Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

14 Προβολές

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 23 η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο δημοτικό κατάστημα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2. Σύνταξη έκθεσης Α ου τριμήνου οικ. έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

3. Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικ. έτους 2018.

5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση

της υπηρεσίας: «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού έτους 2018» – Κήρυξη ¨Προσωρινών Αναδόχων¨.

6. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση

του έργου: «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης» – Κήρυξη ¨Προσωρινού Αναδόχου¨

7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοιχτού

διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας : «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων» –

Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή Νταούσο τ. κ. Σκοπής για την

τοποθέτηση δεξαμενής άρδευσης.

9. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο : «Εισαγωγική

εκπαίδευση».

10. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο : «Διοίκηση μέσων

στόχων».

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου

(Πολύκεντρου) Σητείας .

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Λαντζανάκης ΝικόλαοςΤελευταία Νέα