Περίληψη Διακήρυξης ”Γεωτουρισμός στα νησ.Γεωπάρκα΄

53 Προβολές

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ

(1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  (2.2.4) 

2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (WORKSHOP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3.2.1) 

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 5.2.1

4. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 6.2.4

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6.2.2

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 6.2.3

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 6.2.1)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: 1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

7. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                                

ελληνικη δημοκρατια

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41202

Fax    :   28430 29243 

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Περάκης Βαγγέλης

E-mail :  Xiradaki@sitia.grperakisv@sitia.gr

                                                                                               Αρ. Πρωτ:   3478 /22-6-2018  

                           

                                    

Περίληψη διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση της εργασίας <  Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ >

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς,  βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής μελέτης, για την ανάθεση της < Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ >, και ειδικότερα για τις δράσεις :

Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 2.2.4 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Σητείας.

Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό του Παραδοτέου 3.2.1 Δράσεις επιμόρφωσης – ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού.

Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις.

Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας του Παραδοτέου 6.2.4 Φιλοξενία δημοσιογράφων.

Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέου 6.2.2 Παραγωγή υλικού προβολής. Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ του Παραδοτέου 6.2.3 Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων.

Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού του Παραδοτέου 6.2.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις  της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο GEO-IN του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων,   79950000–8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης, 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες, 79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης, 79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες

 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 46.880,00€  με ΦΠΑ 24%  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παραδοτέα  

CPV

Συνολική  Τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%)

Συνολική Τιμή με  ΦΠΑ

Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων. Παραδοτέο 2.2.4 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Σητείας Ανάπτυξη.  79952000- 2

1.612,90

387,10

2. 000,00

Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό. Παραδοτέο 3.2.1 Δράσεις επιμόρφωσης – ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού 

80522000-9

1.612,90

387,10

2. 000,00

Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Παραδοτέο 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις 

79952100- 3

7.258,10

1.741,90

9.000,00

Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας. Παραδοτέο 6.2.4 Φιλοξενία δημοσιογράφων 

63510000-7

5.564,50

1.335,50

6.900,00

Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού. Παραδοτέο 6.2.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις   

79950000-8

3.935,50

944,50

4.880,00

 Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέο 6.2.2 Παραγωγή υλικού προβολής 

79341100-7

14.596,80

3.503,20

18.100,00

Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ. Παραδοτέο 6.2.3 Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων 

79960000-1

3.225,80

774,20

4.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

37.806,50€

9.073,50€

46.880,00€

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σητείας οικ. ετών 2018-19 και  από τους Κ.Α. 70/6117.001,00/6433.003,00/6432.002,70/6615.001, για τους οποίους έχει ψηφιστεί η διάθεση πίστωσης με τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής  με αρ. 91/18  με ΑΔΑ : ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1 και 92/18 με ΑΔΑ: 6ΔΩ8Ω1Γ-6ΞΨ , και έχουν εκδοθεί οι με αρ. 660-662/18 ΑΑΥ .

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής μελέτης , προσφορές για μέρος μόνο των εργασιών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π.

Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 17η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών).

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier  στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,β,γ του άρθρου 75 του ίδιου νόμου.

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ανά παραδοτέο :

1. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του παραδοτέου 2.2.4. ,μέχρι  31/12/2019

2. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ του παραδοτέου 3.2.1., ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης.

3.για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του παραδοτέου 5.2.1., μέχρι  31/12/2019.

4. για τις υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του παραδοτέου 6.2.4. , ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης.

5. για τις υπηρεσίες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του παραδοτέου 6.2.2., έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

6. για την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του παραδοτέου 6.2.3., έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ του παραδοτέου 6.2.1., μέχρι 30/5/2019.

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί  να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη διαδρομή : http://www.sitia.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.

Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τo τμήμα προμηθειών του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9-Σητεία  (αρμόδιος υπάλληλος : Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλέφωνο: 2843340518, e-mail : xiradaki@sitia.gr & Περάκης Βαγγέλης , τηλέφωνο : 2843341202 e-mail : perakisv@sitia.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ

                                                             

 

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δείτε τα παρακάτω συνημ.Τελευταία Νέα
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΗΤΕΙΑ
Σε τροχαίο ατύχημα στην Ιεράπετρα ενεπλάκη το όχημα του Υπουργού Ναυτιλίας Γ. Πλακιωτάκη
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
ΣΗΤΕΙΑ
Ανακοίνωση – Τοποθέτηση Γονέων 5ου Νηπιαγωγείου Σητειας
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ
Απάντηση στο δημοσίευμα του Βουλευτή Λασιθίου κ. Θραψανιώτη από την ΕΑΣ Σητείας
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
ΚΡΗΤΗ
Την τελευταία του πνοή άφησε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυκτα το δίχρονο αγοράκι που είχε πέσει μέσα σε ένα βαρέλι με νερό
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο της ΔΟΚΑΣ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
ΚΡΗΤΗ
Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών ζητά με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Χωρίς κατηγορία
Σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Λασιθίου για θέματα πολιτικής προστασίας
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΣΗΤΕΙΑ
Ευχαριστήριο του Γυμνασίου Παλαικάστρου
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης
ΛΑΣΙΘΙ
Κυβερνητικές ευθύνες για το μπάχαλο των δασικών χαρτών εις βάρος των πολιτών της Κρήτης