, εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για καταβολή δεδουλευμένων των εργαζομένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης πρώην Δήμου Επισκοπής (ΚΕΔΕ) και εξόφληση ρύθμισης παλαιάς οφειλής στο ΙΚΑ. Μέχρι σήμερα παραμένει αδιάθετο υπόλοιπο από την ως άνω χρηματοδότηση ποσό περίπου 10.000,00 €

Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί ότι στις ανωτέρω απευθείας αναθέσεις δεν υπάρχει κατάτμηση, καθότι τα προς προμήθεια είδη ή υπηρεσίες είναι κατά κατηγορίες εντελώς ετερόκλητα/τες μεταξύ τους και υπάρχει, για όσα απαιτείτο, ο προσήκων έλεγχος και θεώρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και η ανάρτησή τους στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, απαραίτητες ενέργειες για την κανονικότητα των δαπανών.

Λίγα λόγια για το δημοσίευμα «η παράταξη Σέγκου καταγγέλλει το δήμαρχο» προς τον επικεφαλής της παράταξης «Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών», κ. Σέγκο.

Με το ως άνω δημοσίευμα ο επικεφαλής της παράταξης «Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών», καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά το Δήμαρχο για διασυρμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης και του ίδιου του Δήμου Χερσονήσου.

Βαρείς χαρακτηρισμοί, που μας προβληματίζουν όλους.

Οι πολίτες περιμένουν να γίνονται αποδέκτες ενός νηφάλιου και εμπεριστατωμένου πολιτικού λόγου με απόψεις και προτάσεις για το μέλλον του Δήμου και όχι ενός λόγου που έχει ως στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των πραγμάτων.

Το βέβαιο είναι ότι ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Χερσονήσου έχει ξεπεράσει πλέον όλα τα όρια και με τη στάση του έχει κουράσει.

Γιατί προσωπικές επιθέσεις και λάσπη μπορούμε να ανεχθούμε και να αντέξουμε.

Αυτό που δεν ανεχόμαστε είναι οι επιθέσεις στα συμφέροντα του Δήμου μας.

Ας σταματήσει επιτέλους τις άναρθρες κραυγές, τις κορώνες και τις λαϊκιστικές πρακτικές παραπληροφόρησης των πολιτών μας και ας φροντίσει να εργαστεί για το καλό και ανάπτυξη του τόπου μας!

Παρακαλούμε για τη δημοσίευση της απάντησής μας στην εφημερίδα σας όπως επιβάλλει η δημοσιογραφική δεοντολογία.

Γούρνες: 8/8/2017

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Μαστοράκης Ιωάννης

Κατηγορία : ΚΡΗΤΗ


Τελευταία Νέα
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
ΛΑΣΙΘΙ
Η εθελοντική ομάδα «IerapetraV2»
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
H μεγαλύτερη βροχόπτωση του νομού Λασιθίου στη Σητεία- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 19 – 23 Οκτ. 2020-10-24
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
ΚΡΗΤΗ
Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης η γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τένις
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
ΚΡΗΤΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 1η διαδικτυακή εμπορική έκθεση για τα Ελληνικά Τρόφιμα και Ποτά «FOOD MARKET SHOW 2020»
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
ΚΡΗΤΗ
Έμπρακτη στήριξη από την Περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις ομάδες ποδοσφαίρου της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΛΑΣΙΘΙ
Ματαίωση των Αγώνων Στίβου «ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19)
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΛΑΣΙΘΙ
ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Διαδικασία πιστοποίησης χρήσης φυτοφαρμάκων από την Ένωση Σητείας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
ΣΗΤΕΙΑ
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Σητείας «Ο Στρατής Καλογερίδης»
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Διαγραφή Αϊλαμάκη- Παπαδάκη από την ομάδα Καραμανωλάκη