Περιληπτική Διακήρυξη για παραλίες

68 Προβολές

Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής, για τοποθέτηση καντίνας, για ομπρέλες καθίσματα σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2015 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2015) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 11/12-11-1929, στην ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/12-05-2015), οι οποίες ΚΥΑ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης όπως παρακάτω :

Περιγραφή των ακινήτων

1) Στη Δημοτική Ενότητα Ιτάνου:

παραλία ΒΑΙ, ένα τμήμα 40 τ. μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

παραλία Κουρεμένου, τμήματα δύο (2) για θαλάσσια μέσα αναψυχής:

– περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 89,85 τ. μ.

– περιοχή ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΕΣ 184,99 τ. μ.

2) Στη Δημοτική Ενότητα Ανάληψης : παραλία Μακρυγιαλού περιοχή Ανάληψη , τμήματα δύο για θαλάσσια μέσα αναψυχής

– έναντι ξενοδοχείου SUNWING 102,98 τ. μ.

– περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ 50,46 τ. μ

παραλία Λαγκάδας, ένα τμήμα 15 τ. μ. για τοποθέτηση καντίνας.

3. στη Δημοτική Ενότητα Λεύκης:

παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ τμήματα τρία (3) για ομπρέλες- καθίσματα:

– περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ. μ.

– περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ. μ.

– περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ 122,68 τ. μ.

4. στη Δημοτική Ενότητα Σητείας:

παραλία Σητείας τμήμα 25 τ. μ. μεταξύ των ξενοδοχείων SITIA BEACH και SITIA BAY για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σητείας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας η οποία έχει συσταθεί με την αριθμό 346/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους

1 Πατεράκη Θεόδωρο Δήμαρχο ως Πρόεδρο

2 Σφενδουράκη Ιωάννη Δημ.Σύμβουλο ως μέλος

3. Σκαρβελάκη Αικατερίνη Δημ.Σύμβουλο ως μέλος

την 8/6/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα όπως παρακάτω:

Για την παραλία ΒΑΙ, (40 τ.μ) Έναρξη 10.30 Λήξη 10.45

Για την παραλία Κουρεμένου

α) Περιοχή Πλακοπούλες (89,85 τ.μ.) Έναρξη 10.45 Λήξη 11.00

β) Περιοχή Πλακοπούλες (184,99 τ.μ.), Έναρξη 11.00 Λήξη 11.15

Παραλία Μακρυγιαλού περιοχή Ανάληψη :

– έναντι ξενοδοχείου SUNWING (102,98 τ.μ.), Έναρξη 11.15 Λήξη 11.30

– περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ (50,46 τ.μ) Έναρξη 11.30 Λήξη 11.45,

Παραλία Λαγκάδας, (15 τ.μ. ) Έναρξη 11.45 Λήξη 12.00

Παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ:

-περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ (121,42 τ.μ.), Έναρξη 12.00 Λήξη 12.15

-περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ (61,36 τ.μ.( Έναρξη 12.15 Λήξη 12.30

-περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ (122,68 τ.μ.) Έναρξη 12.30 Λήξη 12.45

παραλία Σητείας (25 τ.μ.) μεταξύ των ξενοδοχείων SITIA BEACH και SITIA BAY Έναρξη 12.45 Λήξη 13.00

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει

ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής στη δημοπρασία-ποσού ίσου με το 10% της τιμής εκκίνησης. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες μετά την κατακύρωση των πρακτικών από την Οικονομική Επιτροπή. εκτός του τελευταίου πλειοδότη που ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 της αναλυτικής διακήρυξης.
Φορολογική ενημερότητα.
Βεβαίωση μη οφειλής στο δήμο.
Ασφαλιστική ενημερότητα.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και γενικά όλων των διατάξεων με τις οποίες γίνεται η παραχώρηση των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.

Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 3%το ελάχιστο όρο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

Κατώτατο όριο προσφοράς που θα αποτελέσει και την βάση της δημοπρασίας ορίζεται το ποσόν σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο αναλυτικά για κάθε τμήμα όπως παρακάτω

Για την παραλία ΒΑΙ, εξήντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (60,00 €/Μ2)

Για την παραλία Κουρεμένου

α) Περιοχή Πλακοπούλες (89,85 τ.μ.) εικοσιπέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (25,00 €/Μ2) ,

β) Περιοχή Πλακοπούλες (184,99 τ.μ εικοσιπέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (25,00 €/Μ2)

Παραλία Μακρυγιαλού περιοχή Ανάληψη :

– έναντι ξενοδοχείου SUNWING 102,98 τ.μ., δέκαπέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (15,00 €/Μ2)

– περιοχή ΑΝΑΛΗΨΗ 50,46 τ.μ 11.30 π.μ , δεκαπέντε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (15,00 €/Μ2)

Παραλία Λαγκάδας, ένα τμήμα 15 τ.μ. τρείς χιλιάδες ευρώ 3000,00

Παραλία ΞΕΡΟΚΑΜΠΟΥ:

-περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 121,42 τ.μ., δωδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (12,00 €/Μ2)

– περιοχή ΒΟΥΡΛΙΑ 61,36 τ.μ. δωδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (12,00 €/Μ2)

– περιοχή ΜΑΖΝΤΑ ΑΜΜΟΣ δωδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (12,00 €/Μ2)

– παραλία Σητείας τμήμα 25 τ.μ. μεταξύ των ξενοδοχείων SITIA BEACH και SITIA BAY δώδεκα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (12,00 €/Μ2)

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Διάρκεια εκμίσθωσης

Η παραχώρηση αρχίζει με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου, του μισθωτή και την προσυπογραφή του από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Δ/νσης Περιουσίας Κρήτης και λήγει στις 31-12-2015. Με την πάροδο του χρόνου λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον αιγιαλό και την παραλία, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβληθεί ως εξής :

Με την υπογραφή του συμφωνητικού ποσοστού 30% (πλέον 3,6% χαρτοσήμου), επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστού 20 % (πλέον 3,6% χαρτοσήμου), υπέρ του Δήμου.
Το υπόλοιπο ποσό ποσοστού 50% υπέρ του Δήμου θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις , ως εξής : το 25% (πλέον 3,6% χαρτοσήμου), την 30-7-2015 σε μετρητά, και το υπόλοιπο 25% (πλέον 3,6% χαρτοσήμου), την 31.08.2015.

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας :

με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Σητείας, Παλαικάστρου Λεύκης και Ανάληψης.
με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές Γραφείο Λασιθίου
στην ιστοσελίδα του Δήμου
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση.. Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τηλέφωνο..2843340541 & FAX 2843024584 Αρμόδιος Υπάλληλος κ. Ζουμάκης Ιωάννης
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνσηΤελευταία Νέα
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
ΛΑΣΙΘΙ
Συνάντηση Θραψανιώτη με τον Πρόεδρο του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ
Δελτίο τύπου συνδυασμού: ΣΗΤΕΙΑ:Επιστροφή στο Μέλλον
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΒΟΑΚ, από την εξαγγελία στην δέσμευση και μέχρι την ολοκλήρωση, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
ΑΠΟΨΕΙΣ
Πώς να προστατευτούμε από τους αντιεμβολιαστές
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Νέα κρούσματα covid στην περιοχή της Σητείας