Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

296 Προβολές

Η δημιουργία ενός Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κεντρικής και ανατολικής Κρήτης (Ρεθύμνου,Ηρακλείου,Λασηθίου)είναι πλέον γεγονός. Ν.4519/2018 ΦΕΚ Τεύχος Α 25/20.02.2018 (βλ.παρακάτω).

Ο φορέας αυτός ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα έχει ως αντικείμενο σχέδια διαχείρισης, προστασίας, κατάρτισης τεχνικών εκθέσεων και μελετών για έργα στις περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 καθώς και ευαισθητοποίηση των κοινωνιών ώστε να κατανοήσουν την αξία τους. Αναφερόμαστε στις 30 συνολικά προστατευόμενες περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο Νατούρα 2000.

Επίσης ο φορέας θα έχει ρόλο γνωμοδοτικό, σχετικά με έργα που αναφέρονται στις περιοχές αυτές.

Σε αυτόν τον φορέα διαχείρισης έχω την τιμή να είμαι μέλος, μαζί με αξιόλογους συνεργάτες.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 31/1/18 σε γραφείο της Αποκεντρωμένης διοίκησης σε ένα ευχάριστο και ελπιδοφόρο κλίμα για τις προστατευόμενες περιοχές μας.

Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του φορέα τον κ.Μιχάλη Προμπονά (δρ.Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος) για την ανάληψη ευθύνης σε αυτόν το φορέα.

Στη συνάντηση εκλέχτηκε το συμβούλιο, συζητήθηκαν θέματα της έδρας του φορέα, της οργάνωσης του με προσωπικό -που ήδη έχει προσληφθεί(μηχανικός περιβάλλοντος, γεωπόνος, δασονόμος, βιολόγος-και το κάθε μέλος έδωσε το στίγμα του σχετικά με την ίδρυση του φορέα.Όλες οι αναφορές είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Αυτό που επισήμανα για την Σητεία, ήταν η προστασία του αισθητικού δάσους Βάι και η χωροθέτηση ή μη, των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές Νατούρα 2000 και γεωπάρκα.

Αναφορά έγινε επίσης στην νήσο Χρυσή και την επιτακτική προστασία της καθώς και στην υπερβόσκηση των ορέων Ψηλορείτη, Αστερουσίων και Θρυπτής.

Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα γίνουν θαύματα όμως πιστεύω ότι έγινε ήδη ένα σοβαρό ξεκίνημα για τις προστατευόμενες περιοχές, για τις οποίες ως τώρα δεν υπήρξε κανένα σχέδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προστασία τους.Η προστασία τους ήταν κυρίως στα χαρτιά και οι κοινωνίες τις θεωρούσαν ως εμπόδιο «ανάπτυξης».

Η συνεργασία του ΦΔΠΠ με τις τοπικές κοινωνίες είναι απαραίτητη ώστε να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εν λόγω περιοχές ,στην πρόοδο ενός τόπου .

Εν κατακλείδι:

Ας δούμε όλοι το περιβάλλον ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού μας.

Ο,τιδήποτε λειτουργεί μέσα σε αυτό έχει άμεση και έμμεση επίπτωση στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας γενικότερα.

Ας το βελτιώσουμε και ας το αξιοποιήσουμε ως εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης.

Στέλλα Αϊλαμάκη

Ιδιοκτήτρια παραδοσιακών ξενώνων

Δημοτική σύμβουλος Σητείας της μείζονος αντιπολίτευσης.

Μέλος της επιτροπής Γεωπάρκου Σητείας

ΦΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97977/12254

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του

Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του ν. 4519/2018

«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και

άλλες διατάξεις.» (Α΄ 25).

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3469/

27-6-2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, (……) και του

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

(Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του πδ 125/2016 «Διορισμός Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

6. Τις διατάξεις του πδ 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α΄ 160).

7. Την υπ’ αριθ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.

Υ72/21-09-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 4201).

8. Τις υπ’ αριθ. α) ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/27637/2299/

10-05-2018, β) ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/27639/2301/10-05-2018 και

γ) ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/22961/1869/20-04-2018 προσκλήσεις

του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας προς α) Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης,

β) Περιφέρεια Κρήτης και γ) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας αντίστοιχα, προκειμένου να ορίσουν τους

εκπροσώπους τους στον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης.

9. Την από 05-04-2018 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των

Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών», που

αφορά τις υποπεριπτώσεις δδ), εε) και στστ) της περ. α

της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4519/2018.

10. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/38882/1545/25-06-2018

έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 248/11-07-2018 έγγραφο της

ΠΕΔ Κρήτης.

12. Το από 13-06-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Ενέργειας.

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18/072/09-05-2018 έγγραφο

των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων

(Μ.Κ.Ο.) «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία».

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34/ 21-11-2018 έγγραφο του

Φυσιολατρικού Ορειβατικού Συλλόγου Σητείας.

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.1218/ 21-11-2018 έγγραφο του

Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζάκρου, αποφασίζουμε:

Την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης, και ορίζουμε ως μέλη

τους κάτωθι:

1. Παντελή Αρβανίτη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 459508),

Δασολόγο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δ/

νση Δασών Ηρακλείου, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρωτή τον Γεώργιο Τίγκιλη του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΖ964374 ), Βιολόγο,

Προϊστάμενο Δ/νσης ΚΕΠ Δήμου Ηρακλείου.

2. Θεοδόσιο Καλαντζάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 965126),

Δήμαρχο Ιεράπετρας ως εκπρόσωπο της ΠΕΔ Κρήτης, με

αναπληρωτή τον Νικόλαο Σχοιναράκη του Εμμανουήλ

(ΑΔΤ 456391), Δήμαρχο Γόρτυνας.

3. Λάμπρο Καμπουράκη του Στέφανου (ΑΔΤ ΑΙ 447412),

Περιφερειακό Σύμβουλο, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζερβάκη του

Νικολάου (ΑΔΤ AB 967243), Περιφερειακό Σύμβουλο

4. Εμμανουήλ Αβραμάκη του Σταύρου (ΑΔΤ

ΑΒ 964368), Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωπος

της επιστημονικής κοινότητας, με αναπληρώτρια την

Στυλιανή Αϊλαμάκη του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΕ 467351), Δημοτική Σύμβουλο Σητείας.

5. Μηλιαράκη Κατερίνα του Ιωσήφ (ΑΔΤ AH 968323),

ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότητας, με

αναπληρώτρια την Άννα Δερβένη του Νικολάου (ΑΔΤ

AH 264323).

6. Προμπονά Μιχαήλ του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΙ 954570),

Φυσικό PHD, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Περάκη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ

ΑΕ 467286), Γεωπόνο.

7. Διαμάντη Δασκαλάκη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ

478029), Βιοκαλλιεργητή, ως εκπρόσωπο των Παραγωγικών Φορέων της Περιοχής με αναπληρωτή τον Μιχαήλ

Παπαηλιάκη του Δημητρίου (ΑΔΤ AM 464795 ),Γεωπόνο.

Τεύχος ΥΟΔΔ 788/31.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3763

Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Μιχαήλ Προμπονάς του

Αντωνίου.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω

συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής

με δυνατότητα ανανέωσης.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Κατηγορία : ΕΛΛΑΔΑ


Τελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων