Περίληψη Διακήρυξης για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου Σητείας.

22 Προβολές

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ότι ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. θα προβεί στη μίσθωση Ιδιωτικού ακινήτου στο Παλαίκαστρο, για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Παλαικάστρου Σητείας που λειτουργεί ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)

Το προσφερόμενο κτίριο για τον Παιδικό Σταθμό στο Παλαίκαστρο πρέπει να πλήρη τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– να βρίσκεται επί του οικισμού Παλαικάστρου του νέου διευρυμένου Δήμου Σητείας
– να είναι κατά προτίμηση ισόγειο ή να παρέχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ
– να περιλαμβάνει χώρο συνολικής μικτής επιφάνειας από 230 τ.μ. έως 300 τ.μ. ο οποίος θα αποτελείται από δύο Αίθουσες Απασχόλησης Νηπίων συνολικού εμβαδού 60 έως 80 τμ., αίθουσα ύπνου εμβαδού τουλάχιστον 12.75 τμ., γραφείο, και να διαθέτει βοηθητικούς χώρους (χώροι υγιεινής ξεχωριστά ενηλίκων και παιδιών, κουζίνα παρασκευής φαγητού, αποθήκη τροφίμων, προαύλιο χώρο,
– να διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρική εγκατάσταση, πλήρη υδραυλική εγκατάσταση).
– θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ή να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον εκμισθωτή, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ως παιδικός σταθμός.
– Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης, να είναι απαλλαγμένο από υγρασία, να έχει φυσικό φωτισμό, αερισμό και να καλύπτει τις ανάγκες πυροπροστασίας των χώρων.

Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος στη Δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν μέχρι 18-10-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, ο οποίος θα προσκομίσει ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξουσιότητας, αίτηση – προσφορά ενδιαφέροντος, στην αρμόδια υπηρεσία του Νομικού Προσώπου στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. Μ. Μερκούρη 11, τηλ. 2843023775.

Η αίτηση – προσφορά ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφεται εξωτερικά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσφέροντος ιδιοκτήτη και θα περιέχει:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Σητείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

3. Φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς το ακίνητο (επιφάνεια, θέση κ.λπ. χαρακτηριστικά του ακινήτου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου

❖ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα:

-Το δικαίωμα για εκμίσθωση του ακινήτου.

– ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά.

– αν θα αναλάβει την υποχρέωση τυχόν τροποποιήσεων – συμπληρώσεων που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 προκειμένου το μίσθιο να ικανοποιήσει τις λειτουργικές ανάγκες της στεγαζόμενης υπηρεσίας

Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου μαζί με τοπογραφικό.
Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητας του προσκομίζοντας παράλληλα αντίγραφο του Ε9.

Πιστοποιητικό πυρασφάλειας η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/96, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του, θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Ν. 4122/13 (ΦΕΚ 42/013 τεύχος Α΄).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός από τα πρωτότυπα θα κατατίθενται σε επιπλέον δύο αντίγραφα μέσα στον σφραγισμένο φάκελο.

Οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας, θα κληθούν με αποστολή προσκλήσεων, να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους, σε φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία στο κτίριο Διοίκησης του Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.), ενώπιον της επιτροπής δημοπρασιών, σε μέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ., κα Ροδανάκη Ελπίδα,

ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00. Διεύθυνση: Μ. Μερκούρη, 11. Τηλέφωνο: 2843023775. FAX: 2843022681.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. και Αντιδήμαρχος Σητείας

Λεωνίδας ΤερζήςΤελευταία Νέα
Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιάννης Πλακιωτάκης
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιάννης Πλακιωτάκης
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
ΑΠΟΨΕΙΣ
1η Δεκέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Κατά του AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome
παρατείνεται μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών για την έκτακτη ενίσχυση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
παρατείνεται μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2020 η υποβολή αιτήσεων των κατ’ επάγγελμα ελαιοπαραγωγών για την έκτακτη ενίσχυση
Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
ΚΡΗΤΗ
Προκήρυξη διαγωνισμού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής του ΣΕΔΗΚ
Ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Αγροτικές περιοχές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ανάγκη δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τις Αγροτικές περιοχές
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»: Δε συμμετέχουμε σε αποφάσεις δια περιφοράς
ΣΗΤΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Παράταξης «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»: Δε συμμετέχουμε σε αποφάσεις δια περιφοράς
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
ΚΡΗΤΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
Υπομνήματα του προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη
ΛΑΣΙΘΙ
Υπομνήματα του προέδρου Επιμελητηρίου Λασιθίου κ. Θωμά Χαριτάκη
Άυξηση προυπολογισμού των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
ΚΡΗΤΗ
Άυξηση προυπολογισμού των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων
Αποζημιώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από την θεομηνία και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Αποζημιώσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που επλήγησαν από την θεομηνία και δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ