Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

21 Προβολές

                                                   

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

για την προμήθεια «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια  «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004».

Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων Κωδικός CPV:: [35931000-2]-Εξολπισμός Λιμένα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  47.330,00 € χωρίς ΦΠΑ  24%, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΤΥΠΟΣ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ/

ΤΕΜ

Σύνολο

1

Στηθαίο από σκυρόδεμα – Κιγκλίδωμα.

90

235,00

21.150,00

2

Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη με ρόδες, στηριζόμενη επί στηθαίου.

2

2200,00

4.400,00

3

Ανθρωποθυρίδα δίφυλλη ανοιγόμενη στηριζόμενη επί στηθαίου.

1

1.050,00

1.050,00

4

Ανθρωποθυρίδα μονόφυλλη ανοιγόμενη στηριζόμενη επί στηθαίου.

1

800,00

800,00

5

Διαχωριστικό στηθαίο τύπου Jersey 2000X800mm.

10

120,00

1.200,00

6

Διαχωριστικό στηθαίο τύπου Jersey 2000X400 mm.

20

80,00

1.600,00

7

Περίφραξη.

125

36,00 €

/μέτρο

4.500,00

8

Προκατασκευασμένες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα

2

200,00

400,00

9

Μπάρες εισόδου.

2

1.900,00

3.800,00

10

Φυλάκιο Α.

1

1.700,00

1.700,00

11

Φυλάκιο Β.

1

2.680,00

2.680,00

12

Παροχή Υπηρεσιών: Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών.

100

6,00 €/m2

600,00

13

Παροχή Υπηρεσιών: Κατά μήκος διαγράμμιση (μονή γραμμή – οριογραμμές)

1100

3,00 €/m2

3.300,00

14

Παροχή Υπηρεσιών: Στάµπα Stop ή Πεζών.

10

15,00

150,00

ΣΥΝΟΛΟ

47.330,00

ΦΠΑ 24%

11.359,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

58.689,20

 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παραπάνω υπό προμήθεια ειδών. Η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή  που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 24%

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ-(ΑΔΑ)

30-7135.016

Προμήθεια και Τοποθέτηση Υλικών Εξοπλισμού ΣΑΛΕ για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004

58.689,20 €

75/570/27-07-2017 (ΩΛΑΡΟΞΣ1-ΓΕΙ)

Σχετική η υπ’ αριθ. 113/2017 Απόφαση Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας για την διάθεση της πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, με ΑΔΑ: 62ΚΠΟΞΣ1-Φ1Λ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 (28/08/2017) και από ώρα 10:30 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11:00 (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με courier στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 28η Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα (28/8/2017) και ώρα 10:30 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς της περ. 11 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1,2 και 74 του Ν. 4412/16 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 α και γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 3 μήνες από την υπογραφή της.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ο ανάδοχος στον οποίον θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr. Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από το γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας: Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Φουντουλάκης Ιωάννης, τηλέφωνο: 2843340555, e-mail : fountoulakis@sitia.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΚΗΜΔΗΣ

Ο Πρόεδρος

Πετρουλάκης ΘεόδωροςΤελευταία Νέα
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
646 drive through rabid test covid19 στη Σητεία όλα καθαρά
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χωρίς νέα κρούσματα το Παλαίκαστρο, επιστροφή στην κανονικότητα
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
VIDEO ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ξεκίνησαν τα Drive Through για τον Covid19 στη Σητεία
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
ΣΗΤΕΙΑ
Άμεση αντίδραση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου για τις κακοτεχνίες στην αποκατάσταση εγκοπών του δρόμου προς Αγία Φωτιά
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Ανίχνευση για Κορονωιό μέσα από το Αυτοκίνητο
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Χιόνισε χθες στα ορεινά της Σητείας
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Χωρίς κατηγορία
Τυπογραφίας, συνέχεια…
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι συμβαίνει πραγματικά στο Παλαίκαστρο!
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
ΚΡΗΤΗ
Τηλεδιάσκεψη για το θέμα της τυποποίησης του ελαιολάδου στην Κρήτη στο πλαίσιο του χαρακτηρισμού του κρητικού ελαιολάδου ως ΠΓΕ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΡΗΤΗ
Συνεδρίαση Επιτροπής Περιβάλλοντος-Συζητήθηκαν 8 μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων