Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

21 Προβολές

                                                   

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια  «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004».

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων Κωδικός CPV:: [35931000-2]-Εξολπισμός Λιμένα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  47.330,00 € χωρίς ΦΠΑ  24%, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ/

ΤΕΜ

Σύνολο

1

Στηθαίο από σκυρόδεμα – Κιγκλίδωμα.

90

235,00

21.150,00

2

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη με ρόδες, στηριζόμενη επί στηθαίου.

2

2200,00

4.400,00

3

Ανθρωποθυρίδα δίφυλλη ανοιγόμενη στηριζόμενη επί στηθαίου.

1

1.050,00

1.050,00

4

Ανθρωποθυρίδα μονόφυλλη ανοιγόμενη στηριζόμενη επί στηθαίου.

1

800,00

800,00

5

Διαχωριστικό στηθαίο τύπου Jersey 2000X800mm.

10

120,00

1.200,00

6

Διαχωριστικό στηθαίο τύπου Jersey 2000X400 mm.

20

80,00

1.600,00

7

Περίφραξη.

125

36,00 €

/μέτρο

4.500,00

8

Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα

2

200,00

400,00

9

Μπάρες εισόδου.

2

1.900,00

3.800,00

10

Φυλάκιο Α.

1

1.700,00

1.700,00

11

Φυλάκιο Β.

1

2.680,00

2.680,00

12

Παροχή Υπηρεσιών: Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.

100

6,00 €/m2

600,00

13

Παροχή Υπηρεσιών: Κατά μήκος διαγράμμιση (μονή γραμμή – οριογραμμές)

1100

3,00 €/m2

3.300,00

14

Παροχή Υπηρεσιών: Στάµπα Stop ή Πεζών.

10

15,00

150,00

ΣΥΝΟΛΟ

47.330,00

ΦΠΑ 24%

11.359,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58.689,20

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 24%

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ-(ΑΔΑ)

30-7135.016

Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004

58.689,20 €

75/570/27-07-2017 (ΩΛΑΡΟΞΣ1-ΓΕΙ)

Σχετική η υπ’ αριθ. 113/2017 Απόφαση Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για την διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, με ΑΔΑ: 62ΚΠΟΞΣ1-Φ1Λ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 (28/08/2017) και από ώρα 10:30 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11:00 (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 28η Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα (28/8/2017) και ώρα 10:30 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 3 μήνες από την υπογραφή της.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr. Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας: Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Φουντουλάκης Ιωάννης, τηλέφωνο: 2843340555, e-mail : fountoulakis@sitia.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ

Ο Πρόεδρος

Πετρουλάκης ΘεόδωροςΤελευταία Νέα
Ζημιές από τη χαλαζόπτωση στο Μόχλος
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ζημιές από τη χαλαζόπτωση στο Μόχλος
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Εκστρατεία στήριξης του κρητικού κρασιού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ.  «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
ΛΑΣΙΘΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΣΥΝ.Ε.Κ. «Όχι στον ευτελισμό της Δημοκρατίας
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
ΛΑΣΙΘΙ
Ανακοίνωση του Προέδρου της ΕΑΣΥ Λασιθίου για τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
ΣΗΤΕΙΑ
Ζητούν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
ΛΑΣΙΘΙ
Δύο νέες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στο Ορεινό
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΚΡΗΤΗ
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι, θα συνεχιστούν
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ
ΣΗΤΕΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ