Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

81 Προβολές

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος για την θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας», προϋπολογισμού 4.200,00 €, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 23%.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η καλύτερη οικονομοτεχνικά λύση για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν αποδεδειγμένα δραστηριότητα συναφή με το υπό προκήρυξη αντικείμενο και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του έργου.

Οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:

1. Ο ανάδοχος να είναι χαρακτηρισμένη εταιρεία αντιμετώπισης ρύπανσης.

2.Τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν να διαθέτουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 υπ’ αριθ. 1218.91/97 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 951/1997)

3.Ο ανάδοχος να έχει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων καθώς και Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων(ΑΛΕ), καθώς και εγγραφή στο αντίστοιχο Μητρώο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών και για διάρκεια ενός  έτους ανέρχεται στις 4.200,0€  (τέσσερις χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27-11-2015 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας στην παρακάτω διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Σητεία Τ.Κ. 72300.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2843340555 και ώρες από 8.00 έως 15.30 καθημερινά. Προσφορές   που   θα   κατατεθούν   μετά  την   παραπάνω   ημερομηνία   και   ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την τεχνική και την οικονομική προσφορά.

Μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά του, ο κάθε συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει επί ποινής αποκλεισμού και τα ακόλουθα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:

α. Βεβαίωση έγγραφης σε Επαγγελματικό ή Εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει κα καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν  τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

ε. Πίνακα με τα Λιμενικά ή Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή άλλους φορείς διαχείρισης λιμένων στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος παρείχε στο παρελθόν ή παρέχει σήμερα τις ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες στις οποίες να εμπεριέχονται κατ’ ελάχιστον όλες  οι  ζητούμενες στην  παρούσα  μελέτη,   με συνημμένες  τις αντίστοιχες υπογεγραμμένες συμβάσεις.

στ. Πίνακα με τα Λιμενικά Ταμεία ή τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή άλλους φορείς διαχείρισης λιμένων, στους οποίους έχει εκπονήσει Σχέδια Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, με συνημμένες τις αντίστοιχες γραπτές εγκρίσεις των κατά τόπους Λιμεναρχείων.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα: α) όλους τους όρους και τις  προϋποθέσεις της παρούσας μελέτης και β) την άμεση μετακίνηση του για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή της Σητείας χωρίς ίδιο οικονομικό όφελος.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, ενώ θα πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η οικονομική προσφορά θα βρίσκεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, από τα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά, η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε €.

Τα Π.Δ. 55/1998 και Π.Δ. 11/2002 καθώς και η κύρωση της συνθήκης OPRC1990 προβλέπουν και καθορίζουν τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτουν οι φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως συνοπτικά παρατίθενται στη συνέχεια:

Π.Δ. 11/2002: Το«Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες» προβλέπει ότι:

–  Τα εμπορικά λιμάνια υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, εναρμονισμένα με το τοπικό σχέδιο της οικείας λιμενικής αρχής (Παρ. 1.2.3) και οι φορείς διαχείρισής τους πρέπει να γνωστοποιούν τις αναθεωρήσεις και ενημερώσεις των σχεδίων έκτακτης ανάγκης άμεσα στην αρμόδια λιμενική αρχή, ώστε αυτή να υποβάλλει στην ΔΠΘΠ κάθε χρόνο τις μεταβολές στο τοπικό κατά περίπτωση σχέδιο (Παρ. 3.19).

–  Οι φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων πρέπει να εκτελούν γυμνάσια έκτακτης ανάγκης εσωτερικού χαρακτήρα για διαπίστωση της επάρκειας και της οργανωτικής δομής αλλά και εξωτερικού χαρακτήρα με συμμετοχή των τοπικών αρχών για διαπίστωση του βαθμού λειτουργικότητας των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των λιμένων (Παρ. 3.18.2).

–  Οι χειριστές του εξοπλισμού πρέπει να εκπαιδεύονται συχνά σε θέματα λειτουργίας, συντήρησης και μακροχρόνιας αποθήκευσης του  (Παρ. 2.5.1).

-Σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης οι φορείς διοίκησης λιμένων επεμβαίνουν για την αντιμετώπισή του στο πλαίσιο του κατά περίπτωση εγκεκριμένου σχεδίου υπό την

συντονιστική καθοδήγηση της αρμόδιας λιμενικής αρχής ή/και του Εθνικού Συντονιστή (Παρ. 3.5.15)

Π.Δ. 55/1998: «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» προβλέπει:

1)   Οι εγκαταστάσεις οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της ρύπανσης (Άρθρο 5, Παρ.3).

    2) Σε περίπτωση ρύπανσης ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, ο προϊστάμενος ή διευθυντής αυτής καθώς και οι τυχόν εντεταλμένοι υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως το περιστατικό στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στο Υπουργείο και να λάβουν άμεσα κάθε πρόσφορο μέτρο νια την αποτροπή, περιορισμό και αντιμετώπιση της  ρύπανσης, ενεργώντας σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια αντιμετώπισης της ρύπανσης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτός που προκάλεσε τη ρύπανση, οι συνυπεύθυνοι και οι τυχόν εντεταλμένοι αδυνατούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στην έκταση  που απαιτείται, υποχρεούνται να αναθέτουν αμέσως τις εργασίες αυτές σε αναγνωρισμένες επιχειρήσεις αντιμετώπισης της ρύπανσης, ευθυνόμενοι επιπρόσθετα για τις συνέπειες κάθε καθυστέρησης (Άρθρο 11, ΠαρΙΊ.

Νόμος 2252/94 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο,1990 και άλλες διατάξεις»

1) Κάθε λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης από πετρέλαιο, το οποίο να είναι συντονισμένο με το εθνικό σύστημα (Άρθρο 3 – Παρ.2).

2) Κάθε μέρος σε συνεργασία με τις αρχές λιμένων θα καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο του  προκαθορισμένου εξοπλισμού καταπολέμησης πετρελαιοκηλίδων, ανάλογο του σχετικού κινδύνου, πρόγραφα ασκήσεων και εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, λεπτομερή σχέδια και δυνατότητες επικοινωνίας καθώς και μηχανισμό ή διάταξη συντονισμού για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού (Άρθρο 6 – Παρ. 2).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Α/Α

Περιγραφή εργασιών

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Σύνολο

1

Προστασία Θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη Θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Τεμάχιο

1

3.414,63

3.414,63

Μερικό σύνολο

  3.414,63 €

Φπα 23%

    785,37 €

Γενικό σύνολο

 4.200,00 €

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

Απαιτούμενες Υπηρεσίες και Εξοπλισμός

                  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας τον κάτωθι ειδικό αντιρρυπαντικό εξοπλισμό με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

                Όλα τα παρακάτω υλικά να έχουν εγκρίσεις καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α 3221.1/1/99 (ΦΕΚ 76Β΄/1999) της Κ.Υ.Α. 1218.91/97/ (ΦΕΚ 951Β΄/1997) και της Κ.Υ.Α. 5219/Φ.11/4/2000

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ  ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Container 20ft

      1

τεμάχια

 

Πλωτό Φράγμα συνολικού ύψους τουλάχιστον 30 cm και βύθισμα εξήντα (60) εκατοστά

        240

m

 

Σετ αγκυροβόλησης και εξαρτημάτων των φραγμάτων

i   .1 τεμ Άγκυρα τεσσαροχάλι βάρους 25 kgr

ii  . 15 m καδένα γαλβανιζέ 10mm

iii  . 1 τεμ τσαμαδούρα ύψους (15 ltr ) κίτρινου ή κόκκινου χρώματος

iv  . 1 τεμ τσαμαδούρα ύψους (9 ltr ) διαφορετικού χρώματος από την ανωτέρω

v   . 3 τεμ ανοξείδωτα ναυτικά κλειδιά 10mm

vi  . 1 τεμ στριφτάρι ανοξείδωτο 1 2mm

vii   . 1 τεμ ταχύκλειστο ανοξείδωτο 12mm

6

τεμάχια

 

Χειροκίνητη αναρροφητική αντλία δυναμικότητας 10m3/h PATAY + σωληνώσεις + Mini skimmer

1

τεμάχια

 

Χειροκίνητη Συσκευή εκτόξευσης ΧΔΟ

1

τεμάχια

 

Χ.Δ.Ο (σε μπιτόνια 20 It συμπυκν.)

       40                 It

 

Απορροφητικό Φράγμα συνολικού μήκους εκατό μέτρων (100μ.) εγκεκριμένου τύπου  συμφωνά με την ΚΥΑ με απορροφητική ικανότητα τουλάχιστον 10 φορές το βάρος σε πετρελαιοειδή

9

πακέτα (100m)

 

Απορροφητικές Πετσέτες

6

πακέτα (40 kg)

 

Απορροφητικά Μαξιλάρια με απορροφητική ικανότητα  τουλάχιστον 10 φορές  το βάρος τους σε πετρελαιοειδή

3

πακέτα (40,8kg)

 

Απορροφητικά Ρολά

3

πακέτα (44,4kg)

 

Προσκολλητικές περούκες με ανακτητική ικανότητα τουλάχιστον 25 φορές

3

πακέτα (20 kg)

 

Σετ εργαλείων χειρός (φτυάρια, τσουγκράνες)

10

σετ

 

Φόρμες εργασίας XXL

10

τεμάχια

 

Φόρμες μιας χρήσης (χημικών)

25

τεμάχια

 

Γάντια πετρελαίου

10

ζεύγη

 

Γάντια δερμάτινα

10

ζεύγη

 

Γαλότσες Νο. 44-45

10

ζεύγη

 

Αδιάβροχη στολή εργασίας

5

τεμάχια

 

Βαρέλια πλαστικά μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση, 200 ltr με καπάκι και 2 τάπες

2

τεμάχια

 

Σακούλες βαρέως τύπου

100

gr

 

Απόχες με συρμάτινο  πλέγμα και μακρύ κοντάρι

10

τεμάχια

 

Προστατευτικά γυαλιά

10

τεμάχια

 

Ρολό νάυλον

1

τεμάχια

 

Ο εξοπλισμός, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω θα πρέπει να βρίσκεται εντός του Container και ο χώρος όπου θα τοποθετηθεί θα παρέχετε από το Δ.Λ.Τ. Σητείας εντός  χερσαίας ζώνης λιμένα Σητείας, θα βρίσκεται σε άμεση ετοιμότητα χρήσης κατά την διάρκεια όλου του 24ώρου, δυνάμενος να μεταφερθεί με φορτηγό όχημα ή με πλοίο/σκάφος σε πολύ σύντομο χρόνο, ανάλογα πάντα και   με τις καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναθεώρηση   Σχεδίου   Αντιμετώπισης   Περιστατικού    Ρύπανσης από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναθεωρεί τουλάχιστον μία φορά ετησίως το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρελαιοειδή και άλλες επιβλαβείς ουσίες, όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Δ.Λ.Τ. Σητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης ρυπάνσεων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει σε θέματα αντιμετώπισης σης ρυπάνσεων τόσο το τεχνικό και εργατικό προσωπικό του Δ.Λ.Τ. Σητείας που θα εμπλακεί με τις εργασίες περισυλλογής πετρελαίου και καθαρισμού της ακτογραμμής (εκπαίδευση σε θέματα μεθοδολογίας καθαρισμού ακτών και θαλάσσιας περιοχής, χειρισμού του εξοπλισμού, ασφάλειας και υγιεινής, προσωρινής αποθήκευσης πετρελαιοειδών αποβλήτων) όσο και διοικητικό προσωπικό αυτού (σε θέματα νομοθεσίας, επίβλεψης, διαχείρισης κόστους, διαχείρισης ΜΜΕ). Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι τουλάχιστον 2 ημέρες και θα λαμβάνει επίδειξη χρήσης του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις θα μπορεί  όμως το Δ.Λ.Τ Σητείας να ζητήσει επιπλέον εκπαίδευση.

Οργάνωση και Εκτέλεση μιας άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης ανά έτος.

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας θα πρέπει να διοργανώσει μια φορά  ετησίως άσκηση αντιμετώπισης περιστατικού ρύπανσης που θα βασίζεται σενάριο ατυχήματος που θα έχει εκπονηθεί από τον ανάδοχο. Στην άσκηση θα μετέχει το εμπλεκόμενο προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σητείας, παρουσία εκπροσώπου και τεχνικού του αναδόχου, και θα περιλαμβάνει ανάπτυξη πλωτού φράγματος με χρήση λέμβου και εικονική περισυλλογή πετρελαίου με χρήση αντλίας και απορροφητικών υλικών. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα εκπονείται σχετική αναφορά που θα περιλαμβάνει τους χρόνους κινητοποίησης, φωτογραφικό υλικό, προτάσεις για βελτίωση, παρατηρήσεις – σχόλια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Διάθεση σε ετοιμότητα εκπροσώπου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πάντα σε ετοιμότητα εκπρόσωπο του ώστε να παράσχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Σητείας βοήθεια και συμβουλές για την οργάνωση αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Ο ανάδοχος θα αποστέλλει άμεσα εκπρόσωπο του (ο οποίος θα είναι εκπαιδευμένος σε θέματα αντιμετώπισης ρύπανσης – και εφοδιασμένος με τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσής του) σε κάθε περιστατικό ρύπανσης ώστε να οργανώνει και να συμβουλεύει το εμπλεκόμενο προσωπικό του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Σητείας».

Τακτική επιθεώρηση και συντήρηση του εξοπλισμού

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πάντα σε καλή κατάσταση τον εξοπλισμό που θα παραδώσει ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμος για χρήση. Τρεις φορές ετησίως θα συντάσσεται και θα κατατίθεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Σητείας και στην οικεία Λιμενική Αρχή σχετική αναφορά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διάθεση σε ετοιμότητα επιπρόσθετου προσωπικού και εξοπλισμού για αντιμετώπιση μεγαλύτερων περιστατικών ρύπανσης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει πάντα σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα επιπρόσθετο προσωπικό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μεγαλύτερων περιστατικών ρύπανσης που θα μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα.

Αναλυτικά:

Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό για το συντονισμό και οργάνωση αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης.

Εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και παραλαβής πετρελαιοειδών αποβλήτων που θα αποτελείται από τα πληρώματα των αντιρρυπαντικών σκαφών, τους χειριστές αντλιών/βυτιοφόρων κενού/ ελαιοσυλλεκτών, ειδικούς στην ανάπτυξη πλωτών φραγμάτων, χειριστές λέμβων, καθαριστές κ.λπ.

Αντιρρυπαντικό Εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει αντιρρυπαντικά σκάφη, πλωτά φράγματα έκτασης άνω των 5.000 μέτρων {τύπου φράκτη και φουσκωτά), απορροφητικά κα προσροφητικά υλικά, μηχανήματα καθαρισμού ακτών και κρηπιδωμάτων, αντλίες ελαιοσυλλέκτες  για κάθε τύπο πετρελαίου, λέμβους εργασίας, εργαλεία χειρός, βυτιοφόρα κενού κλπ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                    ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΤελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης