Πρόσκληση για συνεδριαση της Οιοκονομικής Επιτροπής.

17 Προβολές

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 12η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης του προ/σμού οικ. έτους 2017.

2. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ. έτους 2017.

4. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής του Δήμου.

5. Λήψη απόφασης για απαλλαγή υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) από κάθε ευθύνη.

6. Απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης για το Μηχάνημα Έργου ΜΕ 122013 (εκσκαφέα – φορτωτή ) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας».

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμός των όρων διενέργειας δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προς ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος και Ημιφορτηγού ανατρεπόμενου».

8. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, ανάθεσης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Σητείας, στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών Ηρακλείου (ΚΔΑΥ)» για τα έτη 2018-2019. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- Καθορισμός των όρων – Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού.

9. Έγκριση διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό, επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση τμήματος νέου νεκροταφείου Σητείας», έγκριση τευχών δημοπράτησης καθορισμού των όρων. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.

10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 1-7 του Ν. 4412/2016.

11. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου παρ. 11 α του Ν. 4412/2016.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τερζής Λεωνίδας.Τελευταία Νέα